De Orde met v.l.n.r.: modelversiersel, onderscheiding "met de Zwaarden" en damesversiersel. Van boven naar beneden: - Ridder Grootkruis, met ster - Grootofficier, met ster - Commandeur - Officier - Ridder - Lid - Foto: Onbekend
De Orde met v.l.n.r.: modelversiersel, onderscheiding "met de Zwaarden" en damesversiersel. Van boven naar beneden: - Ridder Grootkruis, met ster - Grootofficier, met ster - Commandeur - Officier - Ridder - Lid
Foto: Onbekend

Acht Zwollenaren hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen

Zwolle – Tijdens de Lintjesregen op donderdagochtend 26 april hebben acht Zwollenaren uit handen van burgemeester Henk Jan Meijer een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Alle acht Zwollenaren zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij hebben zich bijzonder verdienstelijk getoond voor de samenleving. De Lintjesregen vond plaats in de raadzaal van het stadhuis ter gelegenheid van Koningsdag. Daarnaast hebben alle lintjesontvangers een persoonlijke felicitatiebrief van Commissaris van de Koning Boele Staal ontvangen.

In de hele Overijsselse provincie zijn er deze ochtend maar liefst 203 lintjes uitgedeeld. Hierbij zijn 181 personen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast zijn 22 personen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van alle lintjes in Overijssel zijn 128 onderscheidingen naar mannen en 75 onderscheidingen naar vrouwen gegaan.

Deze acht Zwollenaren hebben een lintje ontvangen:

1. De heer H. (Herman) Lammersen
(Lid in de Orde van Oranje-Nassau) (83 jaar)
De heer Lammersen is een toegewijde en integere vrijwilliger die zich vanuit een Christelijke geloofs- en levensovertuiging graag voor anderen inzet. In zijn vroegere werk evenals in zijn huidige vrijwilligerswerk voor kerk en samenleving staat voor hem het ‘omzien naar je naaste’ voorop.

In zijn vrije tijd vervult de heer Lammersen al ruim 35 jaar in Zwolle meerdere (bestuurs)functies, in het bijzonder op kerkelijk gebied. Hij heeft daarin ook een rol gespeeld in het Samen Op Weg-proces. Tot op de dag van vandaag zet hij zich in voor de Protestantse wijkgemeente Emmäuskerk in zijn woonwijk Berkum.

Daarnaast maakt hij nog steeds deel uit van het Regionaal College voor de Visitatie in Overijssel en Flevoland. De laatste jaren is hij ook vooral steun en toeverlaat voor veel mensen binnen de kerk bij bijvoorbeeld verhuizingen of vervoer van en naar de kerk.

Lange tijd heeft de heer Lammersen zich met overtuiging ingezet voor de zendingscommissie van de Emmaüskerk en de Hoofdhof in Berkum. Ook is hij nog steeds een bevlogen voorzitter van de interkerkelijke Oost-Europa Commissie en heeft hij jarenlang in Roemenië zelf meegewerkt aan diverse projecten.

De Imminkhoeve in Lemele, een locatie waar mensen met een beperking kunnen genieten van een vakantie, kon de afgelopen jaren ook rekenen op de inzet van de heer Lammersen. Ook de stichting WijZ kon op zijn hulp en betrokkenheid rekenen.

2. Mevrouw J. (Jannie) de Boer – van der Sluis (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) (72 jaar)
Al sinds 1973 zet mevrouw De Boer-Van der Sluis zich met grote overgave belangeloos voor de samenleving in als vrijwilliger bij diverse instellingen en organisaties in Zwolle. Zij begon haar vrijwilligerswerk bij de zondagschool verbonden aan de Stinskerk.
Als actieve vrijwilliger met hart voor de zaak, draaide en draait zij ook nu nog organisatorisch mee. In het bijzonder als lid van de seniorencommissie is haar toegevoegde waarde groot: zij weet ouderen in de wijkgemeente meerdere keren per jaar een onvergetelijke dag of uitje te bezorgen.

Ook de Grote Kerk kan sinds 1996 op haar rekenen als gastvrouw. Zij kent Zwolle goed en is buitengewoon goed geïnformeerd over de geschiedenis van de kerk. Bijna wekelijks is zij in de weer als gids voor bezoekers van deze monumentale kerk.

Mevrouw De Boer is lid van de werkgroep van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) Zwolle. Daarbinnen is zij één van de drijvende krachten achter het plaatselijke vrijwilligerswerk. Met verve pakt zij haar ambassadeursrol van het NBG op en vertegenwoordigt zij het NBG in haar kerkgemeenschap.

Daarnaast is zij zeer betrokken bij de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB). Niet alleen in coördinerende en organisatorische zin, maar ook bestuurlijk. Sinds 2004 coördineert zij de verspreiding van Perspectief, het maandblad van de PCOB. Hoe onvermoeibaar de vrijwillige inzet van mevrouw De Boer is, blijkt uit het feit dat zij naast al haar vrijwillige functies, zich ook nog eens inzet voor het Epilepsiefonds.

3. De heer A.R. (Hans) van Berkum (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) (70 jaar)
Al meer dan vijfendertig jaar levert de heer Van Berkum op vrijwillige basis een waardevolle bijdrage aan de Zwolse samenleving. De heer Van Berkum was 30 jaar diaken en lid van de wijkkerkenraad. Eerst van de Jeruzalemkerkgemeente en na de fusie van de grotere Oosterkerkgemeente.

Als afgevaardigde in de centrale diaconie van de toenmalige Nederlands-Hervormde Gemeente en huidige Protestantse Gemeente Zwolle verdiept hij zich graag in mensen en zaken. In dat kader had hij zitting in diverse commissies, waaronder de beroepingscommissie voor een diaconaal predikant, de denktank voor de toekomst van de Jeruzalemkerk en de stedelijke ZWO-commissie (ZWO = Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).

Binnen de wijken Assendorp en de Pierik zet de heer Van Berkum zich ook al jaren in voor mensen die kwetsbaar zijn of extra hulp kunnen gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn: de organisatie van een kerkdienst in Zorgcentrum De Molenhof in Assendorp, verschillende activiteiten voor ouderen zoals de Molenhof-uitjes waarbij vrijwilligers eens per maand een dagje op stap gaan met de bewoners, vervoer van ouderen van en naar de kerk, het ‘Oliebollencafé’ en ‘Pierik op de koffie’ – een koffieochtend voor mensen die behoefte hebben aan een gezellig praatje.

Vermeldingswaardig is ook zijn bijna 20 jaar lange bestuurlijke inzet voor Stichting De Banier. Hij was penningmeester en secretaris van deze stichting die het gelijknamige gebouw in eigendom heeft en beheert.

4. Mevrouw J. (Janna) Smilde-Bruins (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) (80 jaar)
Mevrouw Smilde is een zeer betrokken vrijwilliger die zich al bijna 60 jaar inzet voor verschillende organisaties. Binnen de Protestantse Gemeente Zwolle is zij actief voor de Emmauskerk. Rond 1980 werd zij benoemd tot Diaken en lid van de kerkenraad.

In het verlengde van haar inzet voor de Emmauskerk zet mevrouw Smilde zich al bijna 20 jaar in voor de Protestantse Christelijke Ouderen Bond (PCOB) afdeling Zwolle. Hier coördineert zij het werk van de commissie Lief en Leed, die aandacht schenkt aan bijzondere verjaardagen, huwelijksjubilea, ziekte en overlijden.

In de wijk Berkum is mevrouw Smilde al ruim 40 jaar vrijwilliger bij Berkumstede (voorheen De Wissel, instelling voor wonen, welzijn en zorg). Ook daar heeft zij een belangrijke sociale functie: coördinerende taken worden door haar met gemak gecombineerd met meer uitvoerende. Het inzetten van gastvrouwen, het organiseren van modeshows en het runnen van de huiswinkel: het is bij haar in vertrouwde handen.

Haar meer dan 55 jaar lange inzet voor de Verenigingsraad van de NCRV en haar mantelzorg voor een buurvrouw, maken de langdurige vrijwillige verdiensten van mevrouw Smilde compleet.

5. De heer J.A.E. (Jan) Koridon (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) (80 jaar)
De heer Koridon is het boegbeeld van Diezerpoort. Al 20 jaar zet hij zich met hart en ziel in de volle breedte in voor ‘zijn’ wijk en buurtvereniging De Bollebieste, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter. Vanaf 1997 en tot op de dag van vandaag is hij betrokken bij de inzameling van oud papier en zet hij zich in voor de organisatie van jaarlijks terugkerende evenementen en uitstapjes.

Sinds 2007 is de heer Koridon voorzitter van de wijk. Hij manifesteert zich als een betrokken bestuurder met een persoonlijke en verbindende aanpak. Sinds enkele jaren heeft hij zitting in het overlegorgaan van woningbouwcorporatie SWZ om ervoor te zorgen dat bewoners – autochtoon én allochtoon – worden betrokken bij de renovatie van hun woning in Dieze.

Ook voetbalvereniging HTC heeft 15 jaar lang op zijn inzet kunnen rekenen. Hij zette zich vol in voor verschillende commissies binnen de vereniging, variërend van beheer en onderhoud tot de bouw en verbouw van de accommodatie. Ook hier was het denken én doen, met als allerbelangrijkste doel het (voetbal)plezier.

Tenslotte is de heer Koridon 25 jaar vrijwilliger op camping Vilsteren, onderdeel van Landgoed Vilsteren, waar hij als ‘stamgast’ diverse activiteiten, evenementen en reisjes organiseerde waarmee hij voor veel mensen het verblijf op de camping tot een plezierige ervaring heeft gemaakt.

6. De heer M.A.S. (Martin) Rozenbaum (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) (43 jaar)
De heer Rozenbaum is van 1 oktober 1996 tot 1 januari 2018 als vrijwilliger werkzaam geweest bij de brandweer van de gemeente Zwolle en daarna bij de Veiligheidsregio IJsselland, post Zwolle in de rang van Hoofdbrandwacht. De post Zwolle wordt ondersteund door 75 vrijwilligers.

Buiten het paraat staan voor opkomst bij alarm in geval van incidenten, is hij al die jaren ook ingezet in het dienstrooster voor avond-/nacht- en 24-uursdiensten op de kazerne.
.
De heer Rozenbaum heeft zich als brandweervrijwilliger vanuit een grote betrokkenheid ruim 21 jaar ingezet voor de brandweerorganisatie en de veiligheid in Zwolle. Dat deed hij naast zijn dagelijks werk als medewerker Servicecentrum bij de Technische Unie.

7. De heer F.P. (Frank) van Zanten (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) (47 jaar)
De heer Van Zanten is van 1 oktober 1994 tot 1 oktober 2017 als vrijwilliger werkzaam geweest bij de brandweer van de gemeente Zwolle en daarna bij de Veiligheidsregio IJsselland, post Zwolle in de rang van Hoofdbrandwacht.

Ook hij stond evenals de andere brandweervrijwilligers pal voor de veiligheid van Zwolle en de Zwollenaren. Buiten het paraat staan voor de opkomst bij alarm in geval van incidenten, is hij al die jaren ook ingezet in het dienstrooster voor avond-, nacht- en 24-uursdiensten op de kazerne.

Dit naast zijn baan als logistiek medewerker bij zijn toenmalige hoofdwerkgever Scania, waar hij van 1993 tot 2017 tevens lid was van de Bedrijfsbrandweer en later van Bedrijfshulpverlening.

8. De heer J. (Jaap) Wolf (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) (60 jaar)
Als brandweerman in de rang van hoofd brandwacht en brandweerchauffeur heeft de heer Wolf zich 37 jaar lang naast zijn betaalde baan ingezet voor de veiligheid en de kwaliteit van de brandweer in Zwolle.

Kenmerkend voor zijn veelzijdige betrokkenheid is dat de heer Wolf zich ook jarenlang op vrijwillige basis heeft ingezet voor de medezeggenschap binnen de brandweerorganisatie. Eerst als vrijwilliger in de Onderdeelcommissie (OC) van de gemeentelijke brandweer Zwolle en aansluitend – in de aanloop naar de regionalisering – als vrijwilliger in de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) die bestond uit OR- en OC-leden van de gemeentelijke en regionale brandweren.

In die rol gaf hij mede invulling aan de medezeggenschap voor de vorming van regionale Brandweer IJsselland. Binnen de BOR was hij lid van de commissie Inrichting Bedrijfsvoering en hield hij zich in het bijzonder bezig met bedrijfsvoeringprocessen en bedrijfscultuur.

Door de combinatie van zijn vrijwilligerswerk voor de brandweer en zijn baan bij de Veiligheidsregio IJsselland heeft hij bovendien financieel-administratieve processen binnen de organisatie kunnen stroomlijnen.

Artikel delen: