De inburgering van statushouders moet stukken beter

Zwolle – De afgelopen vijf jaar kwamen de meeste vluchtelingen uit de oorlogsgebieden van Syrië en Eritrea en velen hebben inmiddels een verblijfsvergunning gekregen, maar zijn nog onvoldoende geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Ze hebben vaak gezondheidsproblemen en schulden. Maar 5% heeft anderhalf jaar na binnenkomst werk; de meesten blijven te lang afhankelijk van een bijstandsuitkering.

De wethouders Klaas Sloots en René de Heer willen het vanaf nu anders aanpakken: “Statushouders aan het werk.” Maandagavond praatte de gemeenteraad over deze nieuwe Zwolse aanpak. De statushouders moeten snel kunnen integreren in de Zwolse samenleving. Nieuwe statushouders moeten zo snel mogelijk beginnen met taallessen en begeleiding naar werk. Volgens de ChristenUnie, D66 en GroenLinks willen de statushouders hieraan graag meewerken. Ook de VVD is positief over de motivatie van deze groep, maar wil wel graag van de wethouder weten wat hij gaat doen als een statushouder minder gemotiveerd is. Ook Swollwacht vroeg hiervoor aandacht. Meerdere partijen benadrukten ook het belang dat onze “nieuwe buren, collega’s en vrienden” zich de Nederlandse normen en waarden eigen maken.

Zwolle heeft ongeveer 600 statushouders met heel verschillende achtergronden. Sommigen zijn analfabeet en anderen zijn hoog opgeleid. De gemeente wil zich in eerste instantie richten op een drietal groepen van in totaal ongeveer 300 nieuwe Zwollenaren. 30 minderjarige Eritrese jongeren, die erg kwetsbaar zijn en met grote problemen kampen. Door de ontwrichte maatschappij in Eritrea missen ze soms een basisopvoeding en basisopleiding. Zij krijgen op korte termijn een intensieve begeleiding.  Als deze groep onvoldoende inburgert zal dat in de toekomst grote maatschappelijke problemen opleveren.

Een andere groep zijn 150 jonge statushouders, die soms wel en soms geen onderwijs volgen. Aan hen moet goed onderwijs worden aangeboden zodat ze later onafhankelijk worden van een uitkering. De derde groep van 100 statushouders zijn al bezig zich op de arbeidsmarkt te begeven en zullen daarbij intensief worden bemiddeld. Door deze aanpak hoopt het college dat deze nieuwe Zwollenaren volledig gaan meedraaien in onze samenleving en het liefst middels betaald werk een toekomstperspectief krijgen. Anderzijds hoopt de gemeente dat hierdoor het aantal statushouders dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering zal dalen. “Als we ze niet helpen zijn hun kansen nihil” volgens GroenLinks.

Dan blijft er nog een groep van ongeveer 300 uitkeringsgerechtigde statushouders over, waarvoor de gemeente op dit moment onvoldoende middelen heeft voor intensieve persoonlijke begeleiding.

De gemeente trekt veel meer dan tot nu toe de regierol naar zich toe en de hele doelgroep krijgt persoonlijke begeleiding van een contactpersoon. Elke contactpersoon zal ongeveer 60 nieuwe Zwollenaren begeleiden. Met iedere individuele statushouder wordt een persoonlijk plan van aanpak afgesproken, waarvoor ze moeten tekenen. Iedereen moet actief meedoen door op zoek te gaan naar werk, een opleiding of taallessen te volgen, vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding. Niemand blijft thuiszitten. “We laten deze mensen niet meer los,” aldus wethouder De Heer. Hoewel de gemeenteraad pas over twee weken een besluit neemt over het nieuwe Zwolse inburgeringsprogramma, leek het maandagavond duidelijk dat deze aanpak breed door de gemeenteraad wordt gesteund.

Artikel delen: