CDA bepleit gratis openbaar vervoer voor senioren

Het CDA Zwolle is voorstander van een experiment met gratis openbaar vervoer in Zwolle. Tijdens het experiment zou duidelijk moeten worden of gratis openbaar vervoer kan helpen om de immobilteit en het sociale isolement van sommige senioren te verminderen. Voor het uitvoeren van het experiment is gemeentelijk geld nodig en gelukkig zijn niet alle zwolse senioren immobiel of leven in een sociaal isolement.

Om tot een goede inzet van geld te komen is het zinvol om het experiment in 1e instantie te richten op senioren die de bus misschien niet nemen vanwege een beperkt financieel budget. Als bij het experiment blijkt dat positieve resultaten geboekt worden dan kan “gratis openbaar vervoer” wellicht aangeboden worden bij meerdere doelgroepen (alle Zwolse senioren of alle Zwollenaren met een laag inkomen). Daarnaast zou het CDA graag zien dat, vóór de start van het experiment, het college nog eens goed aangeeft wat de kosten van het experiment zijn, hoe deze kosten betaald kunnen worden en of er wellicht problemen te verwachten zijn bij de invoering van het experiment. Bovendien vindt het CDA het redelijk dat ook senioren die afhankelijk zijn van het WMO-vervoer betrokken worden bij het experiment. Op 11 februari 2008 zal het CDA bovenstaande bij de raadsvergadering bepleiten.

Experiment eerst richten op senioren met laag inkomen..

Meerdere raadsfracties van de gemeenteraad van Zwolle hebben het initiatief genomen om in Zwolle een experiment uit te voeren voor gratis openbaar vervoer voor senioren in Zwolle. De CDA-fractie is benieuwd of ook in Zwolle dit instrument ingezet kan worden om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren en zou initiatieven op dit gebied willen ondersteunen. Echter, het aanbieden van gratis openbaar vervoer door de gemeente kost wel overheidsgeld. Het CDA wil gemeentelijk geld zo doelmatig en rechtvaardig inzetten. Daarom bepleit het CDA-Zwolle om dit experiment in 1e instantie te richten op Zwollenaren die nu geen gebruik maken van het openbaar vervoer door een beperkt financieel budget en daardoor misschien immobiel en daardoor in een sociaal isolement terecht komen.

Als het experiment positieve resultaten boekt dan kan overwogen worden het experiment uit te breiden naar andere doelgroepen.

Ook voor senioren met WMO-vervoer.

Door lichamelijke beperkingen kunnen sommige senioren geen gebruik maken van het openbaar vervoer en zijn daardoor aangewezen op het “van-huis-tot huis-vervoer van de WMO”. Hiervoor moet een eigen bijdrage betaald worden, die gerelateerd is aan het systeem van strippen van het openbaar vervoer. Het CDA vindt dat deze groep gelijk behandeld en benaderd moet worden. Het is redelijk dat ook deze groep senioren, met een inkomen onder de toetsnorm, betrokken worden bij het experiment.

Nog geen volledig inzicht in kosten experiment en uitvoeringsmogelijkheden.

Op dit moment heeft de gemeenteraad nog geen volledig inzicht over de kosten van het Zwolse experiment en hoe dat betaald gaat worden. Ook is nog onduidelijk of het experiment op 1 januari 2009 kan starten vanwege de problemen rondom de invoering van OV-chipkaart  Daarnaast moet, aldus het CDA, ook nog formeel overleg/inspraak plaatsvinden met de provincie (als aanbieder van het openbaar vervoer), de busmaatschappij en de betrokken mogelijke doelgroepen. Het CDA roept dan ook het college op om in juni 2008 met een heldere notitie hierover te komen en dat dan vervolgens de raad een definitief standpunt inneemt over de invoering van het experiment.

 

Motie Gratis openbaar vervoer voor senioren

 

De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op 11 februari 2008,

Gehoord hebbende de beraadslagingen over het initiatiefvoorstel Gratis Openbaar Vervoer voor senioren;

Gelezen het voorstel van meerdere raadsfracties over het experiment met openbaar vervoer voor Zwolse senioren d.d. 6 november 2007;

Gelezen de reactie van het college van burgemeester en wethouders op het initiatiefvoorstel d.d. 11 december 2007,

 

Overwegende dat:

–          geen concreet inzicht bestaat over de kosten van invoering van “gratis”openbaar vervoer voor senioren in Zwolle en de financiële dekking van deze kosten;

–          het collegeakkoord aangeeft dat nieuwe uitgaven pas worden gedaan als er financiële dekking is;

–          geen duidelijkheid bestaat over de mogelijkheden en onmogelijkheden van invoering van het experiment, de wijze van invoering en mogelijke risico’s;

–          er momenteel nog onduidelijkheden bestaan over de mogelijke invoeringsdatum van de OV-chipkaart;

–          er nog geen formele (inspraak) reacties ontvangen zijn van diverse betrokkenen, zoals provincie Overijssel, de vervoerder, de verschillende ouderenbonden, de WMO-clientenraad, etc

 

Van mening dat:

–          een experiment als het “Gratis Openbaar Vervoer, te beginnen met senioren” een goed experiment kan zijn, mits er voorafgaand aan de beslissing over te gaan tot het experiment duidelijkheid bestaat over de consequenties van uitvoering van het experiment, zowel financieel als op het gebied van de benodigde inzet van (ambtelijke) capaciteit voor de gemeente Zwolle;

–          een integrale afweging in relatie met andere beleidsterreinen nog niet heeft plaatsgevonden;

–          de kans aanwezig is dat teleurstelling bij de beoogde doelgroep wordt veroorzaakt wanneer blijkt dat uitvoering van het experiment geen doorgang kan vinden, vanwege de hoge kosten.

 

Roept het college op:

–          bij de perspectiefnota 2009-2012 een “duale” notitie over gratis openbaar vervoer in Zwolle te presenteren waarbij ingegaan wordt op mogelijke doelgroepen, de financiële consequenties van invoering van het experiment, de financiële dekking, de reactie van diverse betrokkenen en wel zodanig dat op grond van deze notitie de gemeenteraad een definitief standpunt kan innemen over de invoering van het experiment in Zwolle;

–          over dit besluit van de gemeenteraad duidelijk en helder te communiceren met de Zwolse samenleving

 

J. Korteweg (CDA)                                                            

Aly van der Vegte (VVD)

R. Kroes (CDA)

 

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Een dergelijk voostel is al door meerdere partijen vaker gedaan, als het een serieus idee was dan werd er ook wel concreet onderzoek naar gedaan. Idd tjalling, puur een verkiezingsverhaaltje.

Reageer