Waterschap zoekt bestuursleden

Het Waterschap Groot Salland zoekt kandidaten die namens een vereniging, partij of stichting tijd en energie willen steken in het waterschapsbestuur. Mannen, vrouwen en jongeren die willen meedenken en -beslissen over het waterbeheer nu en in de toekomst. Bestuurlijke ervaring is niet vereist.

Het Algemeen Bestuur (AB) van Groot Salland bestaat uit vijfentwintig bestuurders, veelal afkomstig uit de regio Zwolle, die meedenken en –beslissen over een schoon en duurzaam watersysteem. ‘Veilige dijken’, ‘schoon water’, ‘ruimte voor water’ en ‘genieten van water’ zijn de thema’s hierbij. Het Waterschap Groot Salland zorgt ervoor dat de inwoners van West-Overijssel nu en in de toekomst kunnen wonen, werken en recreëren met water.

Ambassadeurschap

Een bestuurslid legt over het waterschapsbeleid verantwoording af en werkt actief aan het vergroten van de externe gerichtheid van het waterschap. Verder werkt hij/zij aan een goede binding tussen het waterschap en de burgers en bedrijven in het gebied, staat hij/zij voor de genomen besluiten en kan  hij/zij publiekelijk uitleggen hoe deze tot stand zijn gekomen. Hierin is hij/zij integer, betrouwbaar, consequent en te allen tijde toegankelijk voor burgers en andere belanghebbenden.   

Maatschappelijke betrokkenheid

Een lid van het Algemeen Bestuur volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en kan deze vertalen naar het  waterschapsbeleid. Hij/zij ziet het als taak om het beleid te realiseren, samen met belangengroeperingen, burgers, medeoverheden, collega-bestuurders en de ambtelijke organisatie.

Controlerende rol

Het Algemeen Bestuur bepaalt het beleid voor het waterschap. Het Dagelijks Bestuur draagt samen met de ambtelijke organisatie zorg voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Ten opzichte van het Dagelijks Bestuur, heeft het Algemeen Bestuur een controlerende rol.

Meer weten?

Het Waterschap Groot Salland houdt voorlichtingsavonden op 5 en 11 maart. Meer  informatie en een aanmeldingsformulier is te vinden op website van het waterschap, www.wgs.nl

Ook kan contact worden opgenomen met sectie Bestuurlijke Juridische zaken en Communicatie via telefoonnummer (038) 4557200

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Kandidaten en lijsten
    Net als bij gemeenteraadsverkiezingen moet een kandidaat voor de waterschapsverkiezingen op een lijst van een geregistreerde belangengroepering staan. Voorheen konden kandidaat-bestuurders op persoonlijke titel meedoen. Dit jaar gaat het anders; kandidaat-bestuurders moeten een ??lijst?? vormen (een soort partij) en een programma maken. Ook politieke partijen kunnen meedoen. Het systeem is daarmee vergelijkbaar met de gemeenteraad- en Tweede Kamer-verkiezingen. Belangengroeperingen die willen meedoen, kunnen zich registreren bij het stembureau van het waterschap. De datum vanaf wanneer registratie mogelijk is, is afhankelijk van wetgeving die op dit moment nog in procedure is. Tijdens de voorlichtingsavonden geeft het waterschap hierover meer informatie.
    http://www.wgs.nl

    Dus de Stichting Internetmedia Zwolle kan ook iemand beschikbaar stellen? 😉


    Maak melding

Reageer