Gratis openbaar vervoer 65+,

Ingezonden: 

Betreft:  Schriftelijke vragen met betrekking tot gratis openbaar vervoer 65+, conform het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van Provinciale Staten van Overijssel.

Toelichting: Het college van B&W van de gemeente Zwolle heeft een breed politiek draagvlak achter zich inzake de beslissing om het openbaar vervoer voor de ouderen van 65+ gratis te maken. Ook Solidara is van mening dat het gratis openbaar vervoer voor 65+ in o.a de gemeente Zwolle vanaf januari 2009 van groot maatschappelijk belang zal zijn. Het is een versterking van de sociale infrastructuur voor ouderen.

Solidara is ook van mening dat deze verbetering prima zou aansluiten bij het coalitieakkoord van de provincie 2007-2011 en tevens onderdeel zou dienen uit te maken van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan, zoals tot stand is gekomen door minister Camiel Eurlings en Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa. De grote steden in Overijssel zouden, met actieve steun van de provincie, t.a.v. het gratis openbaar vervoer voor 65+ als pilotproject kunnen dienen en als voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland.

Gezien deze ontwikkeling willen we namens de fractie van Solidara in de provinciale Staten van Overijssel aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) de volgende vragen stellen;

De Solidara fractie vraagt hierbij of het college van gedeputeerden op afdoende wijze het “project gratis openbaar vervoer voor 65+” m.b.t. de gemeente Zwolle vanaf januari 2009 financieel wil ondersteunen?                                                                                      

  1. Hebben B & W van de gemeente Zwolle al contact gezocht betreffende dit bovenstaande verzoek of wellicht andere Overijsselse gemeenten?                                                                         
  2. Graag hierbij het verzoek of de vraagstelling zoals uiteen gezet bij punt 1. onderdeel kan uitmaken van “Het nationale Verkeers- en Vervoersplan” vallend onder de “Nota Mobiliteit” en het coalitieakkoord van de provincie.  
     
  3. Is het college van GS met ons van mening dat de gemeenten in Overijssel, die al een experiment met gratis openbaar vervoer zijn gestart, actief (en financieel) dienen te worden gesteund om zo’n experiment ook op langere termijn mogelijk te maken en of voort te zetten? Zo neen, wat is hiervoor de reden? 

 We verzoeken u om schriftelijke beantwoording van bovengenoemde vragen. 

Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie Solidara, 

Rob Bosma  en Düzgün Yildirim

 

 

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer