Jaarrekening Zwolle sluit met positief saldo

Jaarrekening Zwolle sluit met positief saldo

Zwolle – De jaarrekening van de gemeente Zwolle laat over 2017 een positief saldo zien van € 3,7 mln. Het tekort op het sociaal domein van € 5,3 mln, een gevolg van de toenemende zorguitgaven voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdtaken, is verrekend met de risicoreserve voor het sociaal domein. Aan de andere kant was er een voordeel van € 17 mln op de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV), die is toegevoegd aan de algemene concernreserve. De accountant heeft inmiddels zijn goedkeuring verleend aan de jaarcijfers.

Door toevoeging van het gunstig resultaat op de jaarrekening en op de grondexploitatie, nam het eigen vermogen van de gemeente Zwolle toe met ruim € 20 mln tot € 172 mln. Een groot deel van dit eigen vermogen is beschikbaar voor bestemmingen waarvoor de raad al besluiten heeft genomen, en voor het benodigde weerstandsvermogen om risico’s op te vangen.

Tot de meevallers die bijdroegen aan het positief saldo behoorden een hogere opbrengst uit bouwleges (€ 0,6 mln), bijstelling van de verschuldigde Vpb (€ 0,6 mln), lagere onderhoudslasten voor verhuurde panden, vrijval van middelen uit de post onvoorzien en lagere verplichtingen voor wethouders pensioenen (alle drie € 0,5 mln).

Lastendruk
De uitgangspunten voor het financieel beleid van de gemeente zijn drieledig: een sluitende begroting, ruimte voor investeren in nieuw beleid en de lastendruk voor de burger wordt laag gehouden. De OZB voor woningbezitters steeg in 2017 met 1,05% – ruim onder het inflatiepercentage van 1,55%. De OZB voor niet-woningen steeg met het inflatiepercentage. Het tarief voor de rioolrechten is verlaagd met 2,5%. Voor de meeste overige tarieven is in 2017 enkel een inflatiecorrectie toegepast.

Strategische opgaven
Voor de grote strategische opgaven van Zwolle (binnenstad en Spoorzone, energietransitie, klimaatadaptatie, de circulaire economie en de human capital-agenda) zijn inmiddels middelen gereserveerd. 

Highlights 2017

  • In het project-Spoorzone vorderden de werkzaamheden in 2017 gestaag, resulterend in onder meer plaatsing van de kolossale busbrug over het spoor in mei 2018. De brug verandert het aanzien van station Zwolle definitief, en maakt letterlijk de weg vrij voor volgende stappen uit het Ontwikkelperspectief: verplaatsing van het busstation, herinrichting van het stationsplein, aanleg van een definitieve fietsvoorziening en overkappingen aan de nood- en zuidzijde van het station.
  • Aansluitend op onze inspanningen om het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation naar Zwolle te krijgen, hebben wij in juni 2017 de Intentieverklaring Climate Campus Inmiddels hebben zich daarbij tientallen overheden, ondernemers, kennisinstellingen en bewonersorganisaties aangesloten. De Climate Campus kan zich doorontwikkelen tot een topwerklocatie en een open innovatiecentrum op het gebied van klimaatadaptatie en sluit naadloos aan bij onze gemeentelijke ambities en actielijnen.
  • Een ander mooi voorbeeld van samenwerking is Energieneutraal Berkum 2025, een ambitie die we alleen kunnen bereiken als het overgrote deel van de bewoners meedoet. Verduurzamen van de gebouwde omgeving wordt algemeen beschouwd als het grootste vraagstuk binnen de energietransitie. Een eerste stap is gezet met een werkgroep waarin gezamenlijk plannen worden gemaakt door bewoners uit de wijk, energiebedrijven, woningcorporaties, studenten van Windesheim en Deltion enzovoort.
  • De jaarcijfers van de gemeente laten zien dat het erg goed gaat met de economie van Zwolle. Het aantal banen is met 4,6% toegenomen (landelijk: 1,5%), er zijn 6,7% bedrijven bijgekomen (NL: 2,8%) en de toeristische overnachtingen zitten al jaren in de lift (van 149.000 in 2013 tot 267.000 vorig jaar). En met 128 banen per 100 potentieel werkenden (NL: 84 per 100), mag Zwolle met recht de banenmotor van de regio worden genoemd.
  • Op cultureel gebied beschikt Zwolle met de Zwolse Theaters, Stadkamer, Hedon en De Fundatie over een kwalitatief en divers aanbod dat je mag verwachten van een grote stad. De Stadkamer opende in april 2017 het nieuwe pand aan de Zeven Alleetjes. Met maar liefst 24.000 bezoekers per maand en zo’n 550 activiteiten in 2017, werd de Stadkamer logisch en terecht onderscheiden als ‘Beste Bibliotheek van Nederland’.
  • Om de cultuurhistorie en verhaallijnen van Zwolle beter zichtbaar te maken, is in 2017 verder gewerkt aan het samenvoegen van Historisch Centrum Overijssel en Stedelijk Museum Zwolle. De transformatie van het Stedelijk Museum naar Stichting Allemaal Zwolle heeft vertraging opgelopen, onder meer door de brand in het museum in oktober 2017.
  • Zwolle verkeert in de gunstige omstandigheid dat veel bewoners zich verantwoordelijk voelen voor het leefklimaat van hun wijk. Elke wijk heeft daarbij zijn eigen kenmerken en dynamiek. Dat vraagt maatwerk aan inzet. In Stadshagen is de realisatie van wijkboerderij de Stadshoeve in september 2017 een mooi voorbeeld. Park de Stadshoeve, met een natuurspeeltuin, kinderboerderij, belevingstuinen, een bistro en ontmoetingsruimten, is er van en voor de inwoners van Stadshagen.
  • Op het gebied van mobiliteit openden wij in maart 2017 een duurzame parkeergarage met ruim zevenhonderd plekken aan het Katwolderplein. Daarnaast verrezen op het plein woningen, winkels en een bioscoop met 1.500 stoelen.
  • Zwolle is het tweede ov-knooppunt in Nederland. Om te zorgen voor een goede toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met het openbaar vervoer, participeren wij samen met de gemeente Kampen en provincie Overijssel in het project Kamperlijn. Dit project is helaas vertraagd door beperkingen van de bodemgesteldheid onder het baanvak. Hierdoor was het niet mogelijk om de beoogde dienstregeling, met een stop op station Stadshagen, op het geplande tijdstip in gebruik te nemen.
  • Eind 2017 zijn na herontwikkeling van de locatie Weezenlanden een appartementengebouw van 48 woningen en 11 eengezinswoningen van deltaWonen opgeleverd. Daarnaast is in 2017 de bouw gestart van eengezinswoningen en een appartementsgebouw aan de Luttenbergerstraat voor oplevering begin 2018. Woningbouwvereniging Openbaar Belang heeft het plan om 180 woningen aan de Schuurmanstraat, Wiegerlinckstraat en Buserstraat te slopen en nieuwe woningen terug te bouwen. De gemeente heeft samen met Openbaar Belang de mogelijkheden verkend.

In bijgaande infographic een verkorte weergave van kerngegevens, alsmede inkomsten en uitgaven.

De volledige jaarstukken zijn te vinden op internet via http://zwolle.jaarverslag-2017.nl.

De Beleidsrapportage over het eerste kwartaal van 2018 staat op https://zwolle2018.1ebeleidsrapportage.nl.

Artikel delen: