Vergunning voor coffeeshop Vechtstraat

Vergunning voor coffeeshop Vechtstraat

Zwolle – De horecaexploitatievergunning en gedoogbeschikking voor het openen van een coffeeshop aan de Vechtstraat (Diezerpoort) worden verleend. De gemeente ziet na een zorgvuldige beoordeling van de door omwonenden ingediende zienswijzen geen gronden om de vergunningen te weigeren.

Eind juni werden de aanvragen voor de vergunningen ter inzage gelegd. In reactie hierop kwamen 165 inhoudelijke zienswijzen bij de gemeente Zwolle binnen. Hiervan waren 112 zienswijzen exact gelijk qua inhoud. Er zijn dus in totaal 54 verschillende zienswijzen ingediend. De argumenten in de zienswijzen zijn zorgvuldig afgewogen binnen de kaders die gelden voor de te verlenen vergunning en gedoogdbeschikkking.

De argumenten in de zienswijzen gaan onder meer over parkeer- en verkeeroverlast. De invloed op het verkeer en parkeren is dan ook uitgebreid onderzocht. Conclusie is dat er geen onaanvaardbare overlast te verwachten is. De zienswijzen gaan ook over te verwachten overlast door rondhangende klanten. Volgens het drugsbeleid is er geen aanleiding om er van uit te gaan dat de coffeeshop meer hinder op gaat leveren dan een gemiddeld horecabedrijf. Ook is er in de beoordeling rekening gehouden met de wijkopgaven voor de straten in de omgeving van de Vechtstraat en de kwetsbare groepen die er wonen. Geconcludeerd wordt dat deze geen grond zijn waarop de vergunning moet worden geweigerd.

Vanaf het begin van het besluitvormingproces hebben omwonenden en ondernemers hun zorgen over overlast geuit. Door het opnemen van voorschriften en regels in de vergunning wil de gemeente de overlast zo veel mogelijk beperken. Voorbeelden van voorschriften zijn de verplichte sluitingstijd om 22.00 uur en het verplicht stellen van een portier/toezichthouder Op het naleven van deze voorschriften en regels ziet een begeleidingscommissie toe. Als het nodig is maakt de begeleidingscommissie aanvullende afspraken met de exploitant. De begeleidingscommissie bestaat uit omwonenden van de coffeeshop, gemeente, politie, vertegenwoordigers van instellingen, de ondernemersvereniging en de exploitant.

De omwonenden en de indieners van een zienswijze zijn per brief geïnformeerd. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar aantekenen. Kijk voor meer informatie op www.zwolle.nl/aanvraagcoffeeshop

Artikel delen: