SP: Van Dooremolen negeert zorgen om Trapjeswijk

Afgelopen week heeft wethouder Van Dooremolen de vragen van de SP over de sloop van de Trapjeswijk beantwoord (‘Lees verder’). De vragen gingen over de reden van de sloop, het betrekken van de bewonerscommissie en het negeren van de inbreng van de bewoners tijdens de inspraakavonden. Het resultaat is teleurstellend. Van Dooremolen gaat niet in op de vragen en houdt het vooral bij korte oppervlakkige antwoorden. Daarnaast zijn zinnen niet eens afgemaakt. De zorgen over de woonwensen van deze mensen en de verhuiskosten worden slechts beantwoord met de zin: ‘de gemeente zal er op toezien dat het sociaal plan goed wordt uitgevoerd’. De wethouder gaat hier helemaal voorbij aan de situatie waarin deze mensen verkeren. Aldus de SP.

Siderius: ‘De vragen die gesteld zijn, zijn niet alleen afkomstig van de SP, maar voornamelijk van de bewoners van de Trapjeswijk. Het is schandalig dat de wethouder zich er met een ‘jantje van leiden’ afmaakt en geen antwoorden geeft op vragen over het betrekken van de bewoners bij het sloopbesluit, over verhuiskosten en de woonwensen van deze mensen. Deze beantwoording maakt weer duidelijk hoe serieus het stadsbestuur de zorgen van de mensen in Zwolle neemt’. De SP zal deze beantwoording agenderen in de commissie om de wethouder de kans te geven deze beantwoording toe te lichten. De SP pleit ervoor om dit debat te laten plaatsvinden nadat ook de kostenberekeningen, die door SWZ worden aangeleverd, bekend zijn.

Namens de SP fractie heeft mevrouw T. Siderius op 14 december 2007vragen gesteld ingevolge artikel 44 over de trapjeswijk in Holtenbroek.

1.       Kan de wethouder aangeven waarom nieuwbouw goedkoper is dan renovatie? Zo nee, waarom niet?

2.       Kan de wethouder aangeven waarom de bewonerscommissie niet is betrokken bij het besluit om te gaan slopen?

3.       De bewoners geven aan zich niet gehoord te voelen. Waarom heeft de wethouder niets gedaan met de inspraakavonden van de bewoners?

4.       Voor de kerst worden er al huizen gesloopt. SWZ geeft echter aan dat er nog geen sloopvergunningen zijn aangevraagd. Kan de wethouder aangeven voor welke woningen in de Trapjeswijk er een sloopvergunning is afgegeven?

5.       Is de wethouder bereid om een second opinion uit te voeren over het sloopbesluit en de overige plannen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om de sloopplannen voorlopig in de ijskast te zetten?

6.       Bent u bereid om de bewoners meer tijd te geven om na te denken over de woonwensen die zij hebben? Zo ja, bent u bereid om met directe ingang te stoppen met de bewoners een handtekening te laten zetten onder de woonwensen?

7.       Kunt u aangeven waarom de verhuiskosten niet volgens de wettelijke regelgeving zijn uitgekeerd? Zo nee, waarom niet?

 

Het college beantwoordde deze vragen als volgt:

1.       SWZ heeft ons college geïnformeerd over de wijzigingen van hun plan. Wij vinden het jammer dat de oorspronkelijke plannen niet ten uitvoer gebracht kunnen worden. Maar wij realiseren ons ook dat door stijgende bouwkosten en installatiekosten de investeringsopgave voor SWZ om de oorspronkelijke plannen uit te voeren niet haalbaar is. Wij hebben de nieuwe plannen van SWZ bekeken tegen het licht van een aantal uitgangspunten die voor ons belangrijk zijn. De plannen voldoen wat ons betreft aan die uitgangspunten. In het aangepaste plan is de verhouding van 50% sociale huur en 50% koop gehandhaafd. Daarnaast houdt SWZ vast aan het sociaal plan voor bewoners zoals dat reeds was afgesproken. De nieuwbouwwoningen worden uitgevoerd volgens de criteria van Woonkeur. Tevens worden extra investeringen gedaan in energiebesparing en duurzaamheid. De nieuwbouwwoningen bieden daarmee meer kwaliteit dan het niveau dat met renovatie bereikt zou worden.
Belangrijke randvoorwaarden bij deze planwijziging van SWZ zijn voor ons dat er goede communicatie is met de bewoners over de gewijzigde plannen en de consequenties die dit voor bewoners met zich mee brengt. Daarnaast hechten wij er aan dat door de planwijziging de woningproductie niet in gevaar komt.

2.       De corporatie heeft in eerste instantie gezocht naar oplossingen om de woningen niet te slopen. Na het genomen interne besluit is de communicatie gestart. Deze informatie is zowel individueel al met de bewonerscommissie.

3.       De corporatie heeft het planproces begeleid. Direct nadat de corporatie het besluit heeft genomen is de gemeente geïnformeerd en is de communicatie met de bewoners opgestart. De wethouder was aanwezig bij de door de SP georganiseerde bewonersavond. Verder zijn de  bewoners door de corporatie per brief en middels persoonljike gespekken geïnformeerd.

4.       De sloopvergunning is geldig voor de woningen die in het oorspronkelijke plan zouden worden gesloopt. Er zijn bij de corporatie geen plannen om voor de kerstvakantie woningen te slopen waar de bewoners nog moeten worden uitverhuisd.
Wel wordt een blokjes trapjeswoningen gesloopt waar de bewoners al zijn uitverhuisd en waar vandalisme wordt verwacht. Voor dit blokje is in eerder stadium een sloopvergunning afgegeven.

5.       In overleg met de corporatie en bewonersgroep zal worden bepaald of een second opinion zal worden uitgevoerd.

6.       +7 . De  gemeente zal er op toezien dat het sociaal plan goed wordt uitgevoerd. 

Artikel delen:
Reacties 7
 1. jaja, typisch van Doorenmolen.
  ik snap niet wat die man hier nog doet.
  je ziet hem alleen maar op feestjes als er wat te halen valt.
  Blijkbaar denkt deze man enkel aan zichzelf.
  misschien wordt het eens tijd voor de heer van doorenmolen om op te stappen

 2. er zijn alleen maar feestjes 😀
  als er wat te vieren is 😉
  dus die doornmolen werekt wel hard achter de schermen ;D
  moet wel zeggen dat hij (vaak) niet luisterd naar wensen van burger :'(

 3. misschien moeten we maar accepteren met zijn allen dat we geen enkele inspraak hebben als burger zijnde, dat we eens in de vier jaar mogen stemmen op mensen die vervolgens vier jaar voor hun eigen hagje daar bezig gaan zitten zijn.

 4. misschien is er op de verhalenboot wel een vacature vrij voor de heer van Doorenmolen.
  wie weet hebben ze daar nog wel plaats voor hem als sprookjesverteller.

 5. doorenmolen
  Hoi,
  IK hem van vroeger toen hij nog op de Ambelt werkte en ik daar kind was. Alleen zijn eigen visie gold en misdaden die daar voorvielen waren volgens hem niet aanwezig of werden afgedaan met ‘type kind wat hier zit doet zo’. Goed dat hij wethouder is, maar het zou nog beter zijn als hij niets meer doet doet.
  PS. zijn broer was ook walgelijk, maar dat was allang bekend.

Reageer