VVD Zwolle: “Geen woonschepen op Milligerplas”

De VVD Zwolle vindt de locaties Milligerplas en de Philosofenallee onvoldoende kansrijk als locatie voor de aanleg van nieuwe ligplaatsen voor woonschepen. Daarom dient de VVD Zwolle maandag 10 december a.s. een motie in om deze locaties niet mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek voor locaties nieuwe ligplaatsen woonschepen.

De VVD Zwolle steunt het streven om binnen 5 jaar 15 nieuwe ligplaatsen aan te leggen. Een stad als Zwolle met zoveel water is verplicht om mogelijkheden te hebben voor wonen op het water. Maar niet alle zoeklocaties zijn even geschikt. De VVD Zwolle vindt dat vermenging van functies zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Recreatieplassen zoals de Milligerplas komen wat de VVD betreft niet in aanmerking voor het ontwikkelen van ligplaatsen, omdat anders teveel vermenging van tegenstrijdige belangen als wonen, watersport, natuur en verblijfsrecreatie plaats vindt.

Kansrijke locaties zijn wat de VVD Zwolle betreft alleen die locaties waar deze vermenging niet voorkomt, of waar de huidige bestemming niet conflicteert met wonen op het water zoals functionele waterwegen.

Behoud karakter van huidige ligplaatsen en hun omgeving.

Een te hoge druk op huidige locaties van ligplaatsen moet voorkomen worden. Het aantal ligplaatsen moet passen bij de mate van stedelijkheid van de omgeving. Hierbij maakt de VVD Zwolle onderscheidt tussen het gebied binnen en buiten de stadsgracht. Binnen de stadsgrachten is vanwege het stedelijke karakter meer plaats voor ligplaatsen. Locaties buiten de grachten vallen af. De Philosofenallee heeft met het huidige aantal ligplaatsen een juiste balans tussen de rust die dit deel van de stad uitstraalt en de mogelijkheden voor wonen op het water gevonden. Extra ligplaatsen op deze locatie verstoren deze balans en dat is onwenselijk.

De Milligerplas en de Philosofenallee zijn wat de VVD Zwolle betreft niet kansrijk voor het aanleggen van nieuwe ligplaatsen en worden naar de mening van de VVD Zwolle niet meegenomen in de haalbaarheidsstudie die het college gaat uitvoeren.

VVD Zwolle


MOTIE

Waterwoonvisie

 

De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op maandag 10 december 2007,

Gehoord de beraadslagingen over de waterwoonvisie,

Overwegende dat:

–          het realiseren van nieuwe ligplaatsen voor woonschepen hoort bij een waterrijke stad als Zwolle;

–          er verschillende kansrijke zoeklocaties zijn.

Van oordeel dat

–          met het toevoegen van nieuwe ligplaatsen bij de Milligerplas teveel vermenging van tegenstrijdige belangen als wonen, watersport, natuur en verblijfsrecreatie ontstaat;

–          met het toevoegen van extra ligplaatsen bij de Philosofenallee de juiste balans tussen de rust die dit deel van de stad uitstraalt en de mogelijkheden voor wonen op het water onwenselijk verstoord wordt;

–          de zoeklocaties Milligerplas en Philosofenallee daarmee afvallen als kansrijke zoeklocatie.

Draagt het college op:

De zoeklocaties Milligerplas en Philosofensallee niet mee te nemen in de haalbaarheidstudie voor de aanleg van nieuwe ligplaatsen

En gaat over tot de orde van de dag.

VVD

René de Heer 

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Hoe hangt de woonskeppies-zaak er momenteel bij? Hoe zijn de verhoudingen in de raad? Want vriend van Doorenmolen zal het er wel voor de carnaval door willen hebben 😉

Reageer