Presentatie archeologiebeleid Zwolle

Het nieuwe archeologiebeleid voor Zwolle gaat de inspraak in. Voorgesteld wordt om in bestemmingsplannen te blijven vastleggen welke gebieden waardevol zijn. Ook komen er duidelijke regels hoe bij een nieuwe ontwikkeling moet worden gehandeld.

Donderdag vond de presentatie van het archeologiebeleid plaats in het Stedelijk Museum aan de Melkmarkt. Verantwoordelijk wethouder Janco Cnossen: ‘Zwolle heeft een rijke historie die wij goed willen beschermen. Via archeologisch onderzoek komen wij ook steeds meer te weten over de geschiedenis van onze stad. Goed beleid hiervoor is dan ook van groot belang. Daarbij realiseren wij ons dat regels belangrijk, maar niet onnodig belastend moeten zijn. In die geest is dit beleid gemaakt.’

Nieuwe wet, nieuw beleid

Per september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Deze wet legt nieuwe verantwoordelijkheden bij gemeentes. Zo moet tijdig rekening worden gehouden met archeologische waarden en moet archeologie een plek krijgen in ruimtelijke procedures, met name in het bestemmingsplan. Op dit moment wordt in Zwolle al in de geest van de nieuwe wet gewerkt. Nu is de nieuwe wet ook naar nieuw beleid vertaald.

Archeologische waarderingskaart Zwolle (AWZ)

Op de AWZ is aangegeven welke archeologische waarde gebieden hebben. In gebieden die in de categorie waardevol of zeer waardevol vallen, is het zeer waarschijnlijk dat de bodem archeologische vondsten bevat. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gehele oude binnenstad, maar ook voor bijvoorbeeld (delen van) Windesheim, Assendorp, Wythmen en Westenholte.

Bestemmingsplannen

In nieuwe bestemmingsplannen wordt voor elk waardevol gebied de dubbelbestemming ‘Archeologisch waardevol gebied’ opgenomen. Dit gebeurt al enige jaren. Hierbij wordt aangesloten bij het project ‘Zwolle op orde’ dat tot doel heeft binnen 10 jaar alle bestemmingsplannen te actualiseren. Alleen aan het bestemmingsplan voor de historische binnenstad ‘Beschermd stadsgezicht’ uit 2001 zullen speciaal voor dit onderwerp archeologiebepalingen worden toegevoegd.

In de praktijk

Dit betekent in de praktijk dat in archeologisch waardevolle gebieden onderzoek nodig is als de verstoring van de bodem groter is dan 100 m2 en dieper dan 0,5 meter. Uitzondering hierop is de historische binnenstad waar vanaf 30 m2 onderzoek nodig is. 

Veroorzaker betaalt

In de nieuwe wet is vastgelegd dat de veroorzaker betaalt. Dus degene die de bodem wil verstoren in een archeologisch waardevol gebied, moet de kosten voor zijn rekening nemen. Door vroegtijdig onderzoek  worden eventuele archeologische waarden duidelijk en kunnen later kosten worden vermeden of beperkt.

Als de kosten voor archeologisch onderzoek erg hoog zijn in verhouding tot de investering, kan sprake zijn van ‘excessieve meerkosten’. In dat geval kent de gemeente een schadevergoeding toe. Hiervoor is gemeentelijk budget nodig. De benodigde middelen worden aangevraagd in het kader van de Perspectiefnota 2009-2012, als voorbereiding op de begroting 2009. Tot besluitvorming wordt daarom een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de middelen.

Proces

Het concept Archeologiebeleid is te vinden op de gemeentelijke website en ligt ter inzage in het informatiecentrum van de gemeente. Men kan gedurende 6 weken, van donderdag 27 maart 2008 tot en met woensdag 7 mei 2008, een inspraakreactie geven. Na verwerking van de inspraak zal het beleid naar verwachting rond de zomer van 2008 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Artikel delen:

Reageer