Plan voor Zwolse energietransitie als basis voor brede samenwerking

Plan voor Zwolse energietransitie als basis voor brede samenwerking

Zwolle – Het college wil de komende jaren grote stappen zetten in het realiseren van een duurzame energievoorziening in Zwolle. De CO2 uitstoot moet fors verminderen en de hoeveelheid schone energie moet flink toenemen. De energietransitie draagt bij aan de kwaliteit en leefbaarheid van de stad en biedt kansen voor bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Daarvoor ligt er nu een plan van aanpak voor de Zwolse energietransitie. Op basis van dit plan kan de samenwerking met de stad verder vorm krijgen. In juli 2017 heeft de raad het ambitiedocument ‘Zwolle geeft je energie!’ vastgesteld. Zwolle wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Als tussenstap op weg naar 2050 is afgesproken dat in 2025 de hoeveelheid CO2-uitstoot in vergelijking met 1990 25% lager ligt en dat 25% van de totale energievraag op duurzame wijze wordt opgewekt. Het streven is dit zo te realiseren dat er ook sociaaleconomische meerwaarde ontstaat voor de inwoners van Zwolle. De Zwolse Energiegids is een houvast voor initiatiefnemers en de inwoners van Zwolle bij initiatieven voor grootschalige opwekking.

Monique Schuttenbeld, wethouder energietransitie: “Er is veel te doen, gedurende een flink aantal jaren. En er zijn stevige beslissingen te nemen. Dit vraagt om een aantrekkelijk perspectief dat mensen in beweging zet. Dat perspectief is er: de energietransitie biedt namelijk veel kansen voor Zwolle. We gaan daarom met volle vaart aan de slag. Door energie niet langer in te kopen, maar zelf op te wekken, blijven geldstromen in de stad en dragen we bij aan een duurzaam Zwolle. We gaan lokaal duurzame energie oogsten uit bodem, (afval)water, zon, biomassa en wind. Gedeeltelijk grootschalig, gedeeltelijk kleinschalig en steeds zorgvuldig ingepast in onze omgeving.
We werken samen aan een nieuw energiesysteem waarbij vraag, aanbod, transport en opslag van energie in balans zijn. De energietransitie biedt ook volop kansen voor werkgelegenheid.”

Er zijn nieuwe manieren van samenwerken en er is een nieuwe rolverdeling nodig tussen inwoners, overheden, bedrijven en instellingen. Gezamenlijk gaan ze de komende jaren een verandering doormaken naar een schone, betaalbare en lokaal gewortelde energievoorziening, waarin iedereen mee kan doen.

Het college richt zich daarbij in het bijzonder op de volgende punten:
1. De gebouwde omgeving (inclusief bedrijven en instellingen) energiezuinig en waar mogelijk zelfs energiepositief maken. Hieronder valt ook de voorbeeldfunctie van de gemeente voor haar eigen gebouwen en energieverbruik in de openbare ruimte;
2. Bevorderen van grootschalige duurzame opwekking van elektriciteit en warmte;
3. Het op het juiste moment aanpassen van de energienetwerken en energie opslagcapaciteit (buffering);
4. Verkeer en vervoer energiezuinig maken en stoppen met fossiele brandstoffen;
5. Organiseren van een brede samenwerking.

De gemeente is de aangewezen partij om de regie te voeren over de energietransitie.
Maar de energietransitie is van en voor iedereen. Bewoners, bedrijven en instellingen doen daarin op verschillende manieren en in verschillende samenwerkingsverbanden mee. De gemeente wil per geval beoordelen in welke rol zij het beste bij kan dragen aan het behalen van resultaat.

Burgemeester en wethouders vragen nu eerst aan de gemeenteraad of die zich kan vinden in de voorgestelde aanpak en speerpunten. De raad spreekt daar op 5 november over. Daarna zullen b en w het plan definitief vaststellen.

Artikel delen: