Zeer zeldzame kwabaal gespot in Buitenlanden Langenholte - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Zeer zeldzame kwabaal gespot in Buitenlanden Langenholte

Zwolle – De kwabaal, een van de meest bijzondere zoetwatervissen in Nederland, is in een slenk in de Buitenlanden Langenholte langs de Vecht en het Zwarte Water vastgesteld. De kwabaal, ook wel zoetwater kabeljauw genoemd, stelt hoge eisen aan zijn omgeving en is daardoor een belangrijke graadmeter voor de ecologische kwaliteit van het water en gebied. Buitenlanden Langenholte is een Natura 2000-gebied en ligt aan de Vecht waar de afgelopen jaren al verschillende natuurherstelprojecten hebben plaatsgevonden. Ook de aankomende jaren vindt, in het kader van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water, op verschillende plekken in het gebied herstel van de natuur plaats. Zo blijft dit mooie en waardevolle stuk natuur behouden voor de toekomst. Meer informatie over Natura 2000 en Buitenlange Langeholte vind je op www.landschapoverijssel.nl/buitenlanden

Ecologische graadmeter
De kwabaal werd, tijdens vis-onderzoek, in een geul die in contact staat met het Zwarte Water gevonden. Momenteel wordt bekeken of deze geul binnen Natura 2000 kan worden vergroot en verbeterd. Vijf jaar geleden is de kwabaal in dezelfde geul vastgesteld, maar ditmaal gaat het om een jong exemplaar. En dat is goed nieuws, zegt Mark Zekhuis, ecoloog bij Landschap Overijssel. “Het is een jonge vis van één jaar en dat bewijst dat de kwabaal zich ergens langs de Vecht of het Zwarte water heeft voortgeplant.” In de afgelopen jaren hebben veel herstelprojecten langs de Vecht plaatsgevonden. “Het is mooi om te zien dat deze projecten hun vruchten afwerpen. Dit is een goed signaal, ook voor de toekomst. We zijn er nog lang niet, maar als blijkt dat zo een zeldzaamheid in je gebied leeft, weet je dat we met elkaar goed bezig zijn en krijg je hoop dat de soort zich in de toekomst ook weet voort te planten.” 

Kwabaal
Tot ongeveer 1950 was de kwabaal in Nederland vrij algemeen. Maar de vis heeft te lijden onder kunstmatig waterbeheer zoals waterpeilbeheersing, rechttrekken van rivieren, verlaging van grondwaterstand en waterverontreiniging. Hierdoor is de kwabaal tegenwoordig nog maar op enkele plekken in Nederland te vinden. De kwabaal is een nachtelijke roofvis en heeft, om op te groeien, overstroomde uiterwaarden nodig waarin jonge visjes in slenken en poelen kunnen achterblijven. Ook heeft hij een natuurlijker beheer van het water(peil) met spontane overstromingen van de uiterwaarden nodig.

Artikel delen: