Swollwacht wil zienswijze van burgers op Spoorzone

Tijdens de fractievergadering van Swollwacht op maandag 21 januari j.l. heeft de fractie gemeend, dat zij voorafgaande aan de inhoudelijke discussie betreffende de Spoorzone een hoorzitting per stedelijk gebied wensen met alle bewoners en belanghebbenden van alle  betrokken gebieden t.a.v deze plannen. (o.a. de bewoners en belanghebbenden van Assendorp, Deventerstraatweg, Stationswijk, Veerallee, Hanzeland, Spoolde, Schellerheem, Buurtschap IJsselzone, e.d.).

Deze hoorzitting moet eventueel door de griffie georganiseerd worden, vindt Swollwacht. De fractie is voornemens pas een inhoudelijk debat te voeren als bekend is hoe de zienswijze van burgers op de gemaakte plannen voor de Spoorzone is. Al enige tijd is er enige bekendheid over de plannen van de Spoorzone. De fractie vindt, dat burgers (bewoners en belanghebbenden) de tijd moeten hebben/geboden moeten krijgen om deze op zich te laten inwerken en hun zienswijze kenbaar te maken op de gemeentelijk visie inzake de Spoorzone.

Ter info:

Ontwikkeling Spoorzone: integrale visie nodig (Processtappen)

Het structuurplan Zwolle

Het structuurplan Zwolle zegt het al: de Spoorzone, bezuiden de historische binnenstad van Zwolle, is een gebied met grote potentie. Een centrumstedelijk gebied dat gunstig gelegen is in de buurt van het NS station en A28. De Spoorzone biedt de kans om Zwolle te verbeteren als openbaar vervoersknooppunt en kan uitgroeien tot een aantrekkelijk vestigingsgebied voor wonen, werken en voorzieningen. Herontwikkeling van het gebied betekent ook dat de openbare dragerstructuur van pleinen, openbaar groen en routes kan worden verbeterd. Zwolle kijkt daarom vooruit en wil werken aan een integrale visieontwikkeling voor de Spoorzone.

De kansen die de Spoorzone biedt en de complexiteit van de ontwikkeling vragen om een daadkrachtige integrale visie. Samen met het uitvoeringsprogramma dat hieruit voortkomt, vormt het een strategisch kader om het gebied te ontwikkelen.
Er zijn drie redenen waarom een integrale visie nodig is.

Vervoersknooppunt

Zwolle is wat het aantal treinaansluitingen betreft, nu al het tweede treinstation van Nederlaand. De herontwikkeling maakt het mogelijk om Zwolle als vervoersknooppunt verder te verbeteren. Dit is des te meer nodig aangezien de NS een groei van het aantal reizigers verwacht tot maar liefst 40 procent. Bovendien komt in 2012 de Hanzelijn aan in Zwolle. Dat betekent dat de stad er een achtste spoorwegverbinding bij krijgt.

Barrière

Herontwikkeling van de Spoorzone betekent ook dat de openbare dragerstructuur van pleinen, openbaar groen en route kan worden versterkt. Het sporenemplacement snijdt nu zo´n drie kilomet door de stad. Door te investeren in de de Spoorzone kunnen voor deze barrière oplossingen gevonden worden en is het mogelijk om het gebeid meer te alten aansluiten op andere delen van de stad.

Vastgoedinitiatieven

Voor de Spoorzone bestaan meerdere vastgoedinitiatieven voor hoogwaardige centrumstedelijke en stedelijke milieus voor wonen, werken en voorzieningen. Bij de NS, maar ook bij private investeerders. De ontwikkeling van een integrale visie is nodig om al deze initiatieven te toetsen en goed op elkaar af te stemmen.

Aanpak in drie fasen

Om te komen tot een integrale visie voor de Spoorzone heeft het college van burgemeester en wethouders in oktober 2004 een Startnotitie vastgesteld.

De projectopdracht
In december 2006 heeft de gemeenteraad besloten dat er een integrale Spoorzonevisie geschreven moest worden, waarna de opdracht is geformuleerd. Deze is op 30 januari 2007 vastgesteld door het college. In 2007 wordt gewerkt aan de volgende twee fasen: de Strategische Verkenning en het Strategische Ontwikkelingsplan.

De Strategische Verkenning
Na de eerste fase volgt de Strategische Verkenning met als vragen: hoe kan de Spoorzone ontwikkeld worden en hoe krijgt het gebied meer aansluiting met de historische binnenstad en andere delen van Zwolle? Tijdens de verkenning worden sociale, ruimtelijke en economische kansen op hoofdlijnen beschreven. Alternatieven en/of varianten worden globaal getoetst, waarbij ook wordt bekeken of deze maatschappelijk, financieel en technisch haalbaar zijn. De resultaten worden beschreven in een Perspectief voor de ruimtelijke opbouw van de Spoorzone en omgeving. Het is de bedoeling dat het college in augustus 2007 de strategische verkenning aan de gemeenteraad voorlegt.

Het Strategische Ontwikkelingsplan
Tijdens de derde fase wordt het Perspectief uitgewerkt in een Strategisch Ontwikkelingsplan met als resultaat een Structuurbeeld 2020. Kosten, opbrengsten en subsidies komen dan in beeld. Op basis hiervan wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt met deelprojecten voor de korte, middellange en lange termijn. In het Structuurbeeld staan antwoorden op vragen als: welke om- en uitbouw van het station en de daarbij horende voorzieningen zijn nodig? Wat is de meest gewenste stedenbouwkundige opzet als het gaat om de openbare ruimte voor verkeer en verblijf? En tot slot: hoe is de functionele invulling van hoogwaardig nieuw vastgoed voor centrumstedelijk en stedelijk wonen en werken? Het Structuurbeeld 2020 zal waarschijnlijk begin 2008 aan de gemeenteraad worden voorgesteld.

Bron: Gemeente Zwolle

Artikel delen:
Reactie 1
  1. De fractie GroenLinks/DeGroenen stoort zich eraan dat de fractie van Swollwacht de procedure om de Spoorzone in de gemeenteraad te bespreken wil wijzigen. De manier waarop de gemeenteraad over de Spoorzone gaat spreken hebben we als raad goed voorbesproken. Nu komt het op de inhoud aan en hoe we daarover met de burgers willen communiceren. Daar kunnen alle fracties en ook Swollwacht zich maandag en dinsdag over uitspreken.

    Er zijn al verschillende voorlichtingsavonden voor raadsleden en burgers in de stad georganiseerd. Het wordt hoog tijd dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de grote lijnen en cruciale punten van de Spoorzone. Onze fractie is heel benieuwd naar de visies van de andere raadsfracties. Voor een zorgvuldige voortzetting van het proces moet de gemeenteraad nu zijn mening geven over wat we tegenwoordig de kaders voor het beleid noemen. Wij zijn van mening dat de burgers in de stad er recht op hebben om te weten hoe de verschillende fracties over de ontwikkelingen en processen rond de Spoorzone denken.

    Wij zullen volgende week in de discussie inbrengen dat naar onze mening de burgers alle kans moeten krijgen om zich te laten horen. Allereerst over de globale plannen voor het hele gebied. Daar zijn verschillende inspraakmogelijkheden voor. Onze fractie is van mening dat de deelgebieden vervolgens ieder op zichzelf bekeken moeten worden. De afspraken rond beginspraak moeten op ieder van deze deelgebieden apart toegepast worden.

    Namens de fractie GroenLinks/DeGroenen,
    Anneke Nusselder

Reageer