Convenant leefbaarheid Schellerheem

Eigenarenvereniging Schellerheem, Hogeschool Windesheim en de gemeente hebben woensdagmiddag de handen in elkaar geslagen ten aanzien van de leefbaarheid van Schellerheem.

De eigenarenvereniging van het buurtschap heeft haar zorg uitgesproken over de gevolgen van de uitbreiding van Windesheim en het effect daarvan op de leerbaarheid van Schellerheem. Gemeente en Windesheim nemen deze zorg serieus. De drie partijen hebben gezamenlijk een convenant opgesteld waarin de zorg staat verwoord en waar met nadruk door gemeente en Windesheim wordt aangegeven dat zij leefbaarheid in en om Schellerheem belangrijk vinden. Het convenant geeft aan dat Windesheim en de gemeente in de planvorming en planrealisatie de leefbaarheid in en om Schellerheem als wezenlijk aandachtspunt meenemen in hun beleidsafweging. Eigenarenvereniging Schellerheem wordt hierbij als volwaardig gesprekspartner betrokken.

Structureel overleg

Om hier vorm aan te geven voeren de drie partijen regelmatig en frequent overleg.

Het overleg heeft tot doel om met Schellerheem de voorbereiding, bouw en exploitatie van de Campus te bespreken en te evalueren ten behoeve van de inrichting van de Campus. Tijdens het overleg kunnen alle drie de partijen agendapunten aandragen. Schellerheem mag dit overleg gebruiken om ontstane of te verwachten problemen met betrekking tot geluids- en verkeersoverlast of andere zaken inbrengen. Het is van belang dat Schellerheem, Windesheim en de gemeente voldoende en tijdig geïnformeerd zijn. Voor alle partijen geldt zodoende een haal- en brengplicht van informatie. Met het overleg streven Schellerheem, Windesheim en de gemeente naar een goede samenwerking voor en tijdens de uitvoering van werkzaamheden. 

De afspraken die in het overleg gemaakt zijn worden door de partijen binnen de eigen organisatie c.q. buurt voldoende teruggekoppeld. Afspraken in het overleg worden gemaakt onder de voorwaarde dat het College van Bestuur van Windesheim en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente deze goedkeurt. Indien afgeweken wordt van een gemaakte afspraak, moet dit schriftelijk gemotiveerd worden aan de andere convenantpartners.

Looptijd

Het convenant is geldig tot en met 1 augustus 2017. Of wanneer de groei van Windesheim niet of niet meer plaatsvindt en er tussen Windesheim en Schellerheem nadere afspraken zijn gemaakt over de vorm en inhoud van goed ‘buurschap’.

Ondertekening

Woensdag 26 maart 2008 is het convenant door de drie partijen officieel ondertekend.

Artikel delen:

Reageer