Onderzoek naar status gehandicaptensport Zwolle

Zaterdag 9 februari 2008 heeft VG Sport een succesvolle ‘zwemmathon’ georganiseerd. Doel van het evenement was de deelnemers (vrijwilligers en leden van VG Sport) de gelegenheid te geven in een beperkte tijd zo veel mogelijk geld bij elkaar zwemmen voor VG Sport. De zwemmers en zwemsters hebben uiteindelijk ruim € 3.200 bij elkaar gezwommen.

Een mooi en verdiend resultaat dat zij goed kunnen gebruiken om hun andere sportactiviteiten voor verstandelijk beperkten te financieren. Raadsleden hebben echter van de organisatie vernomen dat de opbrengst voor VG Sport niet voldoende zal zijn. VG Sport heeft een structureel financieel tekort dat niet meer kan worden gedekt uit verhogingen van contributie (daarvoor hebben de leden het geld niet meer beschikbaar) en sponsoractiviteiten. Er zal bij een stijgende hoeveelheid deelnemers, uiteindelijk toch moeten worden bezuinigd op de activiteiten als geen financiële hulp wordt geboden.

Uit gesprekken met diverse andere aanwezigen, betrokkenen bij de gehandicaptensport in Zwolle, bleek dat naar alle waarschijnlijkheid de gehandicaptensport in Zwolle in zijn algemeenheid meer financiële aandacht behoeft, maar ook meer structurele organisatorische steun ( bijv. centrale administratie / inkoop manuren professionele begeleiders / begeleiding in benutten mogelijkheden WMO etc.). Er is echter (nog) niet voldoende kennis voor handen over de status van de gehandicaptensport in Zwolle en de behoefte van de Zwolse gehandicaptensport om gerichte ondersteuning te kunnen bieden. En onder gehandicaptensport verstaan wij dan niet alleen de verenigingen die zich louter en alleen richting op de gehandicapten, maar ook die sportverenigingen of samenwerkingsverbanden van sportverenigingen (zoals De Pelikaan) die de sportbeoefening door gehandicapten een onderdeel willen laten zijn van hun reguliere verenigingsleven.

Wij, ondergetekenden, staan achter het principe dat ook het college huldigt ‘Iedereen doet mee’. Dat geldt ook voor de verstandelijk en lichamelijk beperkten als het gaat om bewegen, om sport. Het is dan ook daarom dat wij naar aanleiding van de Zwemmathon van VG Sport en daar opgedane signalen/ervaringen, de volgende zogeheten ‘artikel 44-vragen’ aan het college zouden willen voorleggen.

  1. Hebt u voldoende inzicht in de structurele financiële en organisatorische behoefte van de algehele gehandicaptensport in Zwolle? Zo ja, kan op basis van dat inzicht, ter voorbereiding op besluitvorming bij de Perspectiefnota, de fracties worden voorgelicht.
  2. Zo nee, bent u bereid, ter voorbereiding op besluitvorming bij de aankomende Perspectiefnota, een gedegen onderzoek te (laten) verrichten naar de status van de gehandicaptensport in Zwolle. Waarbij de uitkomsten van dat onderzoek uiteindelijk kunnen resulteren in een (deel)oplossing door besluitvorming bij de aankomende Perspectiefnota. Naar wij hebben begrepen kan Sportservice Zwolle daar onder specifieke voorwaarden (o.a. formulering onderzoeksvragen, onderzoeksgelden) aan bijdragen, dan wel daarvoor zorg dragen.

Het is vanzelfsprekend dat wij graag de antwoorden op zo kort mogelijke termijn zouden willen ontvangen opdat eventuele opvolgende acties vanuit de raad mogelijk kunnen zijn.

Martijn van der Veen, CDA Zwolle                     

Trudy Kistemaker, Swollwacht                      

Inge Meijer-Westerbeek, PvdA

                  

Artikel delen:

Reageer