“Beperk milieugevolgen Lelystad Airport”

Zwolle – Vijftien Overijsselse gemeenten en de provincie Overijssel dienen een gezamenlijke zienswijze in over de aansluitroutes voor Lelystad Airport. Inzet van de samenwerkende overheden is dat de overlast voor de inwoners van Overijssel wordt voorkomen of beperkt. Tevens roepen de overheden nogmaals op het besluitvormingsproces over de uitbreiding van Lelystad Airport te verbeteren, waarbij meer inzicht ontstaat in argumenten en weging ervan en waarbij inwoners en decentrale overheden worden betrokken.
Ernstig en zorgwekkend
In de zienswijze geeft de regio onder meer aan dat zij onaangenaam verrast is dat de informatie in de milieueffectrapportage niet blijkt te kloppen. De regio vindt dit ernstig en zorgwekkend. Hierdoor is de geluidshinder mogelijk ernstiger dan eerder bekend werd gemaakt. Bovendien dragen de fouten niet bij aan het vertrouwen in een zorgvuldig proces. De provincie en gemeenten roepen de minister op om de fouten te herstellen, en inzichtelijk te maken wat de milieueffecten zijn van nieuwe aannames over het verdeling van het vliegverkeer over de verschillende vliegroutes.
Glijvlucht of snel dalen?
De gepresenteerde aansluitroutes betekenen dat boven Overijssel over een afstand van ca. 30 kilometer (van de grens met Duitsland tot Lemelerveld) 3600 meter moet worden gedaald. Er is bij dit snel dalen geen sprake van een geleidelijke glijvlucht, waarbij weinig motorvermogen nodig is. De regio wil meer informatie over de geluidsgevolgen hiervan en wil dat het alternatief (wel een glijvlucht) dat door vliegeniersvereniging KNVvL is aangereikt serieus wordt onderzocht.
Toezeggingen en moties*
Daarnaast wil de regio de nieuwe minister houden aan een aantal toezeggingen van haar voorgangster en moties die in de Tweede Kamer zijn aangenomen:
-Dat vliegen boven het "oude land" onder de 1800 meter slechts bij hoge uitzondering plaatsvindt. De situatie bij Zwolle, waar bij kruisend vliegverkeer op 900 meter mag worden gevlogen, mag geen reguliere situatie worden.
– Dat wordt gekoerst op een snelle herindeling van het luchtruim en dat daarbij structureel hogere vliegroutes voor Oost-Nederland prioriteit krijgen.
-Dat de daadwerkelijk gerealiseerde milieueffecten in beeld worden gebracht door deze te monitoren (geluid, gezondheid).
– Dat de regio tijdig wordt geïnformeerd en betrokken bij besluitvorming over eventuele nieuwe vliegroutes boven Overijssels grondgebied, wanneer deze in de consultatie naar voren komen.
– Dat optimalisaties voor Oost-Nederland die in het kader van de toekomstige herindeling van het luchtruim naar voren komen met voorrang worden geïmplementeerd.
– Dat de regio actief en rechtstreeks wordt betrokken bij de herindeling van het luchtruim.
Tot slot dringen de provincie en gemeenten aan op een snel bestuurlijk overleg tussen de nieuwe minister en een bestuurlijke vertegenwoordiging uit de regio.
 
De brief zoals deze verzonden is:
In oktober is de consultatie gestart over de ontwerp aansluitroutes voor Lelystad Airport. Door middel van deze brief maken wij graag onze zienswijze kenbaar. Wij doen dit mede namens de gezamenlijk betrokken Overijsselse gemeenten.
Zorgvuldige besluitvorming is een vereiste bij het bepalen van de vliegroutes vinden wij het van het grootste belang dat u overlast voor
de inwoners van Overijssel voorkomt of minimaliseert. Wij willen een betrouwbare overheid zijn richting onze inwoners en hechten grote waarde aan een open besluitvormingsproces en inzicht in argumenten en de weging ervan. De foutieve geluidsberekeningen die uw voorgangster beschrijft in de brief aan de Tweede Kamer van maandag 16 oktober 2017 vinden wij in dit verband ernstig en zorgwekkend. Niet alleen blijkt de te verwachten geluidhinder ernstiger dan tot nu toe bekend was, de fouten vragen ook niet bij aan vertrouwen in het besluitvormingsproces. De fouten roepen bovendien vragen op over de betrouwbaarheid van de gehele milieueffectrapportage.
Wij willen de inwoners van Overijssel niet belasten met vliegroutes op Lelystad waarvoor geen zorgvuldige besluitvorming heeft plaatsgevonden. Wij zijn dan ook van mening dat uw eerste prioriteit voor inwoners en overheden zou moeten zijn het inrichten van een transparant en navolgbaar besluitvormingsproces. Een visie op het Nederlandse luchtruim en een snelle realisatie van de herindeling van het luchtruim, zodat hoger vliegen mogelijk is, zijn hierbij vereisten.
 
Fouten herstellen en toezeggingen nakomen
Inzetten op een zorgvuldige besluitvorming voor Lelystad Airport betekent dat wij er vanuit gaan dat:
• u de geconstateerde fouten in de milieueffectrapportage herstelt, de gewijzigde
aannames over de verdeling van het luchtverkeer op de noordelijke en zuidelijke routes
toepast en de aanpassingen inzichtelijk maakt;
• u de toezegging van uw voorgangster gestand doet dat een vlieghoogte boven Overijssel
onder de 6.000 voet slechts bij hoge uitzondering zal plaatsvinden. Vliegen op 3.000 voet
mag nu en in de toekomst geen permanente uitzondering worden. Wij gaan ervan uit dat
u met operationele afspraken kruisend verkeer in de regel voorkomt om overlast te
verminderen. Ook gaan wij ervan uit dat u deeloplossingen met een gunstig effect op
hinderbeperking die binnen het proces van de herindeling van het luchtruim beschikbaar
komen met voorrang toepast;
• u de verwachting waarmaakt, zoals uitgesproken door uw voorgangster tijdens het
bestuurlijk overleg van 6 april 2017, dat een herindeling van het luchtruim voor
Overijssel goede mogelijkheden biedt voor hogere vliegroutes. Het vinden van structureel
hogere vliegroutes binnen de s+ variant moet onderdeel zijn van de opdracht tot
herindeling van het luchtruim en is noodzakelijk bij doorgroei boven de 10.000
vliegbewegingen;
• u de toezegging van uw voorgangster gestand doet dat u de milieueffecten van Lelystad
Airport in overleg met de regio in beeld brengt. Wij gaan ervan uit dat dit op korte
termijn leidt tot een nulmeting geluid en gezondheid in Overijssel, inzicht in de geluidsen gezondheidseffecten van het vliegverkeer van Lelystad Airport op de regio, het inregelen van een permanente monitoring geluid en gezondheid en het uitvoeren van een testvlucht boven onze regio;
• u ons tijdig informeert over eventuele nieuwe, tijdens de consultatie ingebrachte,
varianten op vliegroutes over Overijssels grondgebied en tijdig betrekt bij de
besluitvorming over de aansluitroutes en de verwerking van input in de consultatie. Wij
willen geen verdere verslechtering van het leefklimaat voor onze inwoners in Overijssel;
u ons actief en rechtstreeks betrekt bij de herindeling van het luchtruim.
Verbetervoorstel voor aansluitroute
Wij respecteren de gehanteerde uitgangspunten voor de aansluitroutes Lelystad Airport, maar pleiten bij knelpunten voor optimalisatie zodat grote nadelen in onze regio achterwege blijven. De gepresenteerde aansluitroutes betekenen voor Overijssel dat vliegtuigen vanaf de Duitse
grens tot aan het Lemelerveld over een korte afstand (ongeveer 30 km) moeten dalen van 18.000 naar 6.000 voet. Voor ons is onduidelijk wat dit betekent voor de milieueffecten in onze regio. Een alternatief is eerder aangereikt door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en Hoog Overijssel: in glijvlucht vliegen vanaf de Duitse grens tot aan Zwolle. Naast dat hiermee vliegtuigen op grotere hoogte vliegen boven Overijssel, zijn dan ook de belemmeringen voor Lemelerveld minimaal. Dit alternatief verdient een serieus onderzoek en wij vragen u daarom het kabinetsuitgangspunt 'geen interferentie met het Schiphol verkeer' niet te rigide uit te leggen. Dat wil zeggen de term interferentie niet steevast
uit te leggen als 'niet in het Schiphol luchtruim mogen komen', maar, in geval van onbenut luchtruim, als 'Schiphol mag geen last hebben van Lelystad vliegverkeer'.
Vervolgstappen en overleg
Wij zien uw voorstellen voor het vervolgproces rond Lelystad Airport op korte termijn tegemoet en denken graag met u mee over de wijze waarop u onze regio als gesprekspartner betrekt bij de herindeling van het luchtruim . Een gesprek tussen u en een bestuurlijke vertegenwoordiging uit onze regio, vóór de besluitvorming over de aansluitroutes, zou hierbij een noodzakelijke eerste stap zijn.
Hoogachtend,

Mede namens de gezamenlijk betrokken Overijsselse gemeenten; Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Hellendoorn, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle, Gedeputeerde Staten van Overijssel,
 

Artikel delen:

Reageer