Presentatie ‘Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer’

De rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Waterschap Groot Salland functioneren beter dan enkele jaren geleden. Dit werd vandaag bekend tijdens de publicatie van het rapport ‘Bedrijfsvergelijking Zuiveringenbeheer 2006’ door de Unie van Waterschappen. 

De waterschappen in Nederland zijn beoordeeld op het functioneren van de installaties, de financiën, het milieu, innovatie en klantgerichtheid. Ook heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de tevredenheid van de klanten en relaties.

Met de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer willen de waterschappen laten zien wat de prestaties zijn op het gebied van transport en zuiveren van afvalwater en het verwerken van zuiveringslib. Daarnaast dient het als instrument om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Beoordeling prestatie
Op veel onderdelen, zoals financiën en milieu, heeft Groot Salland een gemiddelde score bereikt. De goede samenwerking met gemeenten om te komen tot een optimale inrichting van de afvalwaterketen (van riolering, via transport tot zuivering) scoort hoog, levert een maatschappelijk voordeel op en is kenmerkend voor Groot Salland.  
Het functioneren van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) is aanzienlijk verbeterd. Op een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering ‘Voldoen aan de lozingseisen’ heeft Groot Salland ten opzichte van 2002 een behoorlijke stap voorwaarts gemaakt. Hiermee ligt het waterschap ruim boven het landelijk gemiddelde. De verwijdering van stikstof en fosfaat voldoet aan de wettelijke eisen. Met name investeringen in hydrologische uitbreiding (meer water kunnen ontvangen en verwerken op de zuivering) en biologische uitbreiding (grotere zuiveringscapaciteit) hebben bijgedragen aan het verbeteren van de zuiveringsprestaties.   
 
De beoordeling op milieugebied levert een gemiddelde plaats op. Het relatief hoge energiegebruik van zuiveringsprocessen ligt hieraan ten grondslag.
Voor het eerst was een klanttevredenheidsonderzoek onderdeel van de bedrijfsvergelijking. Uit het onderzoek dat door TNS-NIPO werd uitgevoerd, blijkt dat de klanten en relaties van Groot Salland meer tevreden zijn dan vier jaar geleden. 
  
 

Artikel delen:

Reageer