Miljoenen voor Landelijk gebied Zwolle Kampen

Donderdag hebben provincie Overijssel, waterschap Groot Salland en de gemeenten Kampen en Zwolle in Theehuis Zalkerveer een convenant voor het landelijk gebied getekend. Dit convenant is de tweede in een serie van zes gebiedsconvenanten in het kader van het meerjarenprogramma landelijk gebied.

In het convenant hebben de gemeenten, het waterschap en de provincie afspraken vastgelegd over het Meerjarenprogramma Landelijk gebied Zwolle Kampen 2008-2013. Dit is een uitwerking van het gebiedsprogramma dat in 2006 is vastgesteld. Het convenant bevat onder meer afspraken over de aanpassing van de Westerveldse Aa in Zwolle. Die krijgt meer ruimte voor waterberging en er komen enkele faunapassages. Om de recreatie in het buitengebied van Zwolle en Kampen te bevorderen worden er fietspaden, picknickplaatsen en andere recreatieve voorzieningen aangelegd. De gemeenten Kampen en Zwolle zetten samen een landschapsontwikkelingsplan op dat de basis vormt voor de uitvoering van groene en blauwe diensten in het landelijk gebied.

Ook komt er een gebiedsmakelaar en werkt het waterschap Groot Salland aan waterberging bij de Soestwetering. Met de uitvoering van het convenant is een bedrag van 8,2 miljoen euro gemoeid voor de jaren 2008 tot en met 2013. Daarnaast is er in deze periode 1,7 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van de landbouw in het gebied. Verder zijn er afspraken gemaakt voor investeringen van 9 miljoen euro in Nationaal Landschap IJsseldelta.

Provinciaal meerjarenprogramma voor het landelijk gebied

De komende maand sluit de provincie met alle 25 gemeenten en alle 5 waterschappen in Overijssel convenanten voor het landelijk gebied. Dat gebeurt gebiedsgewijs. Het gaat daarbij om projecten en programma’s op het gebied van perspectiefvolle landbouw, herstel, aanleg en onderhoud van natuur en landschap, versterking van de economische en sociale vitaliteit en de leefbaarheid van het platteland en verbeteringen in het watersysteem.

In totaal wordt via de convenanten een bedrag van 150 miljoen euro vastgelegd voor deze doelen. De helft van het geld is afkomstig van provincie, de andere helft van gemeenten, waterschappen en derden. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van het provinciaal meerjarenprogramma voor het landelijk gebied. In het programma staan de doelen die rijk, provincie, gemeenten en waterschappen de komende jaren willen realiseren in de verschillende gebieden. Over die doelen en de budgetten maken ze samen per gebied afspraken in het convenant.

Periode tot en met 2013

Gedeputeerde Piet Jansen (Landelijk gebied, landbouw en water) is tevreden dat het gelukt is om voor Zwolle Kampen afspraken te maken voor de periode tot en met 2013. “Daarmee kunnen projecten sneller tot uitvoering komen, het geld is beschikbaar als een project van start wil gaan. Er staat veel te gebeuren in het landelijk gebied en ik ben blij dat gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties daar samen met de provincie stevig aan mee willen werken.”

Samenwerking Provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle en Kampen

Wethouder Bert Boerman van de gemeente Kampen benadrukt het belang van samenwerking met de mensen uit het gebied zelf bij de uitvoering van het convenant. “Wij willen samen met hen onze waardevolle landschapselementen herstellen en beheren. Daarnaast trekken we intensief met de bewoners van de buitenkernen op om in de komende jaren de leefbaarheid en vitaliteit van het wonen in het buitengebied te behouden en te versterken”.

Wethouder Hennie Kenkhuis van de gemeente Zwolle: “Het behoud en de ontwikkeling van het landelijke gebied ligt mij na aan het ´groene´ hart. Niet alleen als wethouder Groen, maar ook als wethouder Recreatie. Met dit convenant verbeteren en vergroten we enerzijds de groene zones en dus de leefomgeving van de inwoners en dieren in het buitengebied. Maar ook de recreant profiteert er van: de recreatieve fietsroutes worden uitgebreid, nieuw bos wordt aangelegd en voorzieningen zoals informatiepunten en picknickplaatsen worden ingericht. Ons landelijk gebied kent voor de recreant en de bewoners geen grenzen, daarom is deze samenwerking tussen Provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle en Kampen en het Waterschap zo belangrijk.”

Artikel delen:

Reageer