Swollwacht staat aantasting stadsmuur niet toe

De Swollwachtfractie heeft de beantwoording van het college ontvangen betreffende art. 44 vragen aangaande buitenkant 18, aantasting stadsmuur.

De fractie is niet gerust over de beantwoording van het college in Zwolle. Raadslid Dogger: “Wij accepteren nl. geen enkele aantasting- door bv. moderniteiten- aan de stadsmuur. Ook accepteren wij geen enkele aantasting aan de stadsmuur welke veroorzaakt wordt door een tegemoetkoming aan het woongenot van burgers. Iedere aantasting, dus ook aantasting door verandering in/van aanblik/aanzicht van onze mooie stadsmuur is voor de lokale partij Swollwacht onacceptabel.” Dogger wil dit onderwerp spoedig agenderen in de commissie ruimte.

  

Door de Swollwacht-fractie is bij brief de van 25 januari 2008 verzocht om beantwoording van enkele vragen betreffende het pand Buitenkant 18.

In de brief is het volgende verwoord:

“De eigenaar van het perceel Buitenkant 18 + 18a heeft toestemming van de gemeente gekregen voor de aanleg van een terras. Nu echter ook nog een parkeerplaats en een boom opgeofferd moeten worden plus het feit dat de stadsmuur aangetast zou moeten gaan worden ten behoeve van een doorgang vinden de buurtbewoners dat er een halt moet worden toegeroepen aan de luxe expansiedrift van de huidige eigenaar van het betreffende pand.

Naar aanleiding van bovengenoemde heeft de Swollwacht fractie de volgende vragen:

1.         Vindt u het goed dat publieke ruimte wordt opgeofferd aan deze particulier?

2.         Staat u toe dat de stadsmuur beschadigd wordt?

3.         Bent u het met ons eens dat hier een precedent geschapen wordt als u dit toestaat?”

Wij beantwoorden de gestelde vragen als volgt:

Ter inleiding wordt het volgende opgemerkt:

Op 23 november 2007 hebben wij een verzoek tot wijziging van Buitenkant 18 ontvangen. De aanvraag voorziet in het aanbrengen van een deurkozijn in de zijgevel op de begane grond om een vluchtweg te creëren. Verder omvat de aanvraag het aanbrengen van een deurkozijn in de muur naar de weergang van de stadsmuur. Door deze deur kan het pand de mogelijkheid krijgen een buitenruimte op de weergang van de stadsmuur te realiseren. Buitenkant 18 is een rijksmonument vanwege de aanwezigheid van de stadsmuur. De deuropeningen zijn voorzien in de zijgevel aan de Waterstraat. Het betreft hier een gedeeltelijk (nieuwe) gevel die in een recent verleden is ´teruggerestaureerd´. De monumentale waarden van het gebouw zijn gelegen in de stadsmuur. Naast een monumentenvergunning is een bouwvergunning noodzakelijk.

Ad 1.

Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de vraag of meegewerkt kan/zal worden aan het verzoek. In het kader van de aanvraag om monumentenvergunning wordt over enkele weken een hoorzitting gehouden, waarvoor aanvrager en reclamanten uitgenodigd worden. De beslissing op de aanvraag om bouwvergunning is aangehouden, omdat eerst een besluit op de aanvraag om monumentenvergunning genomen moet worden (artikel 54 Woningwet).

Er is in de inleiding van de brief dan ook ten onrechte aangegeven dat de gemeente reeds toestemming heeft gegeven voor de aanleg van een terras. Op dit moment kan derhalve niet worden aangegeven of er publieke ruimte opgeofferd zal worden ten behoeve van een particulier, oftewel, om in de termen van de vragensteller te blijven, er is nog geen standpunt ingenomen over de vraag of wij het goed vinden dat publieke ruimte wordt opgeofferd aan deze particulier.

Ad 2.  

De stadsmuur zelf wordt door de gevraagde ingrepen niet gewijzigd of aangetast. Reeds eerder (februari 2007) is om vergunning verzocht voor het realiseren van de deuropening in de zijgevel van het pand. Dit als onderdeel van een groter plan. Vanwege ingediende zienswijzen heeft de aanvrager, om vertraging van het totale plan te voorkomen, besloten de deur naar de weergang uit het plan te halen. In die procedure heeft de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten in haar advies reeds aangegeven geen bezwaren te hebben tegen het realiseren van een entree tot de weergang. De welstands-/monumentencommissie heeft in 2007 geconcludeerd dat het plan niet leidt een onaanvaardbare aantasting van monumentale waarden. Deze adviezen zien op het creëren van een doorgang naar de stadsmuur.

Het gevraagde heeft geen betrekking op wijziging of aantasting van de stadsmuur, maar op het plaatsen van een deurkozijn in de zijgevel van het pand.

Ad 3.

Zoals opgemerkt in het antwoord op de eerste vraag, heeft er nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Om die reden is het voorbarig om nu reeds te spreken over precedentwerking. Bij de overwegingen zal aan dit aspect aandacht worden besteed. Mocht er meegewerkt worden aan het verzochte, dan is het naar onze mening overigens nog maar de vraag of er van precedentwerking sprake zal zijn. Er zal dan immers van een (exact) vergelijkbare situatie sprake moeten zijn.

 

Burgemeester en wethouders van Zwolle.

Artikel delen:

Reageer