College kiest voor optimaliseren sociaal domein

College kiest voor optimaliseren sociaal domein

Zwolle – Het college van b. en w. heeft zijn interventieplan voor het sociale domein donderdag naar de gemeenteraad gestuurd. Twee maanden geleden bleek een tekort van zes miljoen euro over 2017 in het sociale domein (jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning). Bij onveranderd beleid zou dit verder oplopen naar 10,5 mln in 2018 en rond negen miljoen in de jaren daarna. In de voorbije weken is gestudeerd op de oorzaken van dit tekort. Ook zijn maatregelen in kaart gebracht om te voorkomen dat de ruimte voor belangrijke investeringen in de stad de komende jaren zou ontbreken.

Het college vindt bijsturen noodzakelijk, zo staat in de stukken te lezen. Voorop staat dat Zwolle goede zorg en ondersteuning wil blijven bieden aan de inwoners die dit nodig hebben. Ook wil Zwolle de transformatie naar lichtere en goedkopere vormen van hulp en ondersteuning, die nu al zichtbaar resultaat oplevert, doorzetten en waar mogelijk versnellen. Elk zorgstelsel is alleen houdbaar als het ook betaalbaar blijft, stelt het college. Daarom moeten keuzes gemaakt worden voor een toekomstbestendige balans tussen kwaliteit en kosten. 

In gesprek
Het college van B&W heeft verschillende scenario’s in beeld gebracht, variërend van voortzetten van het huidig beleid tot volledig budgetgestuurd werken. Het college kiest ervoor nu sterk in te zetten op optimaliseren en het aan een nieuwe college en de nieuwe raad over te laten om een besluit te nemen over verdere hervormingen. Hierdoor kan het tekort de komende tijd verder worden beperkt en wordt geborgd dat goede zorg mogelijk en betaalbaar blijft.

Het college vindt nauwe betrokkenheid van inwoners en zorgaanbieders over dit onderwerp heel belangrijk. De analyse van het sociaal domein werd eerder openbaar gemaakt. Ook de aanpak die nu wordt voorgesteld, wordt met de partners besproken. Daarbij wordt nagegaan of de analyse en beoogde aanpak leiden tot herkenning van vraagstukken, mogelijke oplossingen en rolverdeling. Deze gesprekken worden momenteel nog volop gevoerd en leiden tot op heden tot een bevestiging van verschillende conclusies in de analyse.

Meer grip
Het is een grote opgave om de gestelde doelstellingen te realiseren.  Wethouder Ed Anker: “De afgelopen jaren hebben we de focus gelegd op het borgen van kwaliteit en continuïteit van de zorg. We hebben bij het leveren van zorgcontinuïteit de nadruk gelegd op ruimte voor de markt van aanbieders en keuzevrijheid voor inwoners. Daarmee is lokale marktwerking in de zorg leidend geworden en is maatwerk in de vorm van individuele voorzieningen de standaard geworden. Dat heeft mede bijgedragen aan een vraag- en kostenopdrijvend effect.”

“De huidige financiële situatie vraagt om een herijking van deze positie en vergt een betere balans tussen de belangen van inwoners, zorgaanbieders en de gemeente”, stelt Anker. “We zullen meer grip moeten krijgen op het samenspel tussen vraag en aanbod. Daarmee zetten we keuzevrijheid en marktwerking niet buitenspel, maar  plaatsen ze wel in een perspectief dat uitgaat van een meer zakelijke gemeentelijke sturing.”

Artikel delen: