Plan geeft zicht op werkzaamheden voor Spoorzone

Het proces van visievorming tot concrete plannen voor de Spoorzone is lang. Het Plan van Aanpak dat nu naar de gemeenteraad is gestuurd, geeft inzicht in wat er deze fase gaat gebeuren en hoe de belanghebbenden worden betrokken. Het ‘Plan van Aanpak Structuurvisie Spoorzone’  beslaat de periode februari 2008 tot en met juli 2009.

In deze periode ligt de nadruk op:

1 Het verrichten van aanvullende onderzoeken: stedelijke programmering, milieu, openbaar vervoer en de weginfrastructuur.

2 Visievorming voor drie deelgebieden: Spoorzone Centraal (OV knooppunt en Nieuwe Stad), Spoorzone Oost (Willemsvaart, Nieuwe Veerallee en de Kop Hanzeland), en Spoorzone West (opstelsporen bij Assendorp). Dit resulteert in één integrale Structuurvisie Spoorzone.

3 Werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van het Uitvoeringsprogramma.

In deze periode ligt ook het moment waarop de gemeenteraad beslist over de locatie  van het busstation, een hele belangrijke beslissing voor de verdere ontwikkeling van plannen voor de spoorzone. De gemeenteraad zal dit besluit naar verwachting eind dit jaar nemen.

Betrokkenheid raad

De gemeenteraad heeft afgelopen januari gevraagd om een planning waarin zowel de bestuurlijke regierollen, als de betrokkenheid van bewoners duidelijk naar voren komen. In het Plan van Aanpak wordt globaal ingegaan op de bestuurlijke regierollen. Een voorstel, waarin de aard en de momenten van betrokkenheid van college en raad meer in detail wordt weergegeven, wordt binnenkort aan de raad voorgelegd.

Betrokkenheid bewoners

Het Plan van Aanpak geeft daarnaast inzicht in de manier waarop bewoners en andere belanghebbenden betrokken worden in het verdere proces van visievorming. Op 11 maart jl. zijn per deelgebied al verkennende gesprekken gevoerd. Daar zijn de eerste afspraken gemaakt over hun betrokkenheid in de komende 1,5 jaar. Deze afspraken worden tegen de zomer verder uitgewerkt.

Artikel delen:

Reageer