Zwolse raadsfracties bezorgd over vliegroutes

Zwolle – De gemeenteraadsfracties van ChristenUnie, PvdA, VVD, D66, CDA en Fractie Cetin dienen een gezamenlijke zienswijze in bij Minister Van Nieuwenhuizen. In de zienswijze uiten zij hun zorgen over de mogelijke geluidsoverlast voor Zwolse inwoners. De fracties noemen het onbestaanbaar dat er foutieve berekeningen zijn gemaakt die de geluidsoverlast milder doen voorkomen. De fracties roepen de minister daarom op om een nieuwe milieueffectrapportage te laten opstellen, zodat de besluiten over de voorlopige vliegroutes straks worden genomen op basis van juiste gegevens. Uitgangspunt bij de besluitvorming moet zijn dat overlast voor inwoners zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Daarnaast dringen de fracties in hun gezamenlijke zienswijze er bij de Minister op aan om de toezegging na te komen dat vliegtuigen alleen bij hoge uitzondering lager dan 6000 voet mogen vliegen. Ook vinden de fracties dat Oost-Nederland voorrang moet krijgen bij de versnelde herindeling van het luchtruim, zodat vliegtuigen na het vaststellen van de definitieve vliegroutes hoger kunnen vliegen. De fracties willen dat Zwolse inwoners goed worden geïnformeerd en betrokken bij de besluitvorming. Daarom verzoeken ze om proefvluchten uit te voeren, zodat inwoners een reëel beeld krijgen van de toekomstige situatie.

Zienswijze Zwolse raadsfracties 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Postbus 20901
2500 EX ‘S-GRAVENHAGE
Onderwerp: Internetconsultatie Ontwerp Aansluitroutes Lelystad Airport
Zwolle, 1 november 2017

Hooggeachte Minister Van Nieuwenhuizen,

Ten behoeve van het uiteindelijk vaststellen van de Luchtverkeersroutes om de bereikbaarheid van Lelystad Airport te bewerkstelligen, verzoekt u via een internetconsultatie om verbetervoorstellen aan te dragen op de ontwerpaansluitroutes. Graag maken wij daar als Zwolse gemeenteraadsfracties gebruik van. De uiteindelijke keuze voor de aansluitroutes kan namelijk grote gevolgen hebben voor onze Zwollenaren, met name hen die in de groeiwijk Stadshagen wonen. De zorgen die er in Zwolle leven zijn door ons college in gezamenlijkheid met regiogemeenten en de Provincie Overijssel reeds aan u geuit in een brief d.d. 3 oktober 2017, kenmerk: 2017/0353768. Middels deze brief maken wij onze zienswijze bekend.

Besluitvorming baseren op juiste gegevens Uitgangspunt bij het vaststellen van de aansluitroutes is dat inwoners zo weinig mogelijk overlast ervaren. Halverwege oktober werd echter bekend dat er foutieve geluidsberekeningen zijn gemaakt in de milieueffectrapportage (MER), waardoor de verwachte geluidhinder bij de huidige ontwerpaansluitroutes veel ernstiger zal zijn dan tot nu toe bekend was. Wij vinden dit onbestaanbaar. Een betrouwbare overheid moet zich bij het vaststellen van overlastgevende vliegroutes baseren op juiste informatie. Daarom verzoeken wij u om de geconstateerde fouten in de ER te herstellen en door te voeren in de ontwerpaansluitroutes. Pas als alle onduidelijkheid over age vliegroutes in het huidige MER-onderzoek zijn opgehelderd door een nieuwe of herziene MER,ontstaat een reëel beeld van welke overlast wel of niet wordt toegestaan, hetgeen essentiële informatie is voor de uiteindelijke besluitvorming.

Vlieghoogte onder 6.000 voet alleen bij hoge uitzondering
In de B+-variant moeten, bij oostenwind, inkomend en uitgaand vliegverkeer elkaar kruisen. Dat leidt ertoe dat boven de wijk Stadshagen naderend vliegverkeer van de gebruikelijke vlieghoogte van 6000 voet moet afwijken en op slechts 3000 voet moet vliegen. Dit is tijdens de recente informatiebijeenkomsten gepresenteerd als een reguliere situatie. Dat kan echter niet de bedoeling zijn en is in strijd met eerdere toezeggingen. Wij doen een dringend beroep op u om speciale aandacht te besteden aan het voorkomen van kruisend vliegverkeer. Daarmee houdt u uw eerdere toezegging van maart 2017 gestand, toen u zei dat lager vliegen dan 6000 voet slechts bij hoge itzondering zou gaan plaatsvinden.

Versnelling herziening indeling luchtruim
Het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport is in een eerder stadium reeds genomen. Daarbij is tevens een MER opgesteld. Op een later moment, te weten nu, vindt echter de vaststelling van voorlopige vliegroutes plaats. Als gevolg van het jarenlang uitblijven van de noodzakelijke herindeling van het Nederlandse luchtruim, is er vooralsnog sprake van suboptimale vliegroutes van en naar elystad Airport. Die situatie moet zo kort mogelijk duren. Uitgangspunt is immers dat woonkernen en natuurgebieden moeten worden ontzien. Pas als het luchtruim opnieuw is ingedeeld, kan structureel hoger worden gevlogen binnen de B+-variant, mocht dat structureel de meest optimale route zijn en blijven, ook na beoordeling van de route op basis van een nieuwe of herziene MER. Dan kan bovendien gebruik worden gemaakt van de Continuous Decent Approach (CDA’s) voor dalende liegtuigen. Voor Zwolle een belangrijk punt, het zou de overlast voor Zwolle en de regio aanzienlijk kunnen beperken. Daarom verzoeken wij u de luchtruimherindeling zo snel mogelijk uit te voeren, daarbij structureel hogere vliegroutes voor Oost-Nederland prioriteit te geven en met voorrang te implementeren en daarbij de omgeving actief en zorgvuldig te betrekken.

Proefvluchten
De informatievoorziening naar omwonenden kan en moet beter. Onderdeel daarvan is dat omwonenden een reëel beeld krijgen van de toekomstige situatie. De simulaties op de gehouden informatiebijeenkomsten geven een beperkte indruk. Wij zijn daarom blij met de toezegging van uw oorganger om een proefvlucht te laten uitvoeren. Wij verzoeken u deze proefvlucht tijdig te laten plaatsvinden en daarbij omwonenden op de hoogte te brengen zodat zij de kans krijgen hun eigen ervaringen op te doen en desgewenst in te brengen.

Hoogachtend,
De Zwolse gemeenteraadsfracties van:
ChristenUnie, Gerdien Rots
PvdA, Jan Slijkhuis
VVD, Thom van Campen
D66, Claudia van Bruggen
CDA, Martijn van der Veen
Cetin, Orhan Cetin

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Ja hoor, de verkiezingen komen eraan. 😀

  Ik las vanmorgen in de krant dat de stad 5,1 Milj Euro te kort kwam voor de bijstand. Er was gedurende het jaar een stijging van 4,6% in het aantal bijstandgerechtigden waardoor het totale aantal mensen in de gemeente Zwolle 3856 mensen kwam! Helaas gaat de bezorgdheid van de politici slechts om maximaal 5000 vluchten per jaar, 13/14 vliegtuigen per dag. Let wel, die tot 2023, iets lager over Stadshagen zouden kunnen vliegen (afhankelijk van de windrichting en de bestemming). Na 2023 wordt het luchtruim heringedeeld en zal er bijna geen geluidsoverlast zijn. Dit is geen oprechte bezorgdheid, maar een teken van verontrustheid of men in 2018 nog wel in het gemeente raadsstoeltje zit.

  Er zijn in Stadshagen 3 zorgcentra gevestigd. Geluidsoverlast van een ambulance met sirenes is in Stadshagen waarschijnlijk vaker hoorbaar dan dat éné dalende vliegtuig per uur. Laat het huisje bij het schuurtje en maak je druk om de economie en de welvaart van de stad. De luchthaven is een kans op betere verbindingen met het Europese achterland, een echte Hanze hup. Omarm dat initiatief en maak werk dat die 3856 mensen weer aan een zinnige dagbesteding komen. Die mensen kosten mij en de Zwolse burgers geld, die wij niet willen bekostigen door een verhoging van de OZB, afvalstoffen heffing of wat het iets meer zij.>:(


  Maak melding

 2. Waarschijnlijk hebben de bewoners van Stadshagen meer geluidsoverlast van de boemel naar Kampen en het fluitsignaal voor het sluiten van de deuren op het nieuwe station. Die trein komt 4 keer per dag langs.
  Daar heb ik de volksvertegenwoordigers nog niet over gehoord, maar hebben wel 8,9 Milj Euro er voor over gehad?

  Het is tegenwoordig armoede in de politiek.


  Maak melding

 3. Verbazingwekkend dat de Zwolse fracties nog steeds zo bezorgd. zijn. Ze hadden hier de geruststellende en onderbouwde epistelen van Klaas Jan kunnen lezen. Dat had ze gerust kunnen stellen. Vertrouwen zij de politiek soms niet?


  Maak melding

 4. Japser, je hebt gelijk! 4x per uur en heel misschien is er ook nogwel een snel dienst voorzien; 4x stoppen en 1x voorbij razen op volle snelheid8)

  Tsja. Het is allemaal zo doorzichtig. Eerst was het CDA lyrisch en had men het daverende idee om de beoogde luchthaven Lelystad-Zwolle Airport te noemen? Nu de verkiezingen eraan komen is het vaantje gedraaid en doet men alles om kiezers te behouden.

  Het is armoe troef in de politiek.


  Maak melding

Reageer