De Tippe: duurzame woonbuurt met meerdere gezichten

De Tippe: duurzame woonbuurt met meerdere gezichten

Zwolle – De Tippe wordt een gevarieerde duurzame woonbuurt met meerdere gezichten. De laatste grote uitbreiding van Stadshagen biedt plek aan circa 1250 woningen voor grote en kleine huishoudens van alle leeftijden en diverse levensfasen met bijzondere aandacht voor woningen die geschikt zijn voor zorg aan huis.

De zuidpunt van De Tippe, bij station Stadshagen, krijgt een meer stedelijk karakter met hogere markante bebouwing en voorzieningen. Langs de spoorlijn en in het middendeel zal de bebouwing meer aansluiten bij de bestaande woningen in Werkeren. Het noordwestelijke deel krijgt een structuur die geinspireerd is op de historische verkaveling van de Mastenbroekerpolder.

Dat staat in het Koersdocument voor De Tippe dat burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorleggen. 

De Tippe ligt aan de rand van de wijk, ingesloten tussen de Kamperlijn en de Hasselterweg, maar ook dicht bij Westenholte en de IJssel. Naast woningen is er plek voor voorzieningen, zoals een school voor bijzonder onderwijs nabij het station.

“Het is de laatste grote buurt van Stadshagen die ontwikkeld gaat worden. Het is daarom nog belangrijker goed na te denken over wat we hier willen”, aldus wethouder Monique Schuttenbeld. “Wat willen we toevoegen aan de wijk en hoe bouwen we hier een fijne woonplek die duurzaam en toekomstbestendig is en ruimte biedt voor wonen en voorzieningen voor verschillende doelgroepen? De woningen in De Tippe komen tegemoet aan uiteenlopende woonwensen. Er komen bijna 1250 huizen, koop en huur, voor zowel grote als kleine huishoudens van alle leeftijden. Het wordt een duurzame, diverse en sociale wijk, waar straks starters, doorstromers, gezinnen en senioren bij elkaar wonen.”  

De gemeente heeft samen met gebieds- en projectontwikkelaar VanWonen en de Zwolse woningcorporaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang de ambities voor De Tippe geformuleerd. In het Koersdocument hebben ze vijf thema´s benoemd. De wijk wordt vanzelfsprekend energieneutraal en klimaatadapatief ontwikkeld (zoals nu ook Breezicht), daarnaast is er bijzondere aandacht voor circulariteit, duurzame bereikbaarheid en voor een sociaal inclusieve wijk. Door geïnteresseerde bewoners uit de omgeving actief te betrekken bij de plannen en ruimte te bieden voor particulier opdrachtgeverschap willen b en w de vorming van een diverse en hechte sociale gemeenschap bevorderen. 

Versnelling woningbouwproductie
De woningbouw in Stadshagen is inmiddels weer op het niveau van voor de economische recessie. Momenteel wordt er gebouwd in Breecamp-Noord, Werkeren en Frankhuis, later dit jaar start de bouw van de eerste woningen in Breezicht-Zuid in opdracht van VanWonen en deltaWonen en SWZ. Vanaf 2017 worden er rond de 300 nieuwe woningen per jaar gebouwd. Dit is in lijn met de gemeentelijke Woonvisie. Die visie gaat uit van 3000 nieuwe woningen in Stadshagen in de komende tien jaar.  

De Zwolse woningmarkt staat onder druk. “Daarom hebben de bouwpartners en de gemeente onder leiding van de Taskforce Woningbouw samen gekeken of het mogelijk is de productie in Stadshagen te verhogen van 300 naar 400 tot 500 huizen per jaar.” zegt wethouder Ed Anker. “We hebben overeenstemming bereikt over een verhoging naar 500 woningen per jaar. Door de gezamenlijke inzet van de gemeente, VanWonen en deltaWonen en SWZ kunnen we deze versnelling maken. We hebben met elkaar afgesproken dat er vanaf 2021 500 huizen per jaar bij kunnen komen, als er gelijktijdig in Breezicht en De Tippe wordt gebouwd.”

De totale woningbouwopgave voor Stadhagen verandert daarmee niet. Door de versnelling is Stadshagen een paar jaar eerder voltooid.

Andere methodiek
Monique Schuttenbeld: “Wij denken dat deze versnelling nodig en ook mogelijk is. Daarvoor is het nodig om op een andere manier te gaan werken. Daarom ontwikkelen we voor De Tippe een nieuwe methodiek, waarbij we vooraf per deelgebied meetbare ambities formuleren. Die worden de komende tijd verder uitgewerkt in het Ontwikkelplan, het Koersdocument geeft daarvoor de richting aan.”

Het Koersdocument voor De Tippe wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel delen: