Deelname aan pilot Rijksoverheid voor aardgasvrij maken bestaande wijken

Deelname aan pilot Rijksoverheid voor aardgasvrij maken bestaande wijken

Zwolle – Teneinde de klimaatdoelen horend bij het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te halen is een grote inspanning op vele terreinen noodzakelijk. Het aardgasvrij maken van woningen is daarbij een belangrijke stap, temeer daar het kabinet ook heeft aangekondigd de gaswinning uit Groningen per 2030 te beëindigen.

Naast het aardgasvrij maken van nieuwbouw ligt er nog een grote uitdaging bij het aardgasvrij maken van bestaande woningen en wijken. Minister Ollongren heeft daartoe een oproep gedaan aan gemeentes om zich voor 1 juli te melden met plannen om bestaande wijken aardgasvrij te maken. Voor deze gemeentes ligt vanuit rijkswege een passend aanbod voor ondersteuning bij deze opgave.

Afgelopen dinsdag 3 april, is er door minister Ollongren een oproep gedaan aan gemeentes om zich te melden met plannen om bestaande wijken aardgasvrij te maken. Aanvragen worden beoordeeld op betrokkenheid en draagvlak van burgers, ondernemers en andere stakeholders.

Specifiek is daarbij aandacht voor regionale spreiding en diversiteit in aanpak. De pilot is een belangrijke stap voor een actief klimaatbeleid waar gezien de verkiezingsuitslag veel steun voor lijkt te zijn. D66 Zwolle is voor deelname aan de pilot en vraagt het college van B & W gehoor te geven aan de oproep van de minister.

Raadslid David Hof geeft aan dat de aard van de klimaatproblematiek ook om oplossing vraagt voor bestaande wijken om af te komen van de afhankelijkheid van aardgas. Er is volgens het raadslid een dubbele noodzaak tot het versneld aardgasvrij maken van woningen. ,,Enerzijds is het belangrijk om de CO2 uitstoot te reduceren, anderzijds is het belangrijk om de vraag naar aardgas te verminderen in aanloop naar het stoppen van de gaswinning in Groningen.”

D66 vindt dat Zwolle het voortouw moet nemen. ,,Het is belangrijk om te weten waar de kansen liggen en de kansen van dergelijke pilots optimaal te benutten om Zwolle verder te vergroenen. Zwolle is een toonaangevende stad en daarom moeten we niet afwachten, maar meedoen.’’

Het staat voor D66 buiten kijf dat een actieve aanpak vereist is en de aard van de klimaatproblematiek vraagt om ook voor bestaande wijken oplossingen te vinden om los te komen van de aardgasafhankelijkheid. D66 heeft daarom een aantal vragen:

  1. Is Zwolle zich bewust van de noodzaak de klimaatdoelen van Parijs te halen?
  2. Is Zwolle bereid waar mogelijk een bijdrage te leveren aan het halen van deze doelen?
  3. Heeft u kennis genomen van het door het ministerie van BZK op 3 april jl. naar alle Nederlandse gemeenten gezonden schrijven inzake het aardgasvrij maken van bestaande woningen en wijken?
  4. Zoja, bent u bereid gehoor te geven aan deze oproep en het voortouw te nemen bij het aardgasvrij maken van bestaande wijken in Zwolle en een aanvraag te doen?
  5. Zijn er reeds voornemens over welke bestaande Zwolse wijken kansrijk zijn voor deze pilot en is hier reeds een specifieke aanpak voor ontwikkeld?
  6. Zo nee, bent u bereid te onderzoeken of er Zwolse wijken, met daarbij een specifieke aanpak, zijn die in aanmerking kunnen komen voor deelname aan deze pilot?
Artikel delen: