Tekort aan fietsenrekken bij Centraal Station Zwolle

Vandaag, vrijdag, presenteert de SP de notitie ‘Waar laat ik mijn fiets in Zwolle?’, waarin zij de knelpunten van het fietsparkeren bij het station en in de binnenstad in kaart heeft gebracht. De conclusie is dat er een serieus probleem is.

Voor deze notitie heeft de SP drie onderzoeken uitgevoerd. Er is onder andere onderzocht hoe de gemeente Zwolle haar eigen regels op het gebied van foutstallen bij het station handhaaft. De uitkomst is teleurstellend. ‘Onze SP fiets staat nu al ruim drie weken in de rekken bij het station, terwijl dit hoogstens 14 dagen mag duren.’. Als er een tekort aan fietsenstallingen is, is dat funest’, aldus raadslid Edwin Koster.

Ook hield de SP een enquête onder de fietsparkeerders bij het Maagjesbolwerk. Uit de enquête bleek dat van de 121 ondervraagde mensen die de hun fiets trachten te stallen op het Maagjesbolwerk (voor de mediamarkt) ruim 61% niet wist dat er onder hun voeten een gratis bewaakte fietsenstalling was.

Het vorige week door ROOD (de jongeren in de SP) uitgebrachte onderzoek toonde nogmaals aan hoe nijpend het tekort aan fietsenstallingen is rond het station.

‘Dit probleem is niet nieuw’ aldus raadslid Edwin Koster. ‘Al sinds 2005 heeft de SP allerlei verbetervoorstellen gepresenteerd, maar er is nog steeds niets veranderd. Zwolle fietsstad is nog een eindje fietsen’.

In de notitie doet de SP ook aanbevelingen die moeten helpen om van Zwolle een fietsstad te maken. Zo pleit de SP voor het vergroten van de stallingcapaciteit bij het station en dient er strikter gehandhaafd te worden voor foutgestalde fietsen. Bij het Maagjesbolwerk moet de zichtbaarheid en de bereikbaarheid worden vergroot en dient er serieus nagedacht te worden over een nieuw te ontwikkelen fietsenstalling op de begaande grond.

Bijlage:

Waar laat ik mijn fiets in Zwolle? Deze vraag wordt steeds urgenter in Zwolle. Een wandeling langs het station of op een marktdag in Zwolle laat zien dat de afgelopen jaren problemen zijn ontstaan in Zwolle met de ruimte die beschikbaar is voor het parkeren van de fiets.

In 2005 constateerde ROOD (de jongeren afdeling van SP Zwolle) na een telling bij het station dat reizigers onmogelijk kunnen voldoen aan de regel dat fietsen in de rekken geparkeerd worden, omdat er veel te weinig fietsrekken zijn.

De fractie van de SP in Zwolle stelde hierover meerdere malen vragen in de gemeenteraad. Het probleem kwam op de agenda, maar het college is er tot op heden niet in geslaagd een echte oplossing te vinden. De betrokken partijen, NS, Prorail en de gemeente lijken vooral naar elkaar te wijzen. De afgelopen jaren heeft de SP regelmatig aandacht gevraagd en suggesties gedaan om de problematiek bij het station op te lossen, maar tevergeefs. De betrokken partijen blijven met elkaar praten maar lossen het probleem niet op. Uit een nieuw onderzoek van ROOD in 2008 blijkt zelfs dat het tekort bij het station is toegenomen. Maar het tekort aan fietsparkeerplaatsen beperkt zich echter niet alleen tot de stationsomgeving, het manifesteert zich ook in de Binnenstad. In deze notitie inventariseert de fractie van SP de problemen en doet zij aanbevelingen die een oplossing kunnen bieden voor het stallingprobleem van fietsen in Zwolle.

ZWOLLE FIETSSTAD

Aangezien Zwolle groeit, zal ook het aantal fietsers blijven toenemen. De gemeente in Zwolle voert beleid om het autogebruik in de binnenstad te ontmoedigen. Het terugdringen van automobiliteit in de binnenstad zal er toe leiden dat er meer mensen zich op de fiets of met de bus door Zwolle zullen bewegen. Met name het gebruik van de fiets is prachtig, want de auto verdwijnt uit het straatbeeld. Daarnaast komen er minder uitlaatgassen, het is veiliger en gezonder.

Het voorzieningenniveau in de binnenstad stijgt. Een groter winkelaanbod, bioscopen, theater en veel horeca. Een bruisende binnenstad trekt mensen aan. Het beleid van de gemeente Zwolle is er op gericht fietsstad te zijn, daarom worden speciale fietsroutes aangelegd zodat men relatief snel naar zijn bestemming kan komen op de fiets. Het fietsnetwerk kenmerkt zich door korte en rechtstreekse verbindingen, goede verharding en verkeersveilige routes.

Echter, als meer mensen de fiets pakken en de auto laten staan, hoe meer stallingen er nodig zijn om al deze fietsen te herbergen. En daar zit het probleem. Met alleen goede verbindingen zijn we er niet. Want de fiets moet gestald worden als iemand op de bestemming is. Voldoende en goed bereikbare parkeerruimte is een belangrijke voorwaarde.

FIETSPARKEREN

In Zwolle is ervoor gekozen om het parkeren van fietsen op drie plaatsen in de binnenstad te concentreren. Er zijn drie gratis bewaakte fietsenstallingen. De locaties zijn het Meerminneplein, de Pletterstraat en bij het Maagjesbolwerk.

Uit een enquête die de SP op 16 februari 2008 hield onder de fietsparkeerders bij het Maagjesbolwerk, bleek dat van de 121 ondervraagde mensen die de fiets parkeerden boven bij de Media Markt bij het Maagjesbolwerk, 61% niet wist dat er onder een gratis bewaakte fietsenstalling is.

Van de mensen die de stalling wel kenden gaf 23% aan deze niet te gebruiken vanwege de steile hellingbaan. Men verbaasde zich over slechte zichtbaarheid van de borden die de stalling aanduiden en stoorde zich aan de blokkades van fietsen en scooters in de toegangsroute naar de stalling.

Voor 28% van alle ondervraagden maakt geen gebruik van stalling omdat men kort parkeert om snel een boodschap te doen. Een aantal mensen gaf aan dat ze de gratis stalling elders in de stad wel regelmatig gebruikt. Geen van de ondervraagden vond de fietsenstalling direct naast een parkeergarage onprettig. Hoewel enkele zich wel afvroegen of het voor de medewerkers wel prettig werken is. Er was waardering voor het overdekt kunnen stallen van de fiets.

ONTWIKKELINGEN

Een andere ontwikkeling die veel fietsen met zich meebreng is de inzet om studentenstad te zijn of te worden. De uitbreiding van het aantal onderwijsinstellingen leidt tot een toename van het aantal studenten, die deels in Zwolle gaan wonen en deels Zwolle bezoeken. Voor de verplaatsing maken zij onder andere gebruik van de fiets, vaak in combinatie met openbaar vervoer.

In het verlengde van bovenstaande is ook de groei van Zwolle als werkgever van de regio een ontwikkeling die druk legt op beschikbaarheid van fietsparkeerplaatsen rondom het station. Ook hier geldt dat een deel van die groep voor de verplaatsing gebruik maakt van de fiets in combinatie met openbaar vervoer.

Er is bij het ontwikkeling van het station te weinig aandacht gegeven aan logische looproutes. De voorzijde van het station grenst aan vrijwel alle routes naar opleidingen, werk en stad. Toch bevinden zich daar de minste stallingplaatsen op grotere afstand van het station en zonder snelle verbinding naar de sporen.

Het gebrek aan ruimte voor de fiets veroorzaakt een chaos in stallingen met name aan de voorzijde van het station. De stalling aan de Westerlaan bevindt zich op een dusdanig smal stuk trottoir dat een fout gestalde fiets al snel voor hinder zorgt, omdat de doorgang voor voetgangers, mensen in een rolstoel of met wandelwagen wordt geblokkeerd.

ALGEMEEN FIETSEN AFHAAL CENTRUM (AFAC)

Sinds oktober 2006 is het Algemeen Fiets Afhaal Centrum (AFAC) ingevoerd. AFAC houdt zich bezig met de verwerking van foutief gestalde fietsen en fietswrakken in de stationsomgeving. Een bezoek op 10 januari 2008 aan AFAC maakte duidelijk dat de problemen met het stallen van de fiets rond het station aanzienlijk zijn.

De meeste fietsende bezoekers van het station willen de fiets zo dicht mogelijk bij de ingang van het station parkeren. Het is duidelijk dat er te weinig ruimte is, om aan deze behoefte te voldoen. Echter, ook de verder gelegen fietsenstallingen zijn een chaos. Driedubbelgeparkeerde fietsen zijn eerder regel dan uitzondering.

Bij het verwijderen van fout gestalde fietsen door de medewerkers van AFAC worden mensen aangesproken op hun stalgedrag. Maar de reacties hierop zijn veelal een belediging en onbegrip. Uit een poll op de website van de SP bleek echter dat de bezoekers van onze site meer waarde hechten aan voldoende plaats en minder aan de afstand tot het station.

DE CIJFERS

Ook uit de cijfers verkregen van de wethouder (bijlage 1) blijkt dat het te kort aan fietsparkeerplaatsen geen gering probleem is. Van de 2394 fietsen die door AFAC zijn verwijderd, zijn er slechts 158 opgehaald. Het aantal fout gestalde fietsen aan de voorzijde van het station is meer dan de helft van het totaal foutgestalde fietsen.

Een fiets die langer dan 14 dagen foutief in een stalling staat, moet worden verwijderd. Echter de praktijk is dat de fiets gedurende 28 dagen niet wordt weggehaald. De reden hiervoor is dat er rekening gehouden wordt met eventuele vakantie van de mensen die hun fiets fout hebben gestald. Om de proef op de som te nemen heeft de SP op 5 februari 2008 een SP fiets gestald aan de voorzijde van het station. Deze fiets stond er op 21 februari nog steeds .

CONCLUSIE

Naar aanleiding van bovenstaande zijn er een aantal conclusies te trekken.

De hoeveelheid stallingplaatsen bij het station kunnen niet voldoen aan de behoefte van het aantal mensen dat de fiets bij het station wil parkeren. Volgens het tweede onder zoek van ROOD is het tekort 842 plaatsen. Het tekort bedraagt volgens opgave van een medewerker van AFAC zelfs ruim 1000 plaatsen.

Het tekort aan de voorzijde van het station is nijpend. Door een minder strikte handhaving wordt het probleem verergerd aangezien fietsen langer dan de gestelde termijn in de rekken blijven staan. Door het ontbreken van regulier toezicht is het aanspreken op gedrag niet effectief.

De stalling aan de Westerlaan bevindt zich op een dusdanig smal stuk trottoir dat een fout gestalde fiets al snel voor hinder zorgt omdat de doorgang voor voetgangers, mensen in een rolstoel of met wandelwagen wordt geblokkeerd en men gedwongen is om op de fietsstrook te lopen.

Er is bij het ontwikkeling van de fietsenstalling aan de voorzijde van het station te weinig rekening gehouden met logische loop en fietsroutes. Die voorzijde van het station grenst aan vrijwel alle routes naar opleidingen, werk en stad. Toch bevinden zich daar de minste stallingplaatsen. De route naar station en de perrons loopt via de stalling er is geen snelle doorsteek naar het perron. Hierdoor lijkt de afstand tot het spoor ook nog eens groter.

Ten aanzien van de Binnenstad is de constatering dat de oplossingen niet aansluiten bij de behoeftes. De stalling bij het Maagjesbolwerk is slecht vindbaar en bereikbaar. De hellingbaan schrikt gebruikers af. Hierdoor blijft de bezettingsgraad van de stalling bij het Maagjesbolwerk blijft achter bij de andere stallingen. Er is geen fietsenstalling die aansluit op de route van fietsers komende vanuit Assendorp en Zwolle-Zuid.

In het gesprek met AFAC is ook gesproken over de Spoorzone. Er was scepsis over de verplaatsing van het busstation naar de achterzijde van het station. Dat sluit niet aan op de snelste route naar bijvoorbeeld het Deltion College. Het is aannemelijk dat de fiets alsnog aan de voorzijde van het station geplaatst wordt om sneller bij de bestemming te komen.

AANBEVELINGEN

De Socialistische Partij wil met deze notitie aansturen op zaken die verbeterd kunnen worden bij het stallen van fietsen in Zwolle. Daarin hoort de gemeente het voortouw te nemen, zij is verantwoordelijk voor een goed beleid ten aan zien van het stallen van fietsen. De SP vindt dat het hoog tijd wordt voor oplossingen die de chaos bij het station en de onderbenutting van fietsenstallingen in de stad tegengaan.

De SP doet hierbij de volgende aanbevelingen:

o Door de toename van het fietsgebruik en verbindingen naar de stad moet de stallingcapaciteit aan de voorzijde van het station aan worden gepast of (tijdelijk) uitgebreid worden, bijvoorbeeld met dubbele fietsstallingen.

o Creëer extra looproute naar perron bij fietsenstalling Westerlaan zodat een gehaaste fietser snel het perron kan bereiken.

o Door een andere inrichting van de autoparkeerplaatsen bij gebouwen aan het spoor aan de Westerlaan kan fietsparkeerruimte gewonnen worden.

o Zorg voor een strike handhaving van regels voor foutgestalde fietsen.

o Vergroot zichtbaarheid en bereikbaarheid van de stalling Maagjesbolwerk.

o Stel toezichthouders aan die mensen structureel aanspreken op het gedrag; Dit kunnen medewerkers zijn van het Algemeen Fietsen Afhaal Centrum.

o Houdt bij de ontwikkeling van nieuwe fietsparkeerplaatsen rekening met logische loop- en fietsroutes.

o Vermijd fietsparkeerlocaties met een hellingbaan, ontwikkel fietsenstallingen op maaiveld.

o Overweg sluiting van de fietsenstalling bij het Maagjesbolwerk ten gunste van auto parkeerplaatsen, gebruik vrijkomende saldo aan parkeerplaatsen voor fietsparkeerplaatsen.

o Ontwikkel een nieuwe fietsenstalling op maaiveld in nog te ontwikkelen bouwblok op Rode Torenplein;

o Ontwikkel een nieuwe fietsenstalling die aansluit op fietsroute van uit Assendorp en Zwolle-Zuid

o Overweeg hierbij het gebruik van parkeerterrein bij bibliotheek als nieuwe fietsenstalling.

o Houd rekening met nieuw ontwikkelingen, zoals ligfiets, bakfiets en fietsaanhangers.

o Geef de fiets de ruimte !

 

Een overzicht van de hoeveelheid fietsen die in de periode 01-01-2007 / 01-07-2007 zijn verwerkt door AFAC. Deze cijfers zijn de SP in reactie op schriftelijke vragen door het college verstrekt.

Totaal verwerkte fietsen vanaf 01-01-2007 tot 01-07-2007

137 inbeslagname fietsen en fietsen waar afstand van gedaan is

450 fout gestalde fietsen uit station gebied ( O.A. ABN bank en Etos station)

275 fout gestalde fietsen op het Lubeckplein verplaatst naar de Hanzelaan

250 fout gestalde fietsen verplaatst uit de Venesstraat naar de Oosterlaan (bij gebrek aan ruimte AFAC)

420 fout gestalde fietsen verplaatst van ABN naar eind Oosterlaan (bij gebrek aan ruimte bij AFAC)

1530 langdurig gestalde fietsen (Oosterlaan,Westerlaan,Hanzelaan.)

277 aangetroffen fietsen uit de gemeente Zwolle ( alle wijken )

2394 fietsen verwerkt bij AFAC

 

Totaal verwekte fietsen vanaf 01-01-2007 / 01-07-2007 uit

122 gestolen fietsen terug naar de eigenaar

158 opgehaalde fout gestalde fietsen

946 fietsen naar werkgelegenheid

442 fietsen verkocht aan handelaren

86 fietsen vernietigd als wrak

640 fietsen staan nog bij de Wezoflex en worden per 1 augustus 2007 verkocht.

2394 fietsen uit bij AFAC

Artikel delen:
Reacties 12
 1. Oplossing is zo simpel.Er is ruimte genoeg voor het station.Maar dan wel ondergronds.Breng het plein weer terug zoals het 25 jaar geleden was,veel groen strook en daar onder de slalling met een passage en winkeltjes en bus station naar kant schelle.Amro bank afbreken en Geitenbeek weer opbouwen. ;D


  Maak melding

 2. fietsenflat
  In Groningen hebben ze de fietsenflat. Dit is een meerlaagse fietsenstalling. Werkte prima vond ik. Veel fietsen kunnen stallen op een, naar verhouding, kleine vierkante meters.


  Maak melding

 3. Misschien eens een station in Zuid aanleggen, zijn er veel minder fietsen. Jaja, Zwolle is Nederlands grootste stad met 1 station. Veel kleinere steden zijn veelal voorzien van meerdere stations. Zuid, met 33.000 inwoners heeft er geen. Terwijl, laten we zeggen, Winterswijk met nog geen 25.000 inwoners heeft er al 2. Is dit iets van de NS of van de gemeente? Er zijn afgelopen jaren veel NS stations bijgekomen, maar in Zuid zie ik nog steeds niets. Vind ik zeer vreemd….


  Maak melding

 4. ghehe je hebt gelijk ze moeten in zwolle zuid een stationnetje erbij maken hoeven de mensen niet naar het grote station te fietsen .Vlakbij het nieuwe winkelcentrum waar nog een oude brandweerkazerne staat is een mooie plek ervoor de kazerne is sinds kort buiten gebruik


  Maak melding

Reageer