Veel geld voor vrijwilligers en mantelzorgers

‘Iedereen doet mee’ is de kern van het sociaal beleid in Zwolle. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Voor kwetsbare doelgroepen in de Zwolse samenleving is de inzet van informele zorg, zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk, daarbij onontbeerlijk. De gemeente erkent het belang van informele zorg. In 2008 stelt de gemeente € 718.336,- beschikbaar om de informele zorg uit te voeren en te versterken. Dat heeft het college op dinsdag 18 december 2007 besloten.

Informele zorg is zorg die niet betaald of beroepshalve wordt geleverd. Mantelzorg en vrijwillige zorg vallen hieronder. In Zwolle worden op het terrein van de informele zorg al de nodige activiteiten verzorgd. Het Steunpunt Informele Zorg (SIZ), de Vrijwilligerscentrale en Stichting Present vormen daarin belangrijke spelers. Net als voorgaande jaren kunnen deze partijen rekenen op financiële steun van de gemeente. Bovenop de bestaande gelden, maakt de gemeente vanaf 2008 ook extra gelden vrij ten behoeve van de informele zorg. Het gaat hier om zowel structurele als incidentele gelden. 

Nieuw, structureel beleid

Het SIZ kan vanaf 2008 rekenen op extra subsidie die ten goede komt aan de professionalisering van het steunpunt. Daaronder vallen het invoeren van een nieuw cliëntenregistratiesysteem en het genereren van extra huisvesting.

Ook het PART Maatjeswerk van het RIBW krijgt vanaf 2008 structureel geld tot haar beschikking. Het Maatjeswerk koppelt mensen die psychiatrische of psychosociale problemen hebben (gehad) aan mensen die hier op vrijwillige basis mee in contact willen komen.

Onderzoeken hebben uitgewezen dat vrijwilligers op het gebied van wet- en regelgeving en verzekeringen ondersteuning kunnen gebruiken. Vrijwilligerscentrale en SportService Zwolle gaan  deze hulp aanbieden.

Binnen vrijwilligersorganisaties ontbreekt vaak de kennis en mankracht voor het vinden van de juiste subsidies, fondsen en organisaties die financiële ondersteuning kunnen bieden. Daarom gaat SportService Zwolle een boekje / CD ROM ontwikkelen waarin alle fondsen en subsidiemogelijkheden staan die van belang zijn voor vrijwilligersorganisaties.

Nieuw, incidenteel beleid

Samen met de bibliotheek gaat de Vrijwilligerscentrale een digitaal Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) inrichten in een of meerdere vestigingen van de bibliotheek. Een VIP is een herkenbaar meubel waar digitale informatie over vrijwilligerswerk beschikbaar is.

Daarnaast zal in 2008 extra aandacht uitgaan naar drie aandachtsgroepen: mantelzorgers van mensen met een psychiatrische handicap, allochtone en jonge mantelzorgers. Een voorbeelden daarvan is het Alzheimercafé waar Alzheimerpatiënten en hun mantelzorgers ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en elkaars zorgen herkennen. Een ander voorbeeld is een cursus interactievaardigheden. Deze cursus leert  vaardigheden te ontwikkelen om de samenwerking met de patiënt en de hulpverlener zo goed mogelijk te bevorderen.

In overleg met het Steunpunt Informele Zorg hebben Driezorg en Icare een aanvraag ingediend om samen een steunpunt voor mantelzorgers op te zetten in verzorgingstehuis de Rivierenhof (Aalanden). Het belangrijkste in het aanbod ligt op het bieden van themabijeenkomsten, koffieochtenden en een spreekuur. Het gaat om een proef van een jaar.

Buddyzorg

Ook wordt een deel van het beschikbare budget geïnvesteerd in de mantelzorgondersteuning door het RIAGG, het opzetten van een tijdelijk georganiseerd netwerk voor door Stichting Present voor mensen die deze ondersteuning goed kunnen gebruiken en de ondersteuning van buddyzorg door de Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe.

Artikel delen:

Reageer