Klant centraal bij Centrum Jeugd en Gezin in Zwolle

De klant staat centraal. Dat is het uitgangspunt bij de realisatie van Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Zwolle. Om het toekomstige CJG zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de uiteindelijke gebruikers, is het belangrijk dat ouders en jongeren betrokken worden bij het inhoud en vorm geven aan zo’n centrum. Dit klinkt logisch maar is wel uniek in Nederland. In Zwolle wordt hieraan werkelijk gevolg gegeven door gesprekken met de doelgroep aan te gaan.

De werkgroep CJG, bestaande uit GGD, Icare, Algemeen Maatschappelijk Werk/RIAGG, Travers, Bureau Jeugdzorg en de gemeente, hebben Stichting Alexander ingeschakeld om een participatief onderzoek uit te voeren. In een serie panel- en pleingesprekken worden ouders en jongeren uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan en hun mening te geven over waar een CJG naar hun idee aan moet voldoen. Het vertrekpunt daarbij is om de zwakke en sterke punten in de huidige voorzieningen helder te krijgen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar toegankelijkheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de hulp. Ook wordt gevraagd op welke wijze de klanten in de toekomst betrokken willen blijven bij het CJG. Naast de gesprekken met ouders en jongeren, vinden er ook gesprekken plaats met professionals.

Vervolg

De resultaten van de klantenpanels worden door Stichting Alexander verwerkt in een rapportage die begin januari 2008 wordt aangeboden aan de werkgroep. Aan de hand van de uitkomsten van de klantenpanels werkt de werkgroep een aantal toekomstscenario’s uit voor de invulling van een CJG in Zwolle. In het voorjaar van 2008 worden deze scenario’s gepresenteerd tijdens een conferentie. Het doel van de conferentie is om samen met de doelgroep en de organisaties het toekomstbeeld van het Zwolse CJG helder te krijgen. Er zal dus een keuze gemaakt worden uit de scenario’s, desgewenst aangevuld met aanbevelingen. Het gekozen scenario zal na de conferentie samen met de gedane aanbevelingen verder worden uitgewerkt en vertaald in een projectopdracht. Onderdeel van dit plan is een actieplan om het Centrum voor Jeugd en Gezin in Zwolle te realiseren. Naar verwachting wordt dit plan voor de zomer van 2008 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad, die actief bij het hele proces betrokken zal zijn.

Wat is een CJG?

Bij een CJG kunnen ouders, kinderen, jongeren en professionals bij het CJG snel, gemakkelijk en vanzelfsprekend terecht kunnen met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien. In principe is het CJG bedoeld voor iedereen met vragen en problemen over opvoeden en opgroeien. In het CJG worden taken op het gebied van jeugd en opvoeden gebundeld. Het is een herkenbare, laagdrempelige plek, met een duidelijk loket waar men gemakkelijk terecht kan. Bijvoorbeeld in de nabijheid van school, buurt/wijk, eerstelijnsgezondheidszorg. Het CJG vervult niet alleen een vraagbaakfunctie voor allerlei opvoedvragen, maar moet bij problemen ook snel hulp kunnen bieden en – indien nodig en wenselijk – zorgen voor een integrale, effectieve aanpak van problemen van gezin/kind en de coördinatie hiervan.

Artikel delen:

Reageer