Lasten waterschap gaan omhoog

Lasten waterschap gaan omhoog

Zwolle – Door een toename aan werkzaamheden, stijgen de kosten voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) volgend jaar met 8,5 miljoen euro. De klimaatverandering vraagt investeringen om de gevolgen ervan op te kunnen vangen. Daarnaast kreeg het waterschap er extra taken bij en is de problematiek op de rioolwaterzuivering in Echten (Drenthe) een zware tegenvaller. Ook de inflatie en cao-ontwikkeling voor het personeel heeft invloed op de kosten. Het algemeen bestuur van WDODelta bespreekt op dinsdagmiddag 27 november het voorstel om hiervoor de waterschapsbelasting 2019 te verhogen. Afhankelijk van de categorie waartoe belastingplichtigen behoren, stijgen de tarieven tussen de 1 en 6,2 procent. In de  openbare vergadering neemt het waterschapsbestuur een definitief besluit over dit voorstel.

Het begrotingsvoorstel houdt in dat de uitgaven voor 2019 met 8,5 miljoen euro worden verhoogd tot  122,4 miljoen euro. “Hogere kosten vragen om een heldere uitleg”, zegt portefeuillehouder Herman Odink. “Er staat bij ons veel op stapel.” Zo is het waterschap bezig met Waterschapszorg. Dat gaat over het beheer en onderhoud van sloten en kanalen voor een structurele goede aan- en afvoer van water. “Hoe essentieel een goed functionerend watersysteem is, liet de droogteperiode in de afgelopen zomer wel zien”, aldus Odink. “Terwijl we in januari juist te maken hadden met een periode van hoogwater.”

Klimaatverandering
Ook het opvangen van de effecten van de klimaatverandering eisen extra maatregelen, zowel in steden en dorpen als in landelijk gebied. Samen met gemeenten en inwoners wordt bekeken wat dit concreet betekent. Odink: “In landelijk gebied kunnen we bijvoorbeeld waterbergingen aanleggen of sloten vergraven om extra ruimte te creëren voor een teveel aan water. Verder treft het waterschap voorzieningen om water juist vast te houden in droge perioden en is het onze taak het grondwater zo goed mogelijk op niveau te houden.” Daarnaast worden diverse projecten uitgevoerd om landbouw en natuur van voldoende en schoon water te kunnen voorzien en staan er dijkversterkingen op de agenda, onder andere vanuit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. De individuele waterschappen moeten daaraan een financiële bijdrage leveren.

Energie en grondstoffen
Ook het optimaal presteren van de 16 rioolwaterzuiveringen blijft veel aandacht vragen. “Een  tegenvaller hierbij is het onvoldoende betrouwbaar functioneren van de slibgisting op de  rioolwaterzuivering in Echten (Drenthe)”, vertelt Odink. “Hierdoor kwamen er extra uitgaven bij.”

Drones en satellietbeelden
Naast deze concrete taken die buiten zichtbaar zijn, is WDODelta meer bezig met technische en digitale ontwikkelingen, zoals de inzet van drones en satellietbeelden, én heeft het er een aantal taken bijgekregen die voorheen niet bij het waterschap lagen. Voorbeelden hiervan zijn de overname van  gemaal Zedemuden in Zwartsluis, het op één na grootste gemaal van Nederland, en het peilbeheer van de kanalen in Zuidwest Drenthe. “De cao-ontwikkeling voor het personeel is ook een oorzaak van de hogere lasten. Hier heeft het waterschapsbestuur zelf geen invloed op, maar de personeelskosten  stijgen er wel door. Al met al is er veel werk te verzetten. Vorig jaar konden we de tarieven verlagen, maar nu ontkomen we helaas niet aan een tariefstijging. Althans, dat is het voorstel. Het algemeen bestuur gaat er uiteindelijk over.”

De begroting 2019, inclusief de meerjarenbegroting 2019-2022, is in te zien via deze link.

Artikel delen: