Belangen betrokkenen centraal bij dijkversterking

Zwolle – De gemeente Zwolle kan instemmen met de versterking van een aantal dijken in de stad om de veiligheid van de inwoners bij hoog water te garanderen. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat bij de uitwerking van de plannen voor dijkversterking goed blijft omgaan met de belangen van direct betrokken omwonenden en ondernemers. Dat advies heeft de gemeente ingebracht in het overleg met de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Dijkversterking
De stadsdijken langs het Zwolle-IJsselkanaal (bij Voorst) en langs het Zwarte Water (bij Voorst, Holtenbroek en Westerveld) voldoen niet meer aan de veiligheidsnormen voor waterveiligheid. De normen zijn gebaseerd op de kans op een dijkdoorbraak en de gevolgen daarvan voor een dichtbevolkt gebied als Zwolle.

Waterveiligheid
Doordat de afgelopen decennia meer mensen nabij de dijken gingen wonen en er meer huizen en bedrijfsgebouwen zijn bijgebouwd is de veiligheidsnorm opgehoogd. Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) – een omvangrijk nationaal programma op watergebied en onderdeel van het Deltaprogramma – wordt de waterveiligheid nu op orde gebracht.
Het waterschap heeft de afgelopen jaren onderzocht hoe de stadsdijken bij Zwolle aangepast kunnen worden om aan de nieuwe veiligheidsnorm te voldoen. Ook is onderzocht of een nieuwe kering in het Zwarte Water (de ‘Zwartewaterkering’) hoge waterstanden kan voorkomen. WDODelta heeft nu de voorkeur uitgesproken voor dijkversterking. Het college van burgemeester en wethouders steunt deze keuze. De afweging daarbij was dat er in de komende decennia hoe dan ook een dijkversterking noodzakelijk zal zijn, ook bij de keuze voor een waterkering.

Belangen omwonenden en bedrijven
Bij de uitwerking van de plannen voor dijkversterking moeten de belangen van bedrijven en bewoners langs de stadsdijken zwaar meewegen, stelt het college van b. en w. Dijkversterking heeft grote impact op de woon- en werkomgeving van aanwonenden en aanliggende bedrijven. Daarom heeft de gemeente Zwolle voorwaarden gesteld. Zij wil dat ondernemers en bewoners goed gehoord blijven worden over de impact van dijkversterking en dat duidelijk wordt gemaakt wat met opmerkingen en reacties is gedaan. Aanpassing van de dijken moet in breed overleg met bewoners en ondernemers plaatsvinden. Ook vraagt de gemeente het waterschap de bereikbaarheid én de veiligheid te garanderen van buitendijks gelegen bedrijven. Daarbij verwacht de gemeente dat het waterschap indien nodig (inrichtings-)maatregelen uitvoert als die het draagvlak kunnen vergroten. Tot slot wil de gemeente Zwolle dat het waterschap, provincie en de gemeente gaan werken aan een toekomstig robuust én klimaatbestendig watersysteem voor Zwolle en omgeving.

Vervolg
Na het besluit van het algemeen bestuur van WDOdelta over het voorkeursalternatief zal de dijkaanpassing met de omgeving verder worden uitgewerkt. In de huidige planning kan in 2020 worden gestart met de uitvoering.

Artikel delen:
Reacties 6
  1. Grinnik, bangmakerij en we hebben nog wat geld van je nodig.
    Van mij krijg je ’t niet daarvoor.
    Aardbevingen zijn immers met geen geld te voorkomen 🙂    ⚠️ Meld

  2. Heeft Hikje de hik? Want in het hele artikel wordt nergens over aardbevingen gesproken. En dat “ze” het geld niet van hem krijgen is gedroomd want dat gebeurt toch wel via verplichte belastingen of inningen.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.