Zwolle
Zwolle

Plannen voor sterkere IJsseldijk

Zwolle – Het voorstel wordt de komende weken met bewoners op inloopbijeenkomsten besproken. Ook zijn er gesprekken met grondeigenaren. Iedereen kan reageren op het voorstel. Eind 2019 beslist het algemeen bestuur van het waterschap over het voorkeursalternatief. 

Tijd voor reactie
Hans de Jong (dagelijks bestuurder van WDODelta): “Er is een afgewogen concept-Voorkeursalternatief gemaakt, waarbij de meeste oplossingen binnendijks worden gezocht. Gelukkig kunnen alle woningen blijven staan. We hebben met bewoners, belanghebbenden en overheden onderzocht hoe onze dijk weer kan voldoen aan de veiligheidseisen. Steeds was de vraag of het technisch mogelijk is, welke invloed er is op de omgeving en wat de maatschappelijke kosten zijn. Vanaf begin april informeren we de omgeving over het concept-voorkeursalternatief en kan iedereen reageren op het voorstel.”

En verder
Het project kent drie fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. In 2017 is het waterschap het project IJsseldijk Zwolle-Olst gestart met een verkenning. Nu is het concept-Voorkeursalternatief bekend en iedereen kan daarop reageren. Eind 2019 beslist het algemeen bestuur van het waterschap over het voorkeursalternatief. Daarmee wordt de verkenningsfase afgesloten. Daarna volgt de planuitwerkingsfase, waarin het waterschap over uitwerking in gesprek gaat met bewoners en belanghebbenden aan de dijk. In deze fase wordt het dijkontwerp meer in detail uitgewerkt. Vanaf 2023 gaat naar verwachting de schop de grond in. 

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan vanuit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert een aantal HWBP-projecten uit waaronder project Zwolle-Olst.

Hoe kunt u reageren?
U leest het concept-VKA met uitleg op de projectwebsite: www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst. Reacties of opmerkingen kunnen via het reactieformulier op de website, tot 7 mei worden ingestuurd.

NB:
Een veilig Nederland met sterke dijken en ruimte voor rivieren
Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Dit project IJselijk van Zwolle-Olst is onderdeel van 1.100 km dijken, die die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

Piping is een mechanisme waarbij kwelwater dat onder de dijk stroomt zand meeneemt waardoor de dijk instabiel kan worden.

Concept-Verkenningenrapport Zwolle – Olst 1.0

 

Foto's 3
Bij Harculo
Bij Harculo
Olst
Olst
Artikel delen: