PvdA Zwolle wil zakenfonds voor lage inkomensgroep

De PvdA in Zwolle wil een microfinancieringsfonds voor startende ondernemers opzetten.

Het fonds moet mensen uit de lagere inkomensgroepen op weg helpen, voor wie financiering vaak een struikelblok vormt. De PvdA heeft een voorstel ingediend waarover de gemeenteraad zich nog moet buigen. Het speciale fonds zou kunnen aansluiten op een proef van het ministerie van Economische Zaken. Het fonds zou volgens de PvdA-fractie jaarlijks 58 extra startende ondernemingen kunnen opleveren.

Bron: RTV Oost

Artikel delen:
Reacties 10
 1. Ik weet niet of dat zo gunstig is voor de startende ondernemers nu om een financieering gemakkelijk te maken .Er zijn op het moment al zoveel eenmans bedrijfjes van jonge startende ondernemers dat als het toeneemt de concurentie moordend wordt om dan in de toekomst allemaal werk te krijgen.Dus dan heb je kans dat de een na de ander weer failliet gaat en met een nog te betalen schuld zit .Dus daar gaat de financieering dan weer

 2. Het gaat mij er vooral om dat iedereen (echt iedereen) het straks kan. Of ie het doet, lef genoeg heeft, creatief genoeg is genoeg wil werken, origineel genoeg is moet blijken. Maar…..gelijke kansen voor Iedereen. Lijkt mij niet verkeerd. Bedoel hoe makkelijk is het als je in een gespreid bedje bent geboren? En moet je nu zegggen: dit niet invoeren NU gaan we stoppen met mogelijkheden want er zijn er al genoeg…..klinkt als: oprotten.

 3. ja Dick vind ook wel dat iedereen die kans moet krijgen om te starten als ondernemer maar er gaan er zoveel van deze jonge ondernemers kapot na een klein poosje omdat ze de concurentie met de groten niet aankunnen en dan zitten ze met het probleem van de financieering want dan helpt niemand ze meer ook de PVDA niet

 4. Heb zelf geen kaas gegeten van ondernemerschap, maar een duidelijke waarschuwing:

  er gaan er zoveel van deze jonge ondernemers kapot na een klein poosje omdat ze de concurentie met de groten niet aankunnen en dan zitten ze met het probleem van de financieering

  Zal dus zo zijn. Maar zou een minder bedeelde, gesubsidieerde, zorgvuldig met geld omgaande, berekenende door het zakenfonds gesponsorde zakenman, eerder failliet gaan als een verwende, luie, moeite hebbend met verleidingen als gokken, een luxe leven niet willen inleveren en bijv beleggen, arrogante jongeman/-vrouw die uit een gespreid bedje stapt.
  Ok heel (te?) zwaar aangezet, maar ik heb het meeste vertrouwen in het hardwerkende sobere idividu. Dus zeg ik Probeer maar!

  Tuurlijk staat PvdA niet klaar met pegels als het mis gaat. Niemand staat dan klaar, sterker nog de schuldeisers willen zsm cashen met torenhoge rentes. Pvda is alleen zo sociaal dat ze met het plan komen.

  Een plan van slagen lijkt me.

 5. De PvdA heeft bij monde van dhr. F. Mussche een initiatiefvoorstel gedaan betreffende het opzetten van een micro-financieringsfonds voor startende ondernemers. Voorgesteld wordt aansluiting te zoeken bij de pilot die de Raad voor Microfinanciering dit kalenderjaar wil gaan opzetten (zie bijlage). Onderstaand een eerste antwoord op het ingediende initiatiefvoorstel.

  De Raad voor Microfinanciering
  De in 2007 opgerichte raad voor Microfinanciering heeft als doel kennis van en informatie over initiatieven voor Microfinanciering in Nederland te stimuleren.
  Om dit te bewerkstelligen is een vraag en informatiebank ingesteld waarin zowel lokale overheden als ondernemers informatie kunnen verkrijgen over de mogelijkheden van het verstrekken dan wel verkrijgen van een microkrediet. Om in deze een gunstige ontwikkeling te stimuleren is de raad voornemens een landelijke pilot microfinanciering op te zetten.

  Microfinanciering
  Onder microfinanciering wordt verstaan de combinatie van een op de ondernemer gerichte coaching en financieel product (klein krediet tot maximaal ?? 25.000-30.000) met als doel het stimuleren van (startend) ondernemerschap.
  Doelgroep is de (startende) ondernemer die op dit moment niet of niet voldoende bediend kan worden door het reguliere bankensysteem en die ook niet in aanmerking kunnen komen voor mogelijkheden vanuit de Bbz regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) of URS (UWV Regeling Starterskrediet).

