Woonprogramma Zwolle goed op schema

De gemeente Zwolle heeft een woonvisie van vijf jaar (2006-2010). Op basis van de woonvisie wordt jaarlijks het Woonprogramma vastgesteld. Het Woonprogramma geeft een overzicht van de voortgang van de verschillende woningbouwprojecten en eventuele bijstellingen in het beleid. Het Woonprogramma 2008 is door het college vastgesteld. Ook zijn de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties geactualiseerd.

De woningbouw in Zwolle ligt goed op schema. In 2007 werden er 918 woningen en 104 verzorgingseenheden gerealiseerd. Voor 2008 en 2009 verwacht de gemeente 850 respectievelijk 900 woningen op te leveren. Daarmee zit Zwolle boven het landelijk gemiddelde en voldoet ze aan de normen die hiervoor door het Rijk zijn gesteld. Een belangrijk speerpunt voor 2008 is de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Daaronder vallen bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, met een lichamelijke handicap, senioren en dak- en thuislozen. De kwetsbare groepen in de samenleving. In 2008 worden een aantal projecten opgeleverd die voorzien in de vraag naar wonen met zorg. In 2007 is begonnen met het in kaart brengen van de huisvestingsbehoefte met zorg of begeleiding. Het komend jaar worden er concrete prestatie-afspraken gemaakt over het huisvestingsprogramma voor deze doelgroepen.

Afspraken met corporaties

De samenwerking met woningbouwcorporaties is voor de gemeente erg belangrijk en er zijn prestatieafspraken gemaakt met de drie corporaties die in Zwolle actief zijn. Ondanks op handen zijnde maatregelen (40-wijkenaanpak, vennootschapsbelasting) die voor corporaties gevolgen kunnen gaan hebben zijn de prestatieafspraken voor Zwolle gehandhaafd.

Woononderzoek

Het belang van een goed Woonprogramma en afspraken blijkt wel uit het Woononderzoek dat door het ministerie van VROM is gehouden. Daaruit blijkt dat in Zwolle de komende jaren nog een tekort is van ruim 5.000 woningen. Dat tekort zit vooral bij de matig geprijsde huurappartementen, middeldure koopwoningen en dure koopwoningen. Verder is er vooral behoefte aan woningen in en rond het centrum van de stad, met name huurwoningen.

Artikel delen:

Reageer