Start dijkversterking in 2020

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat in 2020 aan de slag met 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Dit besloot het waterschapsbestuur tijdens haar vergadering op 26 september. De stadsdijken beschermen de stad tegen water uit het Zwolle IJsselkanaal en het Zwartewater.

Een dijkversterking kreeg de voorkeur van het bestuur boven het alternatief om een kering aan te brengen in het Zwartewater. Dit advies is eerder al voorgelegd aan de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. In goed overleg hebben de partners gezamenlijk ingestemd met deze keuze. De huidige dijken zijn te laag, niet stevig genoeg of er stroomt te veel water onder door. Samen met bedrijven, verenigingen, bewoners én de partners onderzocht het waterschap de afgelopen twee jaar wat de beste manier is om Zwolle ook in te toekomst te beschermen tegen hoogwater: een dijkversterking of een kering in het Zwarte Water.

Beide oplossingen zijn tegen elkaar afgewogen. Doorslaggevend in de besluitvorming was dat de dijkversterking in aanleg en kosten voor beheer en onderhoud minimaal 45 miljoen goedkoper uitvalt. Ook hoeft het waterschap geen extra technisch object te beheren. Er is daarnaast bij een dijkversterking geen versmalling nodig op de scheepvaartroute van het Zwarte Water. Door deze argumenten wordt de dijkversterking voor zowel de korte als lange termijn als meest doelmatige oplossing gezien.

Voordat de eerste schop de grond ingaat, is het 2020. Tot die tijd gaat het waterschap met verschillende partijen uit de omgeving aan de slag met het uitwerken van het ontwerp. Ook worden in deze periode vergunningen aangevraagd en een aannemer geselecteerd. Naar aanleiding van het project Stadsdijken Zwolle zijn er vragen ontstaan over de werking van het watersysteem rondom Zwolle op de lange termijn. Gemeente, provincie en waterschap hebben met elkaar afspraken gemaakt om dit de komende jaren gezamenlijk in beeld te brengen. Ook gaan gemeente en waterschap met enkele buitendijks gelegen bedrijven op bedrijventerrein Voorst in gesprek om te inventariseren welke verdere hoogwater beschermende maatregelen mogelijk zijn.

Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan vanuit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert een aantal HWBP-projecten uit, waaronder de dijkversterking Stadsdijken Zwolle. Op woensdagavond 18 oktober organiseert het waterschap een informatiebijeenkomst in wijkcentrum Holtenbroek. Alle belangstellenden worden uitgenodigd voor een toelichting op het besluit.

Artikel delen: