Extra aandacht voor jongerenwerk in 2007

In 2007 gaat de gemeente stevig inzetten op veelbelovende projecten binnen het jongerenwerk. Het betreft de doorontwikkeling van trainingen van weerbaarheid in Zwolle-Zuid en de inzet van jongerenparticipatie bij het nieuw te bouwen jongerencentrum in Stadshagen. Ook het jongerenwerk in Westenholte houdt extra aandacht. Voor het jongerenwerk in totaal is binnen de begroting € 75.000,- extra structureel budget gereserveerd. Daarnaast is voor de jongerenparticipatie in Stadshagen een incidenteel budget van € 30.000,- beschikbaar gesteld.

Het jongerenwerk draagt bij aan het vergroten van de kansen van (risico)jongeren en aan het signaleren van jeugdproblematiek. Het jongerenwerk richt zich op het activeren, verwijzen of het leiden van jongeren naar onder meer hulpverlening, scholing, educatie en werk.

Van het extra structurele budget wordt € 69.000,- besteed aan het behoud en de doorontwikkeling van een trainingscentrum voor oosterse vechtsport (een zogeheten dojo) in Zwolle Zuid waar weerbaarheidtrainingen worden gegeven. Door deze trainingen leren jongeren vaardigheden aan die nodig zijn voor maatschappelijke participatie. De dojo heeft een groot bereik onder risicojongeren, waardoor deze jongeren naar hulpverlening, scholing of werk makkelijker kunnen worden geleid.

De resterende € 6.000,- wordt volgend jaar ingezet voor jongerenwerk in Westenholte. Dit jaar is het jongerenwerk in Westenholte van start gegaan. De eerste resultaten zijn positief. Jongeren weten hun weg naar de jongerenwerker te vinden. De eerste activiteiten worden samen ontwikkeld. Ondersteuning blijft noodzakelijk. Daarom is voor 2007 acht uur jongerenwerk gereserveerd. Hiervan is vier uur structureel. 

Met de inzet van extra jongerenwerk wil de gemeente de voortgang van het unieke participatietraject in Stadshagen waarborgen om te komen tot een jongerencentrum dat gedragen wordt door de jeugd. In Zwolle is de jeugd nog niet eerder zo intensief betrokken bij de totstandkoming van een jongerencentrum. Jongeren worden continu op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen rondom het jongerencentrum en uitgedaagd zelf actief deel te nemen aan in verschillende werkgroepen. Er zijn al goede resultaten geboekt, waaronder een digitaal jongerencentrum dat door de jongeren zelf draaiende gehouden wordt. Het voorzetten van het participatietraject vraagt om extra uren jongerenwerk. Hiervoor is voor 2007 eenmalig € 30.000,- vrijgemaakt.   

Naast deze projecten, wordt volgend jaar in iedere wijk jongerenwerk ingezet. Het uitgangspunt hierbij is dat het aantal uren evenredig over de wijken wordt verdeeld. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het aantal jongeren, de leefbaarheid van de buurt en de hoogte van het schoolverzuim.

Basis

Voor de inzet van jongerenwerk wordt jaarlijks een structureel basisbudget vrijgemaakt. Voor 2007 bedraagt dit € 150.000,-. Dit bedrag wordt aangevuld met de incidentele GSB-gelden voor jongerenwerk in 2007 ter hoogte van € 228.000,-. Het totale budget wordt ingezet voor ambulant jongerenwerk en jongerenwerk vanuit wijkcentra. Ambulant jongerenwerk heeft tot doel jongeren in hun eigen omgeving op te zoeken en aan te spreken. Het project ‘Hangen okay, rottigheid nee’ dat jongeren wijst op de regels die gelden ten aanzien van hangen, is daarvan een voorbeeld.

Tot het werk vanuit de wijkaccommodaties behoren onder andere het stimuleren en organiseren van activiteiten door en voor jongeren, zoals de disco- en meidenwerkgroep. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ervoor gepleit om in 2007 bovenop het basisbudget voor jongerenwerk nog eens € 75.000,- extra structureel budget vrij te maken in de begroting. De gemeenteraad is hier bij de begrotingsbehandeling voor volgend jaar mee akkoord gegaan. Dit is een flinke stap vooruit aangezien er voor 2004, 2005 en 2006 naast het basisbudget voor het jongerenwerk in totaal incidenteel € 98.000,- beschikbaar was (voor drie jaar).

Artikel delen: