Zwolle discrimineert studenten

Zwolle discrimineert studenten. Tot deze conclusie komt Studenten Overleg Orgaan Zwolle na een nieuw onderzoek. Het studentenbeleid in Zwolle krijgt inmiddels goed vorm, maar Zwolle blijkt de enige stad in Nederland met een 10% regeling.

Terwijl Zwolle de ambitie koestert verder te groeien als studentenstad, ziet de gemeente studenten nog niet als volwaardige stadsbewoner. Verder heeft de 10% regeling vele negatieve zij-effecten voor de Zwolse kamermarkt. Dit blijkt uit de notitie ‘Niet in mijn achtertuin!’ die SOOZ maandagavond presenteerde aan de gemeenteraad. 

De 10% regeling stelt een limiet aan het aantal studentenpanden in de meest populaire studentenwijken in Zwolle, waaronder Assendorp en de binnenstad. SOOZ heeft de wethouder volkshuisvesting meermalen verzocht van de 10% regeling af te stappen. Zeker omdat de belangrijkste redenen voor het invoeren van de regeling – overlast door studenten en hun invloed op de sociale structuur – met andere middelen aangepakt kunnen worden. In andere steden is men van de 10% regeling afgestapt of heeft men na onderzoek besloten deze niet in te voeren.

Negatieve zij-effecten

In haar notitie presenteert SOOZ een aantal opvallende problemen die de 10% regeling met zich meebrengt. Zo heeft de 10% regeling negatieve effecten op de kwaliteit en veiligheid van studentenpanden en op de prijs van studentenkamers in Zwolle. Deze steeds slechtere verhouding tussen prijs en kwaliteit remt de groei van Zwolle als studentenstad.

 

Inleiding  

Voor u  ligt  de  notitie  “Niet  in  mijn  achtertuin!”.  In  deze  notitie  zal  het  Studenten  Overleg  Orgaan  Zwolle  (SOOZ)  uiteenzetten  dat  de  10%  regeling  in  haar  huidige  vorm  niet  het  beoogde  effect  heeft.  SOOZ  zal  vooral  aandacht  besteden  aan  de  negatieve  zij‐effecten  van  de  10%  regeling.  

De 10%  regeling  stelt  een  limiet  aan  het  aantal  studentenpanden  in  de  meest  populaire  studentenwijken,  waaronder  Assendorp  en  de  binnenstad.   

Reeds in  2004  heeft  de  raad  gesproken  over  de  aanpassing  van  de  huisvestingsverordening  uit  1996.   

Uit de  algemene  toelichting  op  de  huisvestingsverordening  van  de  gemeente  Zwolle  blijkt  dat  de  huisvestingsverordening  en  daarme  de  10%  regeling  wordt  gehanteerd  om  de  volgende  redenen:   

onderhoud  van  de  panden  loopt  achter  bij  het  onderhoud  van  woningen  die  door  de  eigenaar  zelf  bewoont  zijn  

overlast  van  fietsen  

verandering  van  de  sociale  structuur  

inbreuk  op  het  gevoel  van  leefbaarheid  van  omwonenden  

zorg  om  behoud  van  goedkope  en  bereikbare  woningen  

In deze  notitie  zal  het  SOOZ  allereerst  een  viertal  problemen  aankaarten  die  inherent  zijn  aan  de  10%  regeling  in  haar  huidige  vorm.  Vervolgens  zullen  wij  kaders,  wensen  en  een  aantal  mogelijke  maatregelen  aanstippen. 

Wij besluiten  deze  notitie  met  een  schematische  weergave  van  de  problemen  en  een  factsheet.    

Marktwerking  

In principe  is  het  SOOZ  voorstander  van  een  studentenkamermarkt  met  alleen  sociale  woningbouw.  Het  is  evident  dat  de  prijzen  in  de  sociale  woningbouw  lager  liggen  dan  de  prijzen  op  de  particuliere  markt.  Bovendien  heeft  het  SOOZ  meer  vertrouwen  in  het  onderhoud  en  daarmee  de  veiligheid  van  de  student  in  panden  van  de  woningcorpoaties  dan  in  particuliere  kamerverhuur.   

Helaas zijn  de  principes  van  het  SOOZ  een  blik  op  een  ideale  markt.  De  Zwolse  werkelijkheid  is  dat  een  ruime  meerderheid  van  de  kamers/studentenpanden  in  handen  is  van  de  particuliere  markt.  

Een particuliere  markt  werkt  het  beste  wanneer  er  sprake  is  van  marktwerking. 

Door het  hanteren  van  de  norm  dat  niet  meer  dan  10%  van  een  postcodegebied  mag  worden  onttrokken  aan  de  woningvoorraad  ontstaat  een  tekort  aan  marktwerking.  Dit  kan  ontstaan  doordat  de  huidige  status‐quo  boven  de  norm  van  10%  ligt.  Er  is  dus  geen  ruimte  voor  de  markt  om  te  bewegen  anders  gezegd,  de  woningvoorraad  sterft  uit.  

Marktwerking is  van  groot  belang  voor  een  gezonde  woningvoorraad.  Marktwerking  ontstaat  door  een  spel  van  vraag  en  aanbod,  aan  de  aanbod  zijde  moet  er  sprake  zijn  van  concurrentie.    

Het mooie  aan  het  principe  van  marktwerking  is  dat  iedereen  er  voordelen  van  ondervindt.  Het  is  een  win‐win  situatie. 

Voor omwonenden  ligt  het  voordeel  in  het  onderhoud  van  het  pand;  immers  doordat  de  student  kan  kiezen  bij  welke  verhuurder  hij/zij  een  kamer  huurt  moet  de  verhuurder  wel  aandacht  besteden  aan  het  pand,  zowel  de  binnen‐ als  buitenkant. 

Het voordel  voor  de  student  ligt  in  de  verhouding  tussen  prijs  en  kwaliteit.  De  student  kan  dan  voor  een  redelijke  prijs  een  leuke,  goed  onderhouden,  veilige  kamer  huren.  Biedt  verhuurder  A  deze  niet  dan  doet  verhuurder  B  of  C  dat  wel. 

Voor de  gemeente  liggen  de  voordelen  in  de  kwaliteit  van  de  woningvoorraad.  Deze  gaat  omhoog  naarmate  er  meer  concurrentie  is.  Meer  kwaliteit  betekent  veiligere  en  betere  huisvesting  voor  studenten.  Een  situatie  die  een  positief  imago  geeft  aan  de  stad.  

Problemen  

 1. Door de  invoering  van  de  10%  regeling  zakt  de  kwaliteit  van  het  kameraanbod. 

Gevolg hiervan  zijn  gevaarlijke  of  op  zijn  minst  hachelijke  situaties.  Inherent  hieraan  is  de  norm  dat  panden  met  3  of  meer  onzelfstandige  wooneenheden  een  onttrekkingvergunningplicht  kennen.  Malafide  verhuurders  zullen  er  voor  kiezen  onder  deze  normering  te  blijven.

2. Mede door  invoering  van  de  10%  regeling  zijn  de  kamerprijzen  in  Zwolle  veel  sneller  gestegen  dan  het  landelijke  gemiddelde.  Door  deze  stijging  is  het  voor  veel  studenten  te  duur  om  geschikte  woonruimte  te  vinden.  Uit  onderzoek  blijkt  dat  de  belangrijkste  reden  voor  thuiswonende  studenten  om  niet  op  kamers  te  gaan  de  woonlasten  zijn.  Cijfers  over  de  stijging  ten  opzichte  van  het  landelijke  gemiddelde  tonen  aan  dat  de  stijging  gevolg  kan  zijn  van  de  10%  regeling.  

3.  In  de  aanhoudende  discussie  rond  het  functioneren  van  het  SKW  certificaat  en  toezicht  en  handhaving  vanuit  de  gemeente  bij  stuentenpanden,  blijkt  dat  de  gemeente  over  het  algemeen  een  tekort  aan  capaciteit  heeft  om  al  haar  werkzaamheden  uit  te  voeren.  De  10%‐regeling  zorgt  slechts  voor  meer  problemen.  Dit  blijkt  bijvoorbeeld  uit  het  grote  aantal  (studenten)panden  dat  onder  de  zogenaamde  ‘generaal‐pardonregeling’  valt.  

4. In plaats  van  ons  als  individuele  burgers  te  behandelen  worden  studenten  over  één  kam  geschoren  en  wel  die  van  een  onwenselijkegroep  overlastveroorzakers.

Hierdoor is  er  rechtsongelijkheid  ontstaan  tussen  studenten  en  andere  inwoners  van  Zwolle.   

 1. Dat dit  mogelijk  is  komt  doordat  de  10%  regeling  juridisch  dekkend  is  gemaakt  door  te  spreken  over  onttrekking  aan  de  woningmarkt  in  plaats  van  te  spreken  over  studenenhuizen.   

 2. Stel je  voor  dat  dit  voorstel  wordt  gebruikt  als  norm  voor  een  nieuwe  regel  dat  niet  meer  dan  10%  van  de  panden  in  een  wijk  door  ouderen,  allochtonen,  alleenstaanden,  lager  opgeleiden,  yuppen,  gezinnen  met  twee  auto’s,  gezinnen  met  kinderen  (denk:  hangjongeren),  uitkeringsgerechtigden  of  welke  doelgroep  dan  ook  bewoond  mag  worden.  Zou  dat  een  issue  zijn?   

Kaders  

Het SOOZ  is  van  mening  dat  er  nog  eens  goed  naar  de  10%  regeling,  en  de  negatieve  zijeffecten  die  daaruit  volgen,  moet  worden  gekeken.  Er  moet  gekeken  worden  naar  een  ander  systeem.  Hierin  zijn  voor  ons  de  volgende  punten  het  belangrijkst:  

de  effecten  op  de  veiligheid  

de  effecten  op  de  woningvoorraad  

‐ de  effecten  op  de  verhouding  tussen  prijs  en  kwaliteit  

‐ mogelijkheden  en  onmogelijkheden  tot  handhaving  van  de  (vernieuwde)  regeling  

‐ de  discriminerende  toon  van  de  10%  regeling  

Wensen  

 1. 1. Het SOOZ  wil  dat  de  gemeente  voor  alle  kamerverhuur  een  vergunning  gaat  vereisen.      
 2. 2. Het SOOZ  wil  gelijke  kansen  tussen  verhuurders  
 3.  

 1. 3. Het SOOZ  wil  rechtsgelijkheid  tussen  alle  inwoners  van  Zwolle,  hiertoe  behoren  wat  betreft  het  SOOZ  ook  studenten.     

Mogelijke  maatregelen   

Maatregel  1  en  2  zijn  aan  elkaar  verbonden,  het  heeft  geen  nut  deze  los  van  elkaar  uit  te  voeren.  

 1. 1. Door  alle  kamerverhuur  vergunningsplichtig  te  maken  is  het  onmogelijk  voor  malafide  verhuurders  zich  aan  de  norm  van  3  bewonerste  onttrekken.  Hierdoor  zal  de  controleerbaarheid  van  “kleine”  studentenpanden  verhogen  en  daarmee  de  kwaliteit  van  deze  panden  verbeteren.  Onderzoek  toont  aan  dat  misstanden  en  onveilige  situaties  vooral  voorkomen  in  kleinere  studentenpanden.   
 2. 2. Door  invoering  van  maatregel  1  en  verhoging  van  de  10%  norm  krijgen  de  particuliere  en  de  corporatiemarkt  gelijke  kansen.  Hierdoor  ontstaat  er  weer  marktwerking  wat  ten  goede  komt  aan  de  kwalitatieve  en  kwantitatieve  kamervoorraad.  
 3. 3. Door  afschaffing  van  de  10%  regeling  treedt  er  weer  rechtsgelijkheid  op  tussen  alle  burgers  van  Zwolle  waaronder  de  studenten.  Het  SOOZ  vindt  dat  de  gemeente  de  leefbaarheid  in  een  wijk  ook  kan  handhaven  zonder  de  10%  normering.  Bij  overlast  van  bijvoorbeeld  fietsen,  zouden  dezelfde  rechtsmiddelen  moeten  worden  ingezet  als  voor  alle  burgers.  De  gemeente  dient  de  huiseigenaar  aan  te  spreken  op  bijvoorbeeld  achterstallig  onderhoud  net  zoals  zij  haar  overige  burgers  aaspreekt  op  hun  verantwoordelijkheden  hierin.   

4. De  gemeente  kan  onderzoek  doen  naar  de  mogelijkheden  om  overlastbeperkende  openbare  voorzieningen  te  faciliteren.  Denk  hierbij  aan  bijvoorbeeld  fietsenstallingen.   

Het  gebrek  aan  marktwerking  heeft  twee  zaken  tot  gevolg:  

 1. 1. De  kwaliteit  van  de  woningvoorraad  zakt  naar  een  onacceptabel  peil  
 2. 2. De  prijzen  van  studentenkamers  in  Zwolle  stijgen  zeer  snel.   

Beide  zaken  hebben  een  versterkende  invloed  op  elkaar.  Door  daling  van  de  kwaliteit  en  stijging  van  de  kamerprijzen  wordt  Zwolle  minder  interessant  als  woonplaats  voor  studenten  dievan  buiten  Zwolle  komen.  Dit  staat  haaks  op  het  studentenbeleid  dat  de  gemeente  Zwolle  nastreeft.  

Verschillende  onderzoeken  tonen  aan  dat  de  kwaliteit  naar  een  onacceptabel  niveau  zakt.  Andere  onderzoeken  laten  zien  dat  Zwolle  sneller  is  gestegen  in  prijs  dan  andere  studentensteden,  bovendien  laat  onderzoek  zien  dat  de  prijs  en  de  verhouding  tussen  prijs  en  kwaliteit  één  van  de  hoofdredenen  om  niet  op  kamer  te  gaan  .  

Een  derde  nijpend  punt  is  de  discriminerende  toon  die  in  nastreving  van  de  10%  norm  ligt.   

 

Factsheets   

 

 1. �� In  Groningen  en  in  Eindhoven  is  de  10%  norm  opgeheven  
 2. �� De  gemeente  spreekt  over  versterking  van  Zwolle  als  studentenstad  in  de  begroting  voor  2007,  begroting  (gemeente  Zwolle,  2007)  
 3. �� Zwolle  in  2006  ten  opzichte  van  2005  een  prijsstijging  voor  studentenkamers  kent  van  13,51%,  (Kences,  2008)  
 4. �� Bijna  de  helft  (46%)  van  de  thuiswonende  Zwolse  studenten  NIET  van  plan  is  op  zichzelf  te  gaan  wonen,  Studentenonderzoek  (gemeente  Zwolle,  2006)  
 5. �� 70%  van  deze  studenten  geeft  aan  dat  dit  om  financiële  redenen  is,  Studentenonderzoek  (gemeente  Zwolle,  2006)  
 6. �� 43%  van  de  kamerzoekende  Zwolse  studenten  geeft  aan  nog  geen  kamer  gevonden  te  hebben  omdat  de  kamer(s)  te  duur  zijn,  Studentenonderzoek  (gemeente  Zwolle,  2006)  
 7. �� De  gemiddelde  kamerprijs  in  Zwolle  in  2007  is  €312,87,  SKI  database  (Choice,  2008)  
 8. �� De  basisbeurs  van  de  IBG  bedraagt  in  2007  €252,73,  www.ibgroep.nl   
 9. �� Meer  dan  de  helft  van  de  studenten  vindt  de  prijs  van  een  kamer  onacceptabel,  Klantenpanel  (SWZ  2006)  
 10. �� Gemeente  kan  de  10%  regeling  niet  handhaven  door  capaciteitsproblemen,  (Stentor  5  januari  2008)  
 11. �� Studenten  hechten  waarde  aan  goed  onderhoud  aan  de  buitenkant  van  de  woning,  Klantenpanel  (SWZ,  2006)  
 12. �� 54%  van  de  Zwolse  studenten  betaalt  te  veel  huur,  Check‐ jeKamer   (LSVb,  2007)  
 13. �� Dit  is  14%  hoger  dan  het  landelijk  gemiddelde,  CheckjeKamer  (LSVb,  2007)  
 14. �� Studenten  wonen  graag  in  een  nette  straat,  fietsen  zouden  bijvoorbeeld  gestald  moeten  worden,  helaas  ontbreekt  de  stalling  nog  wel  eens,  gemeente  en  studenten  kunnen  dit  gezamenlijk  oppakken,  Klantenpanel  (SWZ,  2006)  
 15. �� In  2006  deed  een  student  gemiddeld  5  maanden  over  het  zoeken  naar  een  kamer,  Studentenonderzoek  (  gemeente  Zwolle,  2006)  
 16. �� Vorig  jaar  ontstaat  er  commotie  rond  de  sluiting  van  een  studentenpand  ivm  koolmonoxide.  Er  blijken  vele  misstanden  op  de  Zwolse  kamermarkt.  Stampij  om  een  studentenkamer  (SOOZ,  2007)  
 17. �� Onveilige  situaties  komen  vooral  voor  in  kleinere  studentenpanden,  CheckjeKamer  (LSVb,  2007)  
 18. �� 55%  van  de  studenten  geeft  aan  rond  de  binnenstad  te  willen  wonen,  Studentenonderzoek  (gemeente  Zwolle,  2006)  
 19. �� De  gemeente  heeft  de  prestatieafspraken  om  100  eenheden  per  jaar  bij  te  bouwen,  nergens  is  compensatie  voor  de  uitfasering  door  de  10%  regeling  terug  te  vinden  
 20. �� Zwolle  wordt  dit  jaar  (2008)  opgeschrikt  door  een  grote  brand  in  een  studentenpand,  (Stentor  woensdag  2  januari  2008)  
 21. �� In  de  dagen  erna  blijkt  er  veel  onduidelijkheid  door  troebel  beleid  van  de  gemeente  Zwolle  (Stentor  zaterdag  5  januari  2008)  
 22. �� Voldoende  huisvesting  voor  studenten  is  een  voorwaarde,  MOP  (gemeente  2006)  
 23. �� De  trend  rondom  studentenwoningen  wordt  steeds  meer  een  kwalitatief  vraagstuk,  Feiten  en  trends  (  Kences  kenniscentrum  studentenhuisvesting)  
 24. �� Het  Centrum  en  Assendorp  zijn  de  meest  populaire  plaatsen  om  te  gaan  wonen,  rapportage  klantenpanel  (SWZ,  2006)  
 25. �� De  10%  regeling  wil  voorkomen  dat  woningen  als  zodanig  worden  gebruikt  en  niet  voor  andere  doeleinden  dan  wonen.  Volgens  het  SOOZ  is  de  bewoningsgraad  in  studentenwoningen  juist  intensiever,  Beleidsnotitie  Studentenhuisvesting  Zwolle  (SOOZ,  2006)  

 

Deze  notitie  is  een  uitgave  van  Studenten  Overleg  Orgaan  Zwolle  (SOOZ)  

Erik  Victor  Bos,  vicevoorzitter 

Jalmar  Pfeifer,  voorzitter  

Artikel delen:
Reacties 19
 1. Idereen welkom
  Iedereen welkom in Assendorp! Assendorp is juist zo leuk omdat het zo divers is. Jongeren, ouderen, gezinnen, autochtone Zwollenaren, autochtone nederlanders, buitenlanders, Ajax-fans, feyenoordfans, desnoods Zwolle fans ;), daklozen, kunstenaars, yuppen, fietsers, automobilisten, politici, uitkeringstrekkers, rijk, arm, Sinterklaas en Zwarte Piet. En om te voorkomen er één groep gaat overheersen, is een norm een eenvoudige maatregel. Naar mijn weten de enige groep die in sommige straten in Assendorp nu overheerst zijn de studenten.


  Maak melding

 2. assendorper, ik woon ook in Assendorp en geniet ook van de variatie in mensen. Toch denk ik dat jonge gezinnen en starters toch overduidelijk de meest voorkomende groep is…. 😉


  Maak melding

 3. Iedereen
  Hou eens op zeg: de hele wereld voelt zich tegenwoordig gediscrimineerd. Ton en Geert en hun aanhangers, allerlei religie-gerelateerde groepen, de pliesie die er meer als 10% bij krijgt, vrouwen in het leger…..kappen en niet zeiken >:(


  Maak melding

 4. Dick, discriminatie betekent onderscheid maken. Wanneer een bepaalde groep ingekaderdwordt en op basis van die kaders een aangepaste ‘behandeling’ krijgt, is dat feitelijk discriminatie. Op het woord rust een zware lading, omdat wij in een vrije en democratische maatschappij de ‘gelijke behandelig’ hoog in het vaandel hebben staan.

  Toch vind ik dat de 10% regeling gebasseerd is op een vooroordeel van overlast. Of dit vooroordeel nu terecht is of niet, maakt eigenlijk niet uit.
  Van kinderen is ook bekend dat ze veel kabaal maken, van ouderen dat ze snel zeuren en van minima dat ze vaak auto’s repareren op straat met NL-talige muziek. Maar als de gemeente op basis daarvan een van die groepen een 10% regeling zou opleggen, dan is het huis te klein, vrees ik. Studenten moeten het echter maar gewoon koek en ei vinden, dat hun aantallenmoetedc eewef


  Maak melding

 5. Vind
  Vind discriminatie een veel te zwaar woord en mijn opsomming was nog lang niet compleet. Was homo’s en lesbo’s nog vergeten. Tuurlijk, iedere groep moet voor zijn of haar belangen opkomen. Voor studenten ontbreekt het nogal eens aan huisvesting en veel van genoemde punten zullen ook wel kloppen. Maar discriminatie?
  Waarvan onze “dikke” zegt: ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde kenmerken. Tja….  Maak melding

 6. hmm, ok, computer leidt een eigen leven. Wilde zeggen dat studenten maar moeten accepteren dat hun aantallen wel ingeperkt worden op basis van vooroordelen. Het woord discriminatie vind ik dan wel degelijk op zijn plaats….


  Maak melding

 7. discriminiatie?
  Het SOOZ neemt het woord discriminatie wel erg gemakkelijk in de mond. De 10% regeling is gericht op de beperking van het aantal kamerverhuurpanden, niet tegen studenten. Dat is wel een wezenlijk verschil. Kamerverhuurpanden worden niet alleen bewoond door studenten, maar ook door veel andere groepen.

  Daarbij is het mij onduidelijk hoe een maximering van 10% tot een beperking van het aanbod kan leiden. Maar liefst 10% van de Zwolse woningen kan dus worden omgezet in een kamerverhuurpand. Dat lijkt mij een aanzienlijk aanbod.
  Probleem voor de SOOZ is dat blijkbaar alle studenten in Assendorp en de Binnenstad willen wonen. Wijken als Stadshagen, Zwolle Zuid, AA-landen zijn studenten blijkbaar te min. Dat zie ik nu als discriminatie.

  Daarnaast is het vreemd dat de SOOZ spreekt van een prijsopdrijvend effect. In een onderzoek van de site kamers.nl van oktober 2007 blijkt Zwolle landelijk qua prijs heel goed te scoren. zie bijgaande link.
  http://www.kamer.nl/studentennieuws/berichten/alkmaar-duurste-stad-voor-studentenkamers/  Maak melding

 8. Heb je wel een punt Witte, alleen worden studenten door bewoners meteen gekoppeld aan de kamerverhuurpanden. Ze noemen de studenten dan ook vaak als reden. Indirect staat de student dus alsnog ter discussie. Hoe het zit met Zuid en Stadshagen weet ik niet. Ik ken genoeg mensen die daar best willen zitten. Misschien is het daar duurder. Als dit werkelijk voor studenten te min is, moeten ze inderdaad niet zeuren over Assendorp…. 😉 😉


  Maak melding

 9. @Witte de With
  De 10% regeling heeft betrekking op bepaalde wijken waaronder centrum en Assendorp. Het gaat dus niet om 10% van alle woningen.
  Het euvel zit hem in de status-quo, deze ligt momenteel boven de norm van 10%. Concreet betekend dit dat winkels, kantoren, horeca en exploitanten van studentenpanden niet meer mogen uitbreiden in de wijken waar de 10% regel van kracht is.

  Er kunnen dus alleen studentenpanden verdwijnen maar er kunnen geen panden maar bij komen. Het aantal kamers zal dus dalen.

  Mede doordat de vraag naar kamers groter is dan het aanbod in de eerder genoemde populaire wijken is er geen marktwerking meer. Verhuurders hebben dus vrij spel om hogere prijzen te vragen. Daarnaast zijn verhuurders minder geneigd om ‘iets’ te doen aan het onderhoud van de panden, immers men verhuurd de panden toch wel.  Maak melding

 10. “Assendorp is juist zo leuk omdat het zo divers is. Jongeren, ouderen, gezinnen, autochtone Zwollenaren, autochtone nederlanders, buitenlanders, Ajax-fans, feyenoordfans, desnoods Zwolle fans , daklozen etc.”
  Dat gun je toch iedereen? Vandaar dat een 10%-regeling goed is!


  Maak melding

 11. @betrokken student,
  Ik vrees dat ik je toch moet corrigeren. Als inwoner van een straat met 60% kamerverhuurpanden heb ik me ook behoorlijk in deze materie verdiept.

  De 10% regeling geldt vooor de gehele stad. Voor oud-Assendorp en de Stationsbuurt is daar nog een aanvulling opgemaakt. Daar mogen helemaal geen kamerhuurpanden meer bijkomen omdat die buurten al ruim boven de norm zitten.

  Uiteraard ben ik het met je eens dat het probleem alleen duidelijk wordt in de Binnenstad en Assendorp, omdat daar zoveel kamerverhuurpanden zijn. In geen enkele andere wijk in Zwolle wordt die 10% norm per straat ook maar benaderd.

  Maar daar willen de studenten ook blijkbaar niet naar toe. Op de Campus bij Windesheim zijn door de woningbouwcorporaties studentenwoningen geplaatst, maar blijkbaar wilde daar geen student heen, want ze hebben meermalen moeten adverteren om alleen maar wat aanmeldingen te krijgen.
  De Studentenboot die met veel bombarie naar Zwolle is gehaald ligt bij de brug over het Zwarte Water bij Stadshagen en heeft te maken met grote leegstand. Argument, het ligt te ver van de binnenstad af.

  Daarbij snap ik nog steeds het argument van een prijsopdrijvend effect niet. De huurprijs van een kamer is aan een puntenstelsel gebonden. Voor elke student bestaat er de mogelijkheid om zijn huurprijs aan dit stelsel te toetsen en in het geval dat de huurprijs te hoog is, kan de verhuurder via de huurcommissie worden gedwongen de huurprijs aan te passen.


  Maak melding

 12. Nood echt hoog?
  Als je echt kampt met “geen dak boven je hoofd” is die (niet eens zo’n enorme) afstand toch geen probleem? Er zijn dagelijks scholieren die veel grotere afstanden afleggen.

  De Studentenboot die met veel bombarie naar Zwolle is gehaald ligt bij de brug over het Zwarte Water bij Stadshagen en heeft te maken met grote leegstand. Argument, het ligt te ver van de binnenstad af.

  En WILDEN?

  Op de Campus bij Windesheim zijn door de woningbouwcorporaties studentenwoningen geplaatst, maar blijkbaar wilde daar geen student heen

  Geloof dat ik het niet meer begrijp. Dan pak je toch alles waar je betaalbaar kunt zitten?


  Maak melding

 13. @Witte de With
  Dag Witte,

  Op dat eerste punt kun je gelijk hebben, ik spreek je niet tegen.

  Om op het laatste punt terug te komen.
  De wet stelt dat een huurder en verhuurder elke prijs overeen mogen komen die zij willen. Al vraag je ??100 p/m2. Je hebt gelijk je kunt als huurder de prijs laten toetsen door de huurcommissie. de lege hiervoor is ??11,-. Voorwaarde het moet binnen zes maanden na dagtekening van het contract.

  Veel studenten weten dit echter niet, ze blijven teveel betalen. Dit komt o.a omdat men bank is voor represailles en pesterijen van de verhuurder. Dat deze angst niet per definitie gegrond is lijkt mij evident. Het komt echter wel voor dat de verhuurder minder aardig gaat doen. Vorig jaar heeft het SOOZ daar een notitie over uit gebracht.
  Het probleem zit hem na mijn mening de promotie van andere wijken. Er zou eens onderzoek gedaan moeten worden waarom studenten niet in een andere wijk willen wonen dan centrum en Assendorp. Holtebroek is niet veel verder van de stad dan Assendorp (afhankelijk van waar je woont) Qua verzorging doet het ook niet onder voor Assendorp met het nieuwe winkelcentrum.
  Studenten wonen graag dichtbij de stad, school en voorzieningen. Ik vindt niet dat daar een containerschip aan de rand van Zwolle bij hoort. Wil je de toekomstig hoog opgeleiden dan toch in een container stoppen doe het dan niet aan de rand van de stad maar meer richting het centrum.
  De campuswoningen? Een campus is een idee wat in Enschede wel werkt. Persoonlijk wil ik niet naast school wonen, ik ben er al vaak genoeg om er dan ook nog te gaan wonen?
  Het campus idee wordt niet bewust als zodanig gepromoot, ik zie het althans nergens. De kracht zou toch moeten zijn: vlakbij school, sport, en voorzieningen. Alles op loopafstand. Bij mijn weten maar ik kan er naast zitten wordt het als kamer verhuurd en niet als concept.  Maak melding

 14. Studenten wonen graag dichtbij de stad, school en voorzieningen. Ik vindt niet dat daar een containerschip aan de rand van Zwolle bij hoort.

  Aan de rand van Zwolle? Ach kom……
  Ik woon een stuk verder weg dan die zogenaamde ‘rand’ van jou en ik woon toch nog echt in Zwolle: Stadshagen. Als ik naar de Stad wil, ben ik bij die studentenboot ongeveer op de helft van de route tussen huis en stadsgracht. Ik kan met de fiets binnen een half uur een boodschap gedaan hebben in hartje Centrum inclusief fietstijd.

  Ik vind het toch vrij sneu dat die paar kilometer een probleem is. Maarja, als je laveloos van kroeg naar huis moet, kan je op 100 meter al naast de weg geraken, de route 20x zo lang maken en 10x verdwalen natuurlijk ;D


  Maak melding

 15. @ betrokken student. Ik kan me het verhaal over de Campus wel voorstellen, als medestudent kijk ik persoonlijk op mijn vrije dag ook niet graag tegen de grimas van Winsdesheim aan. Die studentenboot vind ik echter een prima idee. Normaliter betaal je voor de binnenstad een hoge prijs, als student kun je niet verwachten dat de gemeente omwille van een luxewens, studenten per definitie in of nabij het duurste gebied van de stad plaatst.

  Wat mij veel interessanter lijkt is om het nachtelijk ov te verbeteren. ’s nachts is men al snel afhankelijk van een peperdure taxi. Voor vrouwen is fietsen naar de buitenwijken een risicovol besluit. Wanneer er ’s nachts om het uur een bus vanuit de binnenstad naar de buitenwijken zou rijden, is dit probleem al een stuk minder. Dit geldt niet alleen voor studenten, iedere stapper heeft hier profijt van.

  Wat van mij ook mag is studenten gratis taxivervoer verzorgen. Niet dat ik dit een redelijke eis vind, maar het lijkt me wel reuze leuk! ;D


  Maak melding

 16. @ghehe en @WFvN
  @WFvN: O.K de rand van de stad is misschien subjectief. Toch blijf ik wel bij mijn standpunt dat ik de ligging niet optimaal vindt. Maar inderdaad het gevoel voor afstand is voor iedereen verschillend. Ik denk dat het goed zou zijn om een te kijken na de prijs in verhouding tot de ligplaats. Wat zou het gaan kosten als de studentenboot wel nabij het centrum zou liggen? Hebben studenten het er voor over, stijgt de populariteit van de studentenboot?

  @ghehe: Misschien een idee om eens te onderzoeken na de haalbaarheid van een nachtlijn. Het ROCOV en de gemeente zouden hier onderzoek naar kunnen doen. Het is ten slotte een aanwinst voor de stad. Mooi zou het zijn als het SOOZ de partijen bij elkaar weet te brengen, voorwaarde is dan wel dat er interesse voor bestaat uit de studenten.
  Om door de borduren op jouw idee Zwolle aansluiten op het nachtnet van de NS. Dan kunnen stappers uit andere steden naar Zwolle komen en wij ergens anders stappen.
  Even terug na het wonen in Zwolle. Ik ben voor een mooie studentenflat aan de rand van het centrum met op de onderste 2 verdiepingen ruimte voor een horecagelegenheid en een fitnesscentrum. Kamers van tussen de 20 en 30 vierkante meter en all-in prijzen vanaf 250 tot 300 euro voor de grootste kamers.  Maak melding

 17. Herhaling van post op algemene log
  Was bijzonder gezellig en inspirerend gister in het volle “Vliegende Paard”……Met een tevreden student teruggefietst. Hij woont op de studentenboot in Stadshagen. Hij vond het helemaal niet erg om dat stukkie naar de Campus te fietsen. Mooi, ook eens een tevreden geluid.
  8)


  Maak melding

Reageer