ROVA-jaarverslag 2017: ‘Verbonden’

ROVA-jaarverslag 2017: ‘Verbonden’

Zwolle – Hoe gaan we op een verstandige manier om met onze directe leefomgeving en hoe maken we minder misbruik van de grondstoffen uit onze aarde?  Sinds haar oprichting in 1996 werkt ROVA met hart en ziel voor deze publieke zaak. In het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2017 blikt de directie van ROVA terug op een dynamisch jaar waarin samen met de aandeelhoudende gemeenten verder is gewerkt aan de ambitie van een afvalloze samenleving en een schone omgeving. Het jaarverslag draagt de titel ‘Verbonden’.

Werken aan duurzaamheid en circulariteit
“We zitten midden in de transitie van afval naar grondstof”, stelt algemeen directeur Victor van Dijk. “De afvalinfrastructuur is in veel gemeenten herzien en zo is een scherpe daling van het te verbranden restafval gerealiseerd. In de pas aangesloten gemeenten Bunschoten en Woudenberg zorgde nieuw afvalbeleid tot een daling van het restafval van bijna 200 kilo per persoon per jaar. In de meeste andere ROVA-gemeenten bereikten we dat niveau al eerder. Maar we kunnen ook gerust stellen dat we nog maar aan het begin staan van verdere transities. De ambitie om naar een volledig gesloten circulaire economie te komen, stelt ons nog voor grote uitdagingen die veel meer interactie vragen in de verschillende schakels in de keten. In het beheer van de openbare ruimte zien we nieuwe vormen van samenwerking ontstaan met inwoners en andere maatschappelijke partners en moeten we anticiperen op de effecten van klimaatverandering. Vanuit de verbondenheid met onze gemeenten willen wij een voortrekkersrol vervullen in deze transities.”

Naast mooie milieuresultaten hebben goede financiële resultaten er voor gezorgd dat ROVA met ingang van 2017 een forse tariefsverlaging van totaal €2,1 miljoen kon doorvoeren. De financiële ruimte hiervoor wordt ook in belangrijke mate behaald uit efficiencymaatregelen, onder meer dankzij de toepassing van slimme ICT in de logistiek.

Werken aan een schone en mooie omgeving
In een aantal ROVA-gemeenten gaan afvalinzameling en een schone en duurzame leefomgeving hand in hand.

Naast het beheer van het openbaar groen betreft dat ook een breed pakket aan dienstverlenende taken, zoals service-onderhoud, het onderhoud van sportparken, gemeentelijke begraafplaatsen en het reinigen van kolken en wegen.

In 2017 evalueerden de gemeente Zwartewaterland en ROVA hun nieuwe samenwerkingsmodel op het gebied van beheer openbare ruimte. De gestelde doelen met betrekking tot beeldkwaliteit en onderhoudsbudgetten werden ruimschoots behaald. De samenwerking wordt dan ook de komende jaren voortgezet.

ROVA houdt de omgeving niet alleen groen, maar ook schoon. In het programma Mooi Schoon hebben honderden inwoners de omgeving schoongemaakt van zwerfvuil. Met voorlichting, educatie en het organiseren en faciliteren van buurtprojecten worden inwoners betrokken bij het leefbaar houden van hun buurt.

Werken aan arbeidsparticipatie
Begin 2017 introduceerde ROVA KOMPAAN als label voor projecten op het gebied van arbeidsparticipatie en leerwerkervaring.  Aan doelgroepen die niet zo makkelijk een plekje op de arbeidsmarkt vinden, biedt ROVA werk in het onderhouden van de buitenruimte en bij sorteer- en recyclingactiviteiten. Daarvoor is nauw samengewerkt met de gemeenten, het UWV en de werkvoorzieningsschappen. Zo was ROVA betrokken bij de realisatie van Road-2-Work in Dalfsen. Hier doen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit meerdere gemeenten werkervaring op in de ontmanteling van groot witgoed. Binnen ROVA staan coaches op die een waardevolle rol vervullen in het coachen van de nieuwe collega’s.

Werken aan de toekomst
Op weg naar een volledig circulaire toekomst zijn er belangrijke uitdagingen op gebied van recycling van onder meer kunststof en textiel. De steden Amersfoort en Zwolle vragen om extra maatwerk om tot forse daling van het restafval te komen. Hier zal ROVA ook de komende jaren intensief betrokken zijn bij implementatie van nieuw grondstoffenbeleid.

De fysieke leefomgeving ontwikkelt zich naar een gezamenlijke omgeving waarin meerdere partijen actief zijn. De eisen die aan deze omgeving worden gesteld, veranderen daar in mee. Daarnaast moeten we bij de (her)inrichting en het beheer van de openbare ruimte zorgen dat deze klimaatbestendig is en wordt aangepast op het veranderende klimaat.

Een volledige versie van het jaarverslag ROVA 2017 vindt u op www.rova.nl/jaarverslag

Artikel delen: