Bewoners Betje Wolffstraat naar de rechter

Komende maandag 11 februari 2008 dient vanaf 13.30 uur het verzoek tot een voorlopige voorziening bouwplan Betje Wolffstraat voor de Voorzieningenrechter aan de Hanzelaan 351.

Via een voorlopige voorziening, aangevraagd vrijdag 25 januari 2008, willen de bewoners bereiken dat door Delta Wonen BV per brief op woensdag 23 januari 2008 aangekondigde bouw wordt opgeschort. Dit ter voorkoming van het scheppen van een onherroepelijke situatie, alvorens de bestuursrechter een uitspraak doet op een woensdag 16 januari 2008 ingediend beroepschrift. Hangende de uitspraak inzake de voorlopige voorziening zijn tot op heden – na plaatsing bouwhekken rondom het te bebouwen perceel – geen verdere bouwactiviteiten ter plekke zichtbaar ondernomen.

In reactie op het verzoek om een voorlopige voorziening heeft de gemeente Zwolle op woensdag 30 januari 2008 laten weten als verweerschrift te volstaan met de reactie 7 september 2007 op het bezwaarschrift 26 juli 2007. In deze reactie wordt niet ingegaan op een aantal tijdens de hoorzitting van 11 oktober 2007 en het beroepschrift van 16 januari 2008 door de bewoners naar voren gebrachte punten: Strijdigheid bouwplan met bestemmingsplan resp. de omgeving en tekortkomingen welzijnsadvies (w.o. ontbreken wettelijk voorgeschreven motivering).

Namens Bewoners Betje Wolffstraat

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Pleitnota:

  Geachte meneer/mevrouw de rechter,

  Dat op deze plek aan de Betje Wolffstraat gebouwd gaat worden, staat in het bestemmingsplan en dat is voor ons duidelijk. Alleen worden wij, de bewoners van de Betje Wolffstraat, áls dit bouwwerk wordt gebouwd opgezadeld met een gebouw in onze omgeving, wat niet past in de wijk.

  Het betreft een zeer mager ontwerp, waar weinig architectonische fantasie aan te pas is gekomen.
  De Welstandsnota is vanuit de Woningwet ontstaan in verband met de transparantie en openbaarheid, vooral voor burgers. Welstand is een erg subjectieve zaak en een Welstandsnota heeft als doel de welstandscriteria objectiever te maken. Het begrip redelijke eisen van welstand is ook een lastig begrip. Sommige bouwwerken voldoen aan redelijke eisen van welstand maar dan met een zesje en sommige scoren een acht. Maar waar wij nu straks op uit kijken is een ontwerp wat de vijf niet haalt.

  Wij vragen u mee terug in de tijd te gaan, vanaf het moment dat de eerste tekening op tafel lag. En wij zullen proberen u een helder, transparant en gemotiveerd verhaal te vertellen.

  In het definitieve ontwerp waarvoor de bouwvergunning is verleend is volgens ons, de bewoners, niet in voldoende mate tegemoet gekomen aan de kritiek destijds van de welstandscommissie. Hoofdbezwaar van de welstandscommissie was:
  ⤽??Deze samengestelde kapvorm komt in de omringende bebouwing niet voor??.⤝ (negatieve advies commissie Welstand 4 oktober 2006)

  De welstandscommissie adviseert ofwel een plat dak of wel een kap toe te passen.
  In de welstandsnota voor de Wipstrik staat dat: ⤽??massa en vorm reageren op de belendende bebouwing.⤝
  Echter, de gekozen kapvorm, eerst schuin en een deel plat, reageert niet op de belendende bebouwing.

  Na het negatieve advies van de welstandscommissie van 4 oktober 2006 is het plan opnieuw besproken in een openbare welstandsvergadering op 21 december 2006 (zie agenda), waar de basis van het huidige ontwerp is besproken.

  Alleen wordt het voor ons nu moeilijk om het verhaal transparant te houden.
  In de krant, de Stentor van 22 december 2006, lezen wij dat er tijdens de welstandsvergadering van de dag ervoor, de kapvorm nog steeds niet akkoord is bevonden.

  Wij hebben de gemeente herhaaldelijk, middels WOB-verzoeken, om het bijbehorende advies gevraagd. Uiteindelijk wordt ons op 18 januari 2008 schriftelijk bevestigd dat er van de welstandsvergaderingen geen verslaglegging plaatsvindt. Eén en ander is telkens in mondeling overleg gecommuniceerd en niet schriftelijk vastgelegd. Aldus de gemeente. Dit terwijl de dienstverleningsovereenkomst van de gemeente Zwolle met het Oversticht vermeldt, dat er van elk vooroverleg een verslag wordt gemaakt.

  Wat dus exact de overweging van de welstandcommissie is geweest om voor een tweede maal het ontwerp af te keuren kan ik u niet vertellen.
  U begrijpt het is wat duister.

  Vervolgens ?? worden er in januari twee aangepaste tekeningen gemaakt (9 januari 2007 en 23 januari 2007). Op deze tekeningen is nog steeds sprake van een samengestelde kapvorm. En niet, zoals gebruikelijk in de Wipstrik, de traditionele kapvorm zoals zadeldak, schilddak, de kapuitbouw of plat dak.

  Op basis hiervan wordt op 16 februari een ongemotiveerd positief preadvies gegeven. Op 10 april 2007 wordt er een ongemotiveerd positief welstandsadvies afgegeven door de welstandscommissie.
  Deze adviezen staan voor wat betreft de kap haaks op het negatieve preadvies van 4 oktober 2006. Of dat ook het geval is voor het advies van de welstandsvergadering van 21 december 2006 weten wij niet.

  Overeind blijft staan dat er niet wordt voldaan aan het feit dat de kapvorm, qua massa en vorm reageert op de belendende bebouwing van de Wipstrik.

  Tot slot nog een opmerking over de vraag van Delta Wonen om de indieners van de Bilderdijkstraat nummers 61, 53, 41, 46, 48, 50, 54,58,60, 45, en Genestetstraat 66, niet-ontvankelijk te verklaren omdat ⤽??het de afstand tussen de woningen van deze appellanten en de locatie van het bouwplan van Delta Wonen meer dan 300 meter zou zijn..⤝
  Wij verzoeken u deze appellanten wel ontvankelijk te verklaren aangezien de afstand van deze woningen binnen de 300 meter van de te bebouwen locatie ligt.

  Meneer/mevrouw de rechter wij willen graag de kwaliteit in onze omgeving behouden.
  Wij zijn van mening dat dit besluit in beroep geen stand houdt in verband met de welstandscriteria.
  Daarom verzoeken u dit bestreden besluit te schorsen gelet op de straks onomkeerbare situatie als er gebouwd gaat worden.

Reageer