  Pilot microfinanciering
  De Raad voor microfinanciering is voornemens een garantiefonds op te zetten ten behoeve van de deelnemers aan de pilot. De pilot is op dit moment nog niet volledig uitgewerkt. Ook zijn de criteria voor deelname nog niet vastgesteld. Naar verwachting zullen met name kwaliteitscriteria worden vastgesteld om de lokale inzet (wijze van screenen en coachen etc. te beoordelen) te toetsen. Naar verwachting zullen gemeenten niet worden uitgesloten van deelname aan de pilot op grond van criteria als werkloosheidsheidpercentage, aandeel achterstandswijken, etc.

  Gedacht wordt aan het landelijk opzetten van een garantiefonds dat 80% borgstelling zal bieden. De overige 20% dient gefinancierd te worden door lokale banken. De taakverdeling tussen de Raad en de lokale overheid zal naar waarschijnlijkheid er als volgt komen uit te zien

  Inzet Raad voor Microfinanciering:
  *Garantiefonds (80% borgstelling)
  *Communicatie (o.a. publiciteitscampagne)
  *Coaching: aangeven tools voor lokale coaches die de deelnemers begeleiden

  Inzet lokale overheid:
  *Opzetten lokale financieringsstructuur 20%/deelname lokale banken
  *Werving kandidaten
  *Financiële screening ondernemersplan
  *Coaching (startende) ondernemer. Dwz daar waar nodig begeleiding met het schrijven van het ondernemersplan en begeleiding na de start. Waarbij zij opgemerkt dat de Raad waarschijnlijk als eis zal stellen dat de financiële screening en de coaching niet door een en dezelfde partij mag worden uitgevoerd.

  Alhoewel het in het voornemen ligt de pilot medio dit jaar te starten kan op dit moment door de Raad voor Microfinanciering nog geen duidelijkheid worden gegeven in hoeverre dit streven gehaald kan worden.

  Doelgroep
  1. De afgelopen paar jaar is op enkele plaatsen reeds initiatieven gestart op het gebied van microfinanciering. Deze initiatieven richten zich met name op laag opgeleiden, etnische minderheden en personen uit achterstandstandswijken, voor zover zij niet in aanmerking komen voor een Wwb (Wet werk en bijstand) of Wia (Wet inkomensvoorziening arbeidsongeschiktheid) of wajong-uitkering en op grond daarvan in aanmerking kunnen komen voor een startkrediet krachtens de bbz 2004 of Urs 2006 regeling.
  2. Daarnaast is er een groep mensen die bij de bank geen microkrediet gefinancierd kan krijgen en op grond van inkomenspositie (van partner) of opleiding ook niet tot bovengenoemde groep kan worden gerekend en ook niet in aanmerking komen voor een gemeentelijke dan wel WW of WAO uitkering.
  Ad 1. Personen uit de eerste doelgroep zijn zowel in absolute zin, als ook in relatieve zin, in vergelijking met de meeste steden in Nederland niet sterk aanwezig in Zwolle.
  Ad 2. De grootte van de tweede doelgroep is niet bekend. Personen uit deze doelgroep komen vaak niet in beeld. Naar verwachting is dat personen uit deze groep, indien de financiering bij de bank niet rond komt en de financiering ook niet privé (via partner of overige familieleden of vrienden) kan worden gefinancierd, als mogelijk startende ondernemer uit beeld verdwijnen. Deze groep zal nader in kaart dienen te worden gebracht in overleg met banken en met bureau Rbz en het UWV, voor zover deze groep zich bij deze instanties meld in de hoop aldaar een startkrediet te kunnen verkrijgen.

  Alhoewel door de Raad voor Microfinanciering geen minimale aantallen als streefcijfer voor worden neergelegd, wordt met enige voorzichtigheid de verwachting uitgesproken dat per deelnemende gemeente aan de pilot gemiddeld 10 tot 15 bedrijven per jaar gebruik zullen maken van de regeling.

  Financiering
  Indien Zwolle wenst deel te nemen aan de pilot dient zij een aantal zaken te regelen.
  Ten eerste zal de gemeente in overleg met de lokale banken dienen te gaan om bij hen af te tasten in hoeverre zij bereid zijn microkredieten te financieren van maximaal ?? 25.000 tot ?? 30.000 per ondernemer:
  ·Waarbij de bank zelf voor 20% risico lopen aangezien de overige 80% door het landelijke garantiefonds is gedekt.
  ·Waarbij de bijkomende kosten laag zijn aangezien de financiële screening in handen is van een andere partij dan de bank zelf.
  ·Waarbij de kans op faillissement wordt verminderd door aan het bedrijf een coach te verbinden die de ondernemer kan bijstaan in het nemen van zakelijke beslissingen.

  Kijkend naar de Zwolse situatie kan worden gesteld dat voor het financieel screenen en het coachen van het (startende) bedrijf gebruik kan worden gemaakt van reguliere budgetten in het geval het gaat om de volgende doelgroepen:
  ·Personen met een WW-uitkering (en daarnaast een inkomen op of boven bijstandsniveau. Financiering: IRO-gelden. Noot. De IRO gelden worden ingezet door het UWV. Bij instroom naar de pilot Microfinanciering zal uit het IRO gedeelte de financiële screening en coaching dienen te worden bekostigd.
  ·Niet uitkeringsgerechtigden (Nug) waarvan het gezinsinkomen maximaal 1 ? keer de bijstandsnorm bedraagt (voor een echtpaar ongeveer ± ?? 1.800,00). Financiering: uit het werkdeel van de Wwb gelden.

  Gezien de beoogde doelgroep en de reguliere budgetten die kunnen worden ingezet ligt het voor de hand de uitvoering van de pilot neer te leggen bij bureau Rbz. Voor het screenen van het financiële plan en het coachen van het bedrijf zullen door bureau Rbz, met gebruikmaking van reguliere budgetten (voorzover het personen uit bovenstaande twee doelgroepen betreffen) professionele partijen worden ingehuurd.
  Tenslotte zal nader dienen te worden onderzocht, in hoeverre personen die niet tot bovenstaande twee groepen behoren, in zouden willen stromen op de pilot. Voor deze groep zal dan aanvullende financiering noodzakelijk zijn. De kosten voor financiële screening en coaching kunnen voor deze personen immers niet uit de reguliere middelen van bureau Rbz worden gedekt.
  De te verwachten kosten voor financiële screening en coaching bedragen ?? 4.200 tot ?? 5.000 euro per te begeleiden ondernemer. Voor deze groep zal aanvullende financiering vanuit andere gemeentelijke budgetten dienen te worden gevonden, dan wel dient te worden besloten deze groep van deelname aan de pilot uit te sluiten.
  De verwachting is dat deze groep minder dan de helft van de totale instroom bedraagt. Uitgaande van een deelnemeraantal van 10 tot 15 personen per jaar zou voor deze groep aanvullende financiering moeten worden gevonden in de grootte van ongeveer ??20.000 ?? 30.000.

  Afstemming met de Raad voor microfinanciering.
  Met de Raad voor microfinanciering heeft door de afdeling E&A uitwisseling van informatie plaatsgevonden. Het is de Raad bekend dat Zwolle momenteel de mogelijkheid onderzoekt en overweegt deel te nemen aan de landelijke pilot. In deze is Zwolle door de Raad geoormerkt als een geïnteresseerd initiatief. Hieruit vloeit voor Zwolle geen verplichting voort. Even zo zeer kan de Raad zelf ook nog geen toezeggingen doen. Het ligt in het voornemen de pilot uit te voeren, maar over het hoe en het waneer, de exacte inhoud en de beoogde criteria voor deelname, daarover worden door de Raad vooralsnog alleen voornemens gecommuniceerd.

  Conclusie
  Op grond van het feit dat de gemeente Zwolle haar Startersbeleid steviger wil inzetten en de voorlopige conclusie dat voor deelname aan deze pilot naar verwachting voor het merendeel reeds beschikbare reguliere budgetten kunnen worden ingezet, ligt het voor de hand, mits een of meerdere lokale banken bereid worden gevonden de microfinanciering op zich te willen nemen (met uiteraard het daaraan gekoppelde landelijke garantiefonds) deel te nemen aan de door de Raad voor Microfinanciering voorgenomen pilot.

  De volgende acties staan op stapel:
  ·Nader te onderzoeken voor welk te verwachten percentage van de deelnemers reguliere budgetten vanuit bureau Rbz kunnen worden ingezet en voor welk te verwachten percentage deelnemers aanvullende financiering gevonden dient te worden ten behoeve van het bekostigen van de financiële screening en coaching.
  ·Te onderzoeken in hoeverre lokale banken zich bereid tonen op deze pilot in te stappen.
  ·De gemeente Zwolle vooralsnog bij de Raad voor Microfinanciering aangemeld te laten staan als een geïnteresseerd initiatief.

  Wij zullen het voorstel ter besluitvorming voorleggen zodra meer informatie beschikbaar is over de te verwachten instroom en de daarbij voor de gemeente bijkomende kosten en de bereidheid van banken in te stappen op dit initiatief.

  Gemeente Zwolle

Reageer