Aandacht voor project Minder drank, Meer scoren!

Het college van B&W Zwolle heeft het regionale alcoholmatigingsprogramma jeugd 2007 – 2011 vastgesteld, inmiddels beter bekend onder de naam Minder drank, Meer scoren! In dit meerjarenprogramma zijn concrete activiteiten opgenomen, die betrekking hebben op de leefgebieden waar jongeren te vinden zijn: thuis, vrije tijd en onderwijs. Maatregelen op het gebied van signalering, toezicht en handhaving, opsporing en vervolging, maken eveneens onderdeel uit van het meerjarenprogramma.

Deze week wordt in alle regiogemeenten IJsselland aandacht besteed aan het project Minder drank, Meer scoren! Naast persconferenties en berichten op de gemeentepagina´s en op websites, zijn er activiteiten georganiseerd zoals ouderavonden met het thema alcohol en jeugd en deelt het Openbaar Ministerie op scholen de jongerenkrant Ververkeerd uit over drankmisbruik. Wethouder Erik Dannenberg, voorzitter van de stuurgroep van het project heeft afgelopen dinsdag de website van het project in gebruik genomen: www.minderdrankmeerscoren.nl.

Gemeenten slaan de handen in één

De gemeente Zwolle heeft samen met de GGD IJssel-Vecht, Tactus Verslavingszorg en politie IJsselland het initiatief genomen om te komen tot een aanpak van het problematisch alcoholgebruik onder jongeren. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren te veel, te vaak en op steeds jongere leeftijd alcohol drinken, ook in de regio IJsselland. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de gezondheid van jongeren, maar ook voor de veiligheid op straat. 

Met 11 regiogemeenten in IJsselland hebben de initiatiefnemers een projectplan opgesteld dat het college van B&W Zwolle eind 2006 heeft vastgesteld. Uit dit projectplan is het regionale alcoholmatigingsprogramma 2007- 2011voortgekomen, dat door het college van B&W nu definitief is vastgesteld.

Activiteiten

In het meerjarenprogramma is een basispakket en een pluspakket van activiteiten, maatregelen en interventies opgenomen.

Het basispakket is een gezamenlijk programma waaraan alle gemeenten deelnemen. Dit zijn activiteiten zoals het project ´Meer dan een biertje´ voor dronken jongeren die strafbare feiten plegen, dat binnenkort start in Zwolle.

In het basispakket is ook opgenomen dat de Jeugdgezondheidszorg op basisscholen in de contacten met ouders en kinderen structureel aandacht besteedt aan de gevaren van alcoholgebruik. Vanaf 2009 ook in het voorgezet onderwijs.

De interventies uit het pluspakket kunnen door de gemeenten ingezet worden afhankelijk van de lokale problematiek. Tot de nieuwe interventies uit het pluspakket, die in Zwolle worden uitgevoerd behoren bijvoorbeeld het onderzoek door mystery guests naar de verkoop van alcoholische dranken aan jongeren en het plan van aanpak om het alcoholgebruik door jongeren in verenigingskantines terug te dringen.

Lopende lokale initiatieven op het gebied van alcohol en jeugd zijn zoveel mogelijk ingepast in het meerjarenprogramma.  Er zijn nu al verschillende initiatieven op het gebied van alcoholmatiging, zoals de succesvolle kroegentocht voor ouders die in november is gehouden, de vele ouderavonden op scholen over alcohol en jeugd (Gezonde school, genotmiddelen) en de activiteit Outgaan in Zwolle waarbij jongeren elkaar aanspreken tijdens het uitgaan en hen voorlichten over de gevaren van overmatig alcohol.

+

Als centrumgemeente verslavingsbeleid is Zwolle verantwoordelijk voor onder andere de ambulante verslavingszorg in de regio. Vanuit deze functie spant zij zich in om verschillende partijen (instellingen en financiers) samen te laten werken op het gebied van het voorkomen van verslavingsproblemen, waaronder alcoholverslaving.

Nu er regionaal brede instemming is voor het meerjarenprogramma Minder drank, Meer scoren!, de Provincie Overijssel financiële middelen ter beschikking stelt en het college van B&W het meerjarenprogramma heeft vastgesteld, is het woord nu aan de gemeenteraad om de verworven provinciale gelden ter beschikking te stellen aan de uitvoering van het regionale basispakket.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Alcoholmatiging, ook in verenigingskantines

  Het terugdringen van alcoholgebruik door jongeren binnen verenigingen is een belangrijk speerpunt in Zwolle en Kampen. Beide gemeenten en Sportservices sluiten convenanten met verenigingen om hen te ondersteunen en gezamenlijk het alcoholgebruik van met name jongeren in kantines te matigen.

  Sport, scouting en culturele activiteiten spelen een belangrijk rol in de vrije tijd van jongeren. De schaduwzijde is dat er in sommige verenigingskantines veel alcohol gedronken wordt en het voor jongeren vaak zo gemakkelijk wordt gemaakt daar aan mee te doen. Wethouder Erik Dannenberg van de gemeente Zwolle: ⤽We zijn er niet op uit om het alcoholgebruik in kantines te verbieden. Het gaat om verantwoord alcoholgebruik, juist in kantines en om het naleven van de wet- en regelgeving. Verenigingen hebben veel jonge leden, die voor een frisdrankje en een zakje chips naar de kantine gaan. Als er in de kantine veel gedronken wordt, geef je een verkeerd signaal af, gedrag dat al snel door de jeugd wordt overgenomen⤝.

  Eensgezinde wethouders
  De gemeente Zwolle en Kampen en Sportservices uit beide steden gaan het alcoholgebruik door jongeren in kantines gezamenlijk aanpakken. Jan Wieten, wethouder in Kampen: ⤽Het is de bedoeling met de bestaande wetgeving als uitgangspunt, een klimaat binnen de verenigingen te creëren waarin bewuster wordt omgedaan met alcohol, met name als het gaat om jongeren. Daarbij moet overigens wel worden opgemerkt dat reeds een groot aantal verenigingen zich hiervoor inspant⤝.

  De aanpak richt zich niet alleen op jongeren, maar vooral ook op besturen, barvrijwilligers, trainers en ouders. Dannenberg: ⤽We controleren natuurlijk of men zich houdt aan de wet- en regelgeving. Maar we zoeken vooral de samenwerking met de verenigingen en ouders; zonder hen kunnen we het probleem niet aanpakken. We hebben een plan van aanpak opgesteld dat we eerst gaan bespreken met de verenigingen. Eerst draagvlak creëren, men moet eerst inzien dat de noodzaak om tot actie over te gaan, er is.⤝ Wieten vult aan: ⤽ De verenigingen ondervinden zelf regelmatig problemen rond alcoholgebruik zoals agressief gedrag en overlast. Het mes snijdt dus aan twee kanten.⤝

  Convenant
  De samenwerking met de verenigingen wordt neergelegd in een convenant. In het convenant worden ondermeer richtlijnen opgenomen voor alcoholgebruik door jongeren in kantines.
  Wieten: ⤽Maar het convenant heeft de verenigingen ook wat te bieden. Er komt veel kijken bij het voldoen aan allerlei geldende wet en regelgeving zoals vergunningen aanvragen, vrijwilligers opleiden, een bestuursreglement opstellen. Het is van belang hen daarbij te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van bijeenkomsten voor vrijwilligers of een overzichtelijk schema waarmee snel bepaald kan worden aan welke bepalingen moet worden voldaan.⤝

  Plan van aanpak
  De gemeenten en de Sportservices Zwolle en Kampen hebben een plan van aanpak opgesteld dat wordt uitgevoerd door Sportservices Zwolle en Kampen. Zij schakelen indien nodig andere partners in zoals Tactus Verslavingzorg, de vrijwilligerscentrale en de Sportraad.

Reageer