Voorstel voor groter bouwvolume plan Roelenweg

Het college vraagt de gemeenteraad ruimte voor de plannen aan de Burgemeester Roelenweg-oost . De locatie moet over een paar jaar huisvesting bieden aan de geclusterde voorziening en de studenten van het Windesheim Honours College.  In juni 2007 heeft de raad voor deze ontwikkeling een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) vastgesteld, dat het kader moeten vormen voor de verdere planvorming. Als de raad deze ruimte geeft, is een aanpassing nodig op het SPvE.

Voor het college zijn er twee belangrijke redenen om de gemeenteraad te vragen af te wijken van dit SPvE en een groter bouwvolume toe te staan dan het in het SPvE opgenomen maximale bouwvolume. Windesheim wil ten behoeve van de huisvesting van de studenten van het Windesheim Honours College een zo groot mogelijk aantal kamers op deze locatie realiseren (circa 600). Daarnaast brengt een vergroting van de opbrengst door een vergroting van het bouwvolume de financiele haalbaarheid van de ontwikkeling dichterbij.

Modellenstudies

De afgelopen maanden is er door de architect (De Zwarte Hond) van de ontwikkelaar (Volker Wessels/ DLH) samen met de beoogde afnemer van het grootste deel van de bebouwing op de locatie (Windesheim Honours College) gewerkt aan de ontwikkeling van het bouwplan. Toen bleek, dat er van de zijde van Windesheim de wens bestaat om meer volume te maken op de locatie dan het SPvE toestaat, heeft de architect aan de hand van modellenstudies gezocht naar een vorm om deze grotere bouwmassa in te passen op de locatie. Alvorens deze studie af te ronden en uit te werken tot een concreet bouwplan vraagtl het college de raad in te stemmen met dit ontwikkelproces.

Volgens het door de raad vastgestelde SPvE voor de locatie bedraagt het bouwvolume maximaal 17.000m2 bvo (waarvan 2.000m2 bvo geclusterde voorziening) en is de bouwhoogte maximaal circa 30m. In de modellenstudies wordt uitgegaan van een bouwmassa van ca 24.000 m2 bvo en een hoogte van circa 36m. Dan is er ruimte voor circa 500 studenteneenheden.

Second opinion

Het college realiseert zich, dat het bouwen van meer massa en een grotere hoogte op de locatie Burgemeester Roelenweg oost niet vanzelfsprekend is en zorgvuldig besproken moet worden. Door de presentaties van architect en de stedenbouwkundige dient aannemelijk gemaakt te worden, dat de locatie een dergelijk plan verdraagt. Tevens dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe de beoogde bebouwing beleefd zal worden vanuit verschillende standpunten rondom de locatie.

In aanvulling op die presentaties heeft het college een advies gevraagd over de stedenbouwkundige inpassing van de beoogde bouwmassa en bouwhoogte aan een onafhankelijke, externe deskundige. Het advies is opgesteld door voormalig rijksbouwmeester professor Tjeerd Dijkstra.

Vervolg

Als de raad het college de ruimte geeft voor een groter bouwprogramma, wordt aan de hand van een bouwplan een voorstel voor een aanpassing van het SPvE besproken met direct betrokkenen en belanghebbenden ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Lijkt erop dat Heerenveen het gebouw aan ons gaat geven…. :

  Gewonnen prijsvraag Geerts Willigenplein te Heerenveen, openbare parkeergarage, inrichting park, toren met 40 appartementen en stedenbouwkundige onderzoek
  Plaats van het project: Heerenveen
  Opdrachtgever: Van Wijnen Noord
  Artist Impression: De Zwarte Hond
  Architect: De Zwarte Hond

  http://195.35.192.155/architect/upload//20041208154855.jpg

  =============

  Afbeeldingen graag max. 470 pixels


  ⚠️ Meld

Reageer