Bewoners Betje Wolffstraat boos op gemeente Zwolle

Vandaag, vrijdag 25 januari, vragen de bewoners van de Betje Wolffstraat bij de voorzieningenrechter opschorting van de nieuwbouw in hun straat aan. Die bouw gaat, blijkens een woensdag 23 januari 2008 bezorgde brief van Delta Wonen, op zéér korte termijn beginnen. Vrijdagmorgen zijn door het bouwbedrijf al hekken om het te bebouwen perceel geplaatst.

“Volgende week is er sprake van het kappen van een boom en een struik, terwijl wethouder Janco Cnossen op het wijkplatform van 26 september 2007 juist had toegezegd, tijdens lopende juridische procedures, dit zo lang mogelijk te zullen uitstellen.” De bewoners willen voorkomen, dat vooruitlopend op behandeling van hun beroepschrift van 15 januari 2008 door de bestuursrechter, een onherroepelijke situatie door Delta Wonen wordt geschapen.

“Zij dienden, na raadpleging/hulp van diverse juridische en materie-deskundigen, nader bouwdossier onderzoek en 2 WOB-verzoeken (21 december en 27 december 2007) een juridisch doorwrocht beroepschrift in.” Beroepschrift richt zich op:

Onterecht ontvankelijk verklaren deel van belanghebbenden, strijdigheid met bestemmingsplan en welstandsnota, ongemotiveerd en niet door B&W getoetst welstandsadvies, géén transparante en openbare advisering. Daardoor: Volharden in onbehoorlijk bestuur door B&W. N.B.: Op verzoek ontvangt u de tekst van het beroepschrift.

Kort na het teleurstellende advies d.d. 13 november 2007 van de bezwaarschriftencommissie aan het College van B&W, dat luidde de bezwaren d.d. 26 juli 2007 van omwonenden tegen het B&W-besluit d.d. 15 juni 2007 – tot verlening vergunning bouwplan Betje Wolffstraat aan Delta Wonen B.V. – ongegrond te verklaren, stond het in beroep gaan nagenoeg alvast.

De bewoners  nemen geen genoegen met het fopspeentje van de adviescommissie Bezwaarschriften, t.w. forse kritiek op het bestuurlijk handelen van de Gemeente Zwolle onder het aantoonbaar volstrekt negeren of verdraaien van de juridische feiten uit het betoog namens de omwonenden tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie op 11 oktober 2007.  Dat de gemeente zich na dit advies duidelijk niet op haar gemak voelde, bleek wel uit een uitnodiging d.d. 22 november 2007 voor een gesprek tussen waarnemend wethouder Gerard van Dooremolen en een aantal bewoners op 29 november 2007. Een uitgebreid gesprek,  waaruit o.m. bleek dat de grond voor de bouw op dat moment door de gemeente Zwolle nog niet aan Delta Wonen B.V. was verkocht. Het leverde de bewoners 2 kleine toezeggingen op:

–          Hij zou aan Delta Wonen B.V. vragen 3 alternatieve bouwplannen aan de omwonenden ter keuze voor te leggen, maar de kans op realisering achtte hij niet groot.

–          Omwonenden zouden ruim voor de start van de bouw uitgebreid worden geïnformeerd hoe en in welk tijdsverloop e.e.a. zou geschieden.

Hierna hebben de bewoners niets meer van wethouder Gerard van Dooremolen of de gemeente mogen vernemen. Daarmee zet in de ogen van de bewoners de gemeente Zwolle de lijn vanaf februari 2004, t.w. het doen van loze toezeggingen, “gewoon” door. Het ruim vóór de start van de bouw informeren, blijkt nú te betekenen nog géén week vóór die start. De bewoners zijn hevig verontwaardigd over deze gang van zaken.

Bewoners Betje Wolffstraat

Artikel delen:

Reageer