Update Binnenstadsprogramma Zwolle

De nieuwe vorm van het Rodetorenplein is buiten al goed te zien. De firma Van den Herik brengt april/juni 2008 het metselwerk voor de kade landtong aan. Tot en met de zomer heeft het aangebrachte zand de gelegenheid om te zetten.


Foto: Gemeente Zwolle

Eind augustus 2008 start de gemeente met de inrichting en bestrating van het Rodetorenplein. Naar verwachting zal de oplevering in de zomer van 2009 plaatsvinden. Een aantal gedeelten wordt in een later stadium afgemaakt. Dit in verband met de bouw van het havenmeestergebouw en het bouwblok Oostwand. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de voorbereiding voor de riolering op het Rodetorenplein. In het kader van het Gemeentelijk Rioleringsplan zijn aanpassingen aan de riolering voorzien. De uitvoering vindt in de periode april – juni 2008 plaats. Tijdens de werkzaamheden is het Rodetorenplein, gedurende vier weken, afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroutes worden aangegeven. Nadere informatie over de afsluiting wordt verstrekt via de website en de media. Het gaat om het maken van een nieuw rioolgemaal en het verbeteren van het Aa-riool. Het doel van de maatregelen is het terugbrengen van de uitstroom van rioolwater op het oppervlaktewater.

Kastanjebomen
Aan het Rodetorenplein zijn vijf zieke kastanjebomen gekapt. In de nieuwe situatie komen er vervangende bomen voor terug.

Melkmarkt
De werkzaamheden aan de Melkmarkt verlopen voorspoedig. De rijbaan direct voor de panden van de bankenlocatie en de oversteek Steenstraat/Melkmarkt worden op dit moment aangelegd. Naar verwachting wordt de Melkmarkt vóór Koninginnedag 2008 opgeleverd.

Nieuwe bomen Melkmarkt
Afgelopen januari zijn er elf elzen geplant van het type Alnus Spaethii. De boomroosters zijn direct daarna afgewerkt. Het centraal aangestuurde bewateringssysteem is getest en goed bevonden.

Grote Markt
Op 26 maart is de nieuwe verlichting op de Grote Markt geplaatst.
Het betreft vier lichtmasten van ongeveer zeven meter hoog en twee centrale lichtmasten van ruim negen meter hoog, met een eigentijdse Jugendstilachtige vormgeving. De nieuwe verlichting heeft een hogere lichtopbrengst dan tot dan toe gebruikelijk was. Dit draagt bij aan de sociale veiligheid in het stadscentrum en is conform het door de raad vastgestelde Openbaar Verlichtingsplan Binnenstad.

Kunstwerk
De Grote Markt krijgt een transparant beeld van de engel Michaël.
Het ontwerp van het kunstwerk is 5 februari jl. gepresenteerd.
Michaël is niet zo maar een engel! De heilige aartsengel Michaël is sinds 1100 beschermheilige van de stad Zwolle. Het college heeft ingestemd met het definitieve ontwerp van de kunstenaar Herman Lamers na een positief advies van de begeleidende werkgroep. In het najaar van 2008 zal waarschijnlijk het nieuwe beeld op de Grote Markt verrijzen. Voor geïnteresseerden is nu al een studie van het hoofd van het beeld te bekijken in de entreehal van het Stadhuis.

Centrummanagement

Stuurgroep Centrummanagement
Als het gaat om de toekomst van de binnenstad, kunnen we het samen beter dan alleen. Want wil de binnenstad economisch optimaal functioneren, dan moeten we gebruik maken van vereende krachten. In de stuurgroep Centrummanagement zijn alle partijen – burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de Gemeente Zwolle – bij elkaar gekomen om zo gezamenlijk te opereren. Centrummanagement richt zich op het versterken, het verder ontwikkelen en beheren van de binnenstad op economisch gebied, en daardoor het vergroten van de concurrentiekracht van de economische functies in de binnenstad.

Vertrek Annie Reiling
Annie Reiling, adviseur stadseconomie, vertrekt per 1 mei bij de Gemeente Zwolle. Zij wordt adviseur bij Ruimteregie van ICSadviseurs. Als adviseur stadseconomie werkt Annie Reiling aan diverse beleidsvragen op het gebied van Centrummanagement en/of Toerisme. Daarnaast is zij accountbeheerder. Wie haar gaat opvolgen is nog niet bekend.

Jaargetijdenborrel
Op dinsdag 18 maart hield de stuurgroep Centrummanagement een jaargetijdenborrel in het museum de Fundatie aan de Blijmarkt. Het thema van de avond was: fietsparkeren Bezoekers van de jaargetijdenborrel konden na het officiële programma de tentoonstelling van Jeroen Krabbé bezichtigen. De volgende jaargetijdenborrel staat gepland op 10 juni a.s.

Terrassenbeleid
In goed overleg met Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zwolle is er een aangepaste versie van het terrassenbeleid tot stand gekomen. Deze beleidsnota is door het college van B&W vastgesteld en is op 1 maart 2008 in werking getreden. Het terrassenbeleid geeft regels omtrent de exploitatie van terrassen en alles wat daarbij komt kijken. Het terrassenbeleid dateert uit 1996. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden in 1999, 2003, 2004 en 2007. Een volgende evaluatie zal plaatsvinden in 2010.

Naar een rookvrije horeca
De afgelopen jaren is veel gesproken over de rookvrije horeca, niet alleen in de media maar ook tussen diverse organisaties en het ministerie van VWS. Inmiddels is het duidelijk dat de horeca, kunst/cultuur en sportsector per 1 juli aanstaande rookvrij worden. Er is daarom overleg opgestart met Koninklijke Horeca Nederland. In mei wordt een voorstel verwacht. De gemeente wil meldingen van de horeca als het om overtreding gaat, serieus aanