11 Lintjes uitgereikt in Zwolle

Zwolle – Tijdens de Lintjesregen op vrijdag 26 april heeft burgemeester Henk Jan Meijer in de raadzaal van het stadhuis ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan elf Zwollenaren.

Negen kandidaten ontvingen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een kandidaat ontving de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en een kandidaat de onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Kandidaten (in volgorde van uitreiking)

1. De heer P.C. (Piet) Neeft (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

(74 jaar)

Piet Neeft zet zich al ruim 30 jaar in voor gelijke kansen vankwetsbare, minder bedeelde mensen in de Zwolse samenleving. In zijn vrijwilligerswerk verbindt hij mensen, boort hij zijn netwerk aan en zorgt hij voor bewustwording. Zijn financiële kennis en ervaring komen hem daarbij goed van pas.

In de Dominicanenkerk was hij jarenlang penningmeester en collectant. Nog steeds is hij er actief als gastheer en sinds kort ook als uitvaart-assistent. De meeste vrije tijd stopt hij in de werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing waarvan hij voorzitter is. Vriendelijk en volhardend maakt hij zich sterk voor iedereen die maatschappelijk tussen wal en schip dreigt te vallen. Want hij beseft dat de zorg die de overheid mensen biedt niet altijd genoeg is en dat mensen meer moeten omzien naar elkaar. De werkgroep heeft met de gemeente het pact Zwolle Armoedevrij gesloten.

Ook zet Piet Neeft zich in voor de werkgroep Prettige Vakantie, zodat ook mensen met een krappe beurs van een vakantie kunnen genieten. Daarnaast is hij secretaris en drijvende kracht achter de Adoptiegroep. Hij helpt mensen verder door ze in contact te brengen met politici, bestuurders en beleidsmakers. Hij maakt daarmee de afstand kleiner tussen burger en overheid en vergroot de bewustwording aan beide kanten.

Ook voor de Stichting WIJZ en Kern Maatschappelijke Dienstverlening is hij een waardevolle vrijwilliger. Hij is mensen tot steun die door verdriet of problemen dreigen te verzanden in administratieve rompslomp. Want mensen zien vaak door de bomen het bos niet meer omdat er zoveel op ze afkomt om in aanmerking te komen voor een uitkering of passende zorg.

Verder was Piet Neeft actief voor diverse landelijke goede doelen. Nog steeds is hij chauffeur bij de voedselbank Zwolle en Omstreken en kan De Milieuraad Zwolle op zijn inzet rekenen.

2. Mevrouw L. (Lamberta) Spijkerboer – Berends (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

(76 jaar)

Al meer dan 30 jaar kan de Zwolse samenleving op de vrijwillige inzet van LambertaSpijkerboerrekenen. Kenmerkend in al haar vrijwilligerswerk is dat zij er graag voor anderen is. Zij heeft haar naaste lief. Vanuit haar Christelijke geloofsovertuiging is dat voor haar eigenlijk een vanzelfsprekendheid.

Jarenlang was zij het boegbeeld van de Nederlandse Christen Vrouwenbond van de afdeling Zwolle-Zuid. Nog steeds is zij de sociale spil van de Adventskerkgemeente in Zwolle-Zuid. Zij is een belangrijke schakel tussen de mensen binnen de kerkelijke gemeenschap. Van actieve mensen die volop in het leven staan tot kwetsbare mensen die minder actief en zichtbaar zijn. Dankzij haar inzet krijgen juist deze mensen een naam en een gezicht.

Binnen de Adventskerk is zij coördinator van de sectie Schelle en verantwoordelijk voor de administratie en het financiële beheer. Daar valt ook het Verjaardagfonds van de kerk onder. Met dit fonds financiert en organiseert zij reisjes, verwelkomt zij nieuwkomers en zorgt zij voor attenties bij huwelijken, jubilea en overlijden.

Daarnaast is zij de creatieve motor achter de bloemengroep in de kerk. Verder zet zijzich al zo’n 35 jaar vanaf de oprichting in voor de cantorij van de kerk. In verschillende functies werkte zij mee aan de groei en ontwikkeling van de cantorij, waarvan ruim vijf jaar als voorzitter. Nog steeds is zij betrokken bij de organisatie van verschillende concerten en doen mensen voor hand- en spandiensten een beroep op haar.

Binnen de Protestants Christelijke Ouderen Bond afdeling Zwolle is Lamberta Spijkerboer de sociale spil. Mensen in Zwolle-Zuid zien uit naar haar bezoeken. Ook bij ziekte en overlijden is zij mensen tot steun.

Tevens was zij collectant voor goede doelen als Simavi, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding.

3. Mevrouw A. (Alie) ter Moolen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

(67 jaar)

Alie ter Moolen is al bijna veertig jaar lang een zorgzame duizendpoot. Al jong had zij mantelzorgtaken. Zij werkte lange tijd in de thuiszorg en ging daarna volop aan de slag als vrijwilliger in de kerk en verschillende zorginstellingen.

Dankzij haar eigen ervaringen vindt zij gemakkelijk aansluiting bij mensen, in het bijzonder bij kwetsbare mensen. Haar aandacht en inlevingsvermogen doen mensen groeien en zelfs opbloeien. Een aantal jaren werkte zij bij Radio Zwolle, later Omroep Zwolle, als vrijwilliger die zich mocht toeleggen op ‘human interest’ onderwerpen. Veel Zwollenaren volgden haar bijdragen met veel plezier op de plaatselijke radio.

Binnen de Protestantse kerk, Isala Klinieken en zorginstellingen Frion en het Zonnehuis kunnen patiënten, cliënten maar ook medevrijwilligers op haar aandacht en zorg rekenen. Andere vrijwilligers weet zij te motiveren en inspireren.

De rol van beheerder en ‘koster’ in de Oosterkerk is haar al tientallen jaren op het lijf geschreven. Alles is bij haar in goede en vertrouwde handen. Ze speelt in op behoeften van mensen en is vindingrijk en pragmatisch.Zo kookte ze jarenlang met andere vrijwilligers maaltijden voor ouderen en alleenstaanden. Nog steeds is zij kerkelijk actief en verzorgt zij onder andere eens per maand een koffieochtend voor buurtbewoners.

De Vakgroep Geestelijke Verzorging van Isala kan ook al twintig jaar op haar inzet rekenen. Wekelijks  organiseert zij een oecumenische viering voor patiënten en hun families. Daarnaast coördineert en organiseert zij allerlei zaken. Nog steeds is zij actief binnen het Zonnehuis. Zij is er steun en toeverlaat voor oudere mensen met Alzheimer.

4. De heer J. (Jacob) Donze (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

(71 jaar)

Jacob Donze is een markante Zwollenaar, geboren en getogen in de Kamperpoort. Voor de bewoners een dorp in de stad, waar iedereen elkaar kent, en waar iedereen weet wie Jacob Donze is.

Doordat de Kamperpoort al jarenlang te maken heeft met herstructurering, besefte Jacob Donze al vroeg dat er zonder geschiedenis geen toekomst is. Dat bracht hem ertoe in 2003 het eerste buurtmuseum van Zwolle op te richten. Pionierswerk waarmee hij geschiedenis schreef, want Buurtmuseum Kamperpoort in Zwolle was zelfs het eerste buurtmuseum in Nederland.

Het museum is een bindende factor in de wijk. Dat geldt ook voor allerlei activiteiten die Jacob Donze van oudsher organiseert. Dat varieert van sport en spel tot koken en kaarten. Illustratief is zijn bijdrage aan boeken over de Kamperpoort zoals

“Dorp in de Stad” en “Dit is ons thuis” over de geschiedenis van de Vogelbuurt.

Hij is de spil van het buurtmuseum en de sociale spil van de wijk, ook wel de burgemeester van de Kamperpoort genoemd. Hij is voor iedereen bereikbaar en vrijwel dagelijks in het museum te vinden. Daar stuurt hij andere vrijwilligers aan en doet hij onderzoek. Hij plaatst verhalen in de juiste context, helpt bij stamboomonderzoek, houdt de website bij en beantwoordt vragen.

Behalve reguliere bezoekers helpt hij ook scholieren en studenten om wegwijs te worden in de wijk. Als rasechte Kamperpoorter vertelt hij daar met trots en enthousiasme over. De gemeente Zwolle ondersteunt het voortbestaan van het buurtmuseum, en ook donaties helpen.

Sinds 2005 is hij betrokken bij archeologische opgravingen in Zwolle. Het buurtmuseum is voor het professionele team Archeologie van de gemeente een waardevol kenniscentrum. Jacob Donze doet zelf ook mee aan opgravingen.

5. Mevrouw M. (Mia) Boerma – Lambers (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

(60 jaar)

Mia Boerma is een empathische vrouw. Al bijna 25 jaar lang heeft zij een complete ‘vrijwilligersbaan’ aan het zorgen voor anderen. In het bijzonder mensen met een beperking of mensen die moeilijk aansluiting vinden in de huidige complexe en veeleisende samenleving. Voor organisaties als Dit Koningskind, de Koningskerk en zorginstellingen Frion en Het Zand is zij van onschatbare waarde.

Sinds 2002 leidt en organiseert zij de groepsvakanties bij Dit Koningskind. Zij geeft kinderen die dat nodig hebben gerichte liefdevolle zorg en aandacht. Zij vervult haar taak als begeleider en verzorger met grote verantwoordelijkheid. Haar zorg ‘ontzorgt’ ouders.

Ook voor zorginstelling Frion is zij een belangrijke verbindende schakel tussen cliënten, ouders, begeleiders en vrijwilligers. Zij treedt op als voorganger bij de Zondagsvieringen en uitvaartdiensten, allemaal met grote toewijding en in nauw overleg met de familie, cliënten en begeleiders. Sinds enkele jaren is zij ook voorganger bij stichting Zorgspectrum Het Zand.

Daarnaast is zij al ruim 20 jaar lid van de Koningskerk in Zwolle. Ook daar kennen de mensen haar als een warme, betrokken vrouw. Voor velen binnen de gemeenschap is zij vraagbaak en vertrouwenspersoon. Zij maakt makkelijk contact met mensen, ongeacht ieders achtergrond. Mensen kunnen van haar op aan.

Haar inzet maakt van het Vakantie Bijbel Feest een echt feest. Een feest dat voor veel kinderen belangrijk en bepalend is voor hun verdere ontwikkeling. Ook jongeren weet zij op nieuwe manieren bij de kerk te betrekken. Daarnaast heeft zij aandacht voor de mensen in de wijk, zowel pastoraal als diaconaal.

6. De heer W. (Wim) Woering (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

(72 jaar)

WimWoering werkte voorzijn pensioen als hoofdopzichter in de bouw. Hij was bij talloze nieuwbouw- en restauratieprojecten in Zwolle en daarbuiten betrokken. Zijn werkervaring en expertise zet hij volop in voor de samenleving. Allemaal op vrijwillige basis. Daarvan maken de Protestantse gemeente en de Joodse gemeente in Zwolle al bijna 35 jaar dankbaar gebruik.

De betekenis van zijn vrijwillige inzet en betrokkenheid is groot. Dat geldt in het bijzonder voor de kleine Joodse gemeente in Zwolle. Dezedoor de Tweede Wereldoorlog gedecimeerde gemeente moet alle zeilen bijzetten om de fraaie 19eeeuwse, maar onderhoudsgevoelige synagoge ‘overeind’ te houden.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw was Wim Woering beroepsmatig betrokken bij de restauratie van de synagoge. Dat deed hij zo oordeelkundigdat hij daarna door de Stichting Voortbestaan Synagoge werd gevraagd om bestuurslid bouwzaken te worden.

In deze functie is hij nog steeds actief en verantwoordelijk voor het onderhoud van de synagoge. Met Monumentenwacht waakt hij over de monumentale staat van het gebouw. Ook stelt hij plannen op voor verwerving van subsidie van het Restauratiefonds.Afgezien van bouwkundig advies zorgt hij voor praktisch onderhoud.

Dankzij zijn inzet zijn er nog altijd diensten in de synagoge. Ook de openstelling van het gebouw tijdens wekelijkse rondleidingen en Open Monumentendag is mede mogelijk dankzij zijn inspanningen. Jaarlijks kunnen zo duizenden mensen kennismaken met het gebouw en de geschiedenis, cultuur en taal van het Jodendom.

Ook voor de Protestantse Gemeente Zwolle is Wim Woering goud waard. Jarenlang was hij ouderling-kerkvoogd in de  Sionskerkgemeente. Ook hier zette hij zijn bouwkundige kennis in voor het kerkgebouw en de pastorie. Later maakte hij de overstap naar de Oosterkerkgemeente waar hij actief is als coördinator en medewerker van de ‘Klussengroep’. Hij helpt mensen die dat niet meer kunnen om hun woning of bezittingen te onderhouden.

7. Mevrouw A.H.M. (Annèt) Bootsma – van Hulten (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

(65 jaar)

Annèt Bootsma is van huis uit historicus. Als vrijwilliger zet zij zich al ruim dertig jaar op vele fronten in voor de verspreiding en het behoud van kennis over de geschiedenis van Zwolle.

Als bestuurslid van de Zwolse Historische Vereniging is zij een belangrijke bindende factor en al bijna twintig jaar verantwoordelijk voor het tijdschrift van de vereniging. Zij wordt gewaardeerd als een deskundige, volhardende en stimulerende hoofd- en eindredacteur.

Met het Zwols Historisch Tijdschrift blijft de cultuurhistorie van Zwolle levend. Zonder Annèt Bootsma geen Zwols Historisch Tijdschrift en geen Zwolse Canon ofwel ‘De geschiedenis van Zwolle in 50 vensters’.Onder haar bezielende leiding en dankzij haar historische achtergrond, gedegen onderzoekswerk en grote netwerk is het tijdschrift uitgegroeid tot een gewild verzamelobject. Het is een bron van kennis voor mensen die in de historie van Zwolle en Overijssel zijn geïnteresseerd. Het tijdschrift wordt binnen en buiten Zwolle gewaardeerd om de inhoudelijke variëteit en de historisch verantwoorde artikelen.

Daarnaast is zij als auteur en redacteur betrokken bij op zichzelf staande cultuurhistorische publicaties over Zwolle, zoals ‘Mensen van een mondig geloof’ over de geschiedenis van de Sint Michaëlparochie.

Affiniteit met en kennis van de geschiedenis, kenmerkte ook haar inzet voor het Stedelijk Museum Zwolle. In het complexe proces rond de vorming van de stichting Allemaal Zwolle, vroeg zij aandacht voor de identiteit van Zwolle en de Zwollenaren in relatie tot het museum. Daarbij wist zij ontwikkelingen effectief en positief-kritisch te duiden. Annèt Bootsma draagt de stad en het oorspronkelijke verhaal van Zwolle een blijvend warm hart toe.

Daarnaast is zij al jaren actief voor de landelijke Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding. Als bestuurslid leverde zij een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de vereniging in Zwolle. Van een vereniging voor academisch gevormde vrouwen, naar een vereniging voor hoger opgeleide vrouwen. Methaar inbreng wist zij in de stad draagvlak te creëren voor deze toekomstgerichte verbreding van de doelgroep. 

8. Mevrouw G.B. (Ada) Meurs – Lollinga (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

(59 jaar)

Ada Meurs is van jongs af aan gefascineerd door molens. Al ruim 40 jaar lang is zij in de molenwereld actief als vrijwilliger en als molenaar. Een vak dat op de Unesco-lijst voor immaterieel werelderfgoed staat. In al die jaren laat zij mensen delen in haar kennis van molens en het vak van molenaar.

Haar vrijwilligersloopbaan begonbij de korenmolen in het Gelderse Oene. Daarnaast geeft zij al zo’n 25 jaar namens de Stichting Vrijwillige Molenaars Overijssel theorie- en praktijkonderwijs. Met grote toewijding heeft zij in Overijssel en Gelderland heel wat mensen tot molenaar opgeleid.

Naast haar instructeurswerkzaamheden was zij bestuurlijk actief voor de afdeling Overijssel van het Gilde van Vrijwillige Molenaars en is zij vertrouwenspersoon binnen de vereniging. Daarnaast is zij instructeur en olieslager bij de Passiebloem, oliemolen en gemeentelijk monument aan de Vondelkade.

In 2003 heeft zij van haar liefhebberij haar beroep kunnen maken en werkt zij als molenaar en instructeur bij het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem. Na het behalen van haar meesterproeve traint en begeleidt zij vrijwilligers naar een werkplek in het museum. Zij draagt haar kennis over aan een volgende generatie molenaars en maakt bezoekers enthousiast over het cultuurhistorisch erfgoed van de molen. Daarbij is zij als vakvrouw roldoorbrekend bezig.

In 2010 had zij zitting in een landelijke werkgroep die zich boog over de basisopleiding tot molenaar. Zij leverde een waardevolle bijdrage aan het realiseren van een hedendaags lesprogramma dat aansluit bij de praktijk.

Verder is zij al meer dan 25 jaar actief lid van de Evangelisch-Lutherse gemeente in Zwolle. Daar zij zet zij zich onder meer in voor de kindernevendienst en jongerencatechese. Ook organiseert zij gebedsgroepen, legt zij pastorale bezoeken af en is zij betrokken bij diaconale projecten.

OokSoroptimist club Isalania in Zwolle kan op haar inzet rekenen voor de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd.


9. De heer E.J.F.M. (Eef) Haverkort (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

(82 jaar)

De naam Haverkort is tot op de dag van vandaag een begrip in Zwolle. De vader van Eef Haverkort opende in 1931 de gelijknamige slagerij in Assendorp. Een slagerij die van generatie op generatie is overgegaan en die zijn tijd ver vooruit was met aandacht voor ‘eerlijk vlees’. Eef Haverkort stond al vroeg in de winkel en werd op pad gestuurd naar klanten. Hij legde de basis voor de biologische slagerij van vandaag,waar zijn zoon en opvolger inmiddels aan het roer staat.

Hard werken was gewoon, net zoals je inzetten voor kerk en samenleving. Eef Haverkort kreeg het met de paplepel ingegoten. Al sinds 1961 is hij als collectant actief voor de Dominicanenkerk. Na zijn pensioen zijn daar allerlei vrijwilligerstaken bij gekomen. Als uitvaart-assistent begeleidt en ondersteunt hij de voorganger van de uitvaart. Daarnaast werkt hij achter de schermen aan het drukken van de liturgie en de Actie Kerkbalans. Uit alles blijkt zijn verbondenheid met de kerk- en

kloostergemeenschap. Door zijn innemende persoonlijkheid draagt hij bij aan de sociale samenhang binnen de wijk- en kerkgemeenschap.

Door herontwikkeling en nieuwbouw in Zwolle dreigde begin 2000 de Theodorakapel gesloopt te worden. Enkele jaren later werd een stichting voor het behoud van de kapel opgericht. Eef Haverkort raakte betrokken door de organisatie van kerkdiensten voor ouderen in de kapel. Van meet af aan heeft hij zitting in de Raad van Toezicht van de Vrienden van de Theodorakapel. Mede dankzij vrijwilligers zoals hem wordt de kapel inmiddels voor meerdere doeleinden gebruikt. Veel mensen vinden er inspiratie en komen er tot rust.

Ook de Katholieke Bond voor Ouderen Zwolle kan rekenen op zijn inzet. Jarenlang was hij gastheer en begeleider bij kerkopenstellingen en evenementen. Als bestuurslid moedigt hij anderen aan iets voor de samenleving te doen. Met enthousiasme slaagde hij erin veel nieuwe leden te werven.

10. Mevrouw A. (Jeanne) Breeman (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

(73 jaar)

JeanneBreeman, is een vertegenwoordiger van de eerste naoorlogse generatie hoogopgeleide en werkende vrouwen. Zij studeerde wis- en natuurkunde en was lange tijd tot aan haar pensioen wiskundedocent aan het Gymnasium Celeanum in Zwolle.

Zij is ervan overtuigddat onderwijs van fundamenteel belang is voor de emancipatie van vrouwen. Al jarenlang zet zij zich in voor inclusief wiskundeonderwijs en gelijke kansen voor vrouwen. Het vormt haar drijfveer om te investeren in hedendaags wiskundeonderwijs en kans gelijkheid voor vrouwen, ongeacht hun achtergrond.

Ruim 30 jaar was zij bestuurlijk actief voor de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Ook had zij zitting in de landelijke commissie die werkte aan een nieuw programma voor wiskunde B. Mede op haar voorspraak werd aandacht gevraagd voor de speciale positie van meisjes in het wiskundeonderwijs.

Jeanne Breeman is mede oprichter van de stichting Vrouwen En EXacte vakken, een samenwerkingsverband van Vrouwen en Wiskunde, Vrouwen en Natuurwetenschappen en Vrouwen en Informatica.

Verder is Jeanne Breeman al ruim twintig jaar gastdocent bij de Nationale Wiskunde Dagen. Aan deze jaarlijkse conferentie nemen zo’n 750 wiskundedocenten, onderzoekers en industrieel wiskundigen deel. Mede dankzij haar zijn de Nationale Wiskunde Dagen een begrip geworden. Zij slaagt erin nieuwe inzichten te combineren met praktische toepasbaarheid. Zij is een voorbeeld en bron van inspiratie voor een nieuwe generatie vrouwen en wiskundedocenten.

Ook op andere terreinen maakt zij zich bestuurlijk sterk voor de emancipatie en integratie van vrouwen. Onder andere voor de Stichting InternationaleVrouwen Organisatie Zwolle, de Vereniging van Vrouwen met een Hogere Opleiding en het Zwols Vrouwen Platform.

11. De heer H. (Harry) Suryapranata (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

(67 jaar)

HarrySuryapranata is geboren en getogen in Indonesië. Hij studeerde medicijnen in België en specialiseerde zich als interventiecardioloog in Nederland. Als getalenteerd wetenschappelijk onderzoeker en cardioloog heeft hij internationaal pionierswerk verricht. Hij is inmiddels met emeritaat maar nog steeds CEO en drijvende kracht achter  het internationaal wetenschappelijke onderzoeksinstituut Diagram BV.Dankzij zijn enorme toewijding kunnen mensen wereldwijd op betere hartzorg rekenen.

Hij leverde een grote bijdrage aan de internationale standaard voor de behandeling van het acute hartinfarct. Ook investeerde hij met succes in het opleiden, trainen en coachen van een nieuwe generatie cardiologen in Europa en Azië. Bovendienzette hij een infrastructuur op voor de behandeling van mensen met hart- en vaatziekten in Indonesië.

In 1988 werd hij klinisch hoofd van het hartkatheterisatie-laboratorium van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Vanaf die tijd startte hij onderwijs- en uitwisselingsprojecten met zijn geboorteland. In 1991 kwam hij de maatschap Cardiologie in Zwolle versterken. Met drie collega’s begon hij met een grootschalig onderzoek naar het acute hartinfarct waarbij gebruik werd gemaakt van de zogenaamde ballonkatheter. Al snel bleek dat deze methode – het dotteren –  de overlevingskansen spectaculair verbeterde. Wat als proef in Zwolle begon, werd uiteindelijk de basis voor internationale richtlijnen. Harry Suryapranata en zijn collega’s stonden aan de wieg van wat later de ‘Zwolle Treatment’ is gaan heten.

Isala vroeg hem ook een professionele wetenschappelijke onderzoeksorganisatie op te zetten. In 1996 kwam Diagram BV tot stand dat promovendi begeleidt en cardiovasculaire wetenschappelijke onderzoeksprojecten initieert en faciliteert. In 2010 volgde zijn benoeming tot hoogleraar interventie-cardiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook daar zette hij een afdeling van Diagram op. Dat leverde nog meer internationale waardering en toonaangevende publicaties op. 

Intussen bleef hij volop investeren in internationale samenwerking in Europa en Azië. Uitwisseling van kennis en ervaring tussen Radboud UMC en Isala met universiteiten en ziekenhuizen ter plaatse stond daarbij voorop. Nog steeds leidt hij mensen in Europa en Azië op.

Begin deze eeuw was er in Indonesië nog geen 24-uurs centrum voor de behandeling van patiënten met een acuut hartinfarct. Dankzij Harry Suryapranata kwam er in 2006 een eerste hartcentrum in het zuiden van Jakarta. In ruim tien jaar tijd hielp hij vervolgens meerdere centra realiseren. Voor de grote groep kansarmen richtte hij een speciale stichting op.

Artikel delen: