Gebiedsvisie gemaakt voor Zwartewaterzone

Gebiedsvisie gemaakt voor Zwartewaterzone

Zwolle – Bemog Projektontwikkeling uit Zwolle en gemeente Zwolle hebben een visie gemaakt voor de Zwartewater zone. De visie gaat over het gebied vanaf de Schuttevaerkade tot de Mastenbroekerbrug. Het Zwartewater is de verbindende schakel tussen de binnenstad, de aanliggende wijken en het aangrenzende groen- en natuurgebied. Het doel is om het Zwartewater nadrukkelijker een plek te geven als aantrekkelijk verblijfs- en recreatiegebied en de oevers toegankelijker en beter beleefbaar te maken.

Aanleiding voor de visie zijn verschillende ontwikkelingen en initiatieven die kansen bieden om hier samen aan de slag te gaan en die vragen om een strategie en visie op het gebied. Zo is het waterschap in dit gebied bezeg met een traject voor de dijkverbetering en zijn er ideeën en wensen voor het gebied in Holtenbroek tussen de Holtenbroekerbrug en de Mastenbroekerbrug. Binnen het visie-gebied zijn twee locaties waar ontwikkelingen actueel zijn die het gebied zullen veranderen. Dit zijn de locatie Leenman/Triferto/Botermanhaven, met een bedrijventerrein dat zijn funtie grotendeel verloren heeft, en de locatie havens (het gebied tussen de Twistvlietbrug en de Mastenbroekerbrug). Voor beide locaties geldt op dit moment dat de oevers van het Zwartewater niet overal openbaar toegankelijk zijnen het water daardoor slecht beleefbaar is.

Voor de locatie Leenman/Triferto/Botermanhaven staat in de visie een toekomstbeeld geschetst met horeca, vrijetijdsbesteding, cultuur, havens en ambacht. Het gebied krijgt een openbaar karakter. Voor de locatie havens is het toekomstbeeld een combinatie van wonen en recreatie. Er wordt gedacht aan een klimaatadaptieve ontwikkeling van woningbouw op een manier die past bij het Zwartewater. Ook voor dit gebied geldt dat het een openbaar karakter krijgt en dat het Zwartewater beter toegankelijk en beleefbaar wordt.

De ontwikkelingen op de locaties moeten goed aansluiten op het groene gebied tussen wijkboerderij de Klooienberg en het brugwachtershuis. Het is dan ook de bedoeling de gebieden in samenhang met elkaar ontwikkelen en de relatie met het Zwartewater te versterken door nieuwe verblijfs- of recreatieplekken aan het water te maken.

“Ik zie in deze visie een kans om het Zwartewater een prominente plek te geven in onze stad.”, zegt wethouder Ed Anker. “Deze rivier heeft door de jaren heen een belangrijke functie gehad. Mede dankzij deze rivier kon Zwolle groeien als handelsstad. We zijn trots op het Zwartewater. Het is niet alleen een belangrijke handelsroute, het is ook de schakel tussen onze historische binnenstad en het Zwolse buitengebied. Daarbij biedt het Zwartewater kansen om verder te transformeren in een prachtig woon –en recreatiegebied, waar iedereen die dat wil, het water kan beleven.”

Een doorgaande wandel- en fietsroute vanuit de binnenstad naar het buitengebied aan het Zwartewater is een belangrijke ambitie. Zo kunnen we het water nadrukkelijker een plek geven als aantrekkelijk verblijfs- en recreatiegebied met het Zwartewater als verbindende schakel.

De visie is tot stand gekomen met input van (wijk)bewoners en andere belangstellenden. Zij hebben in Oeverateliers meegedacht over de plannen en meegeschetst. De visie omschrijft de ambitie voor het gebied en geeft kaders en slepregels mee voor de verdere uitwerking van de twee ontwikkellocaties.

Het college van B&W is akkoord gegaan met de gebiedsvisie en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Na besluitvorming door de raad, moet Bemog projektontwikkeling onderzoeken of de ideeën uit de visie haalbaar zijn en stellen ze in nauw overleg met het waterschap en gemeente Zwolle een stedenbouwkundig ontwikkelplan op. Bewoners en andere belangstellenden worden ook weer betrokken doormiddel van ontwerp ateliers. Ook dit plan wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Artikel delen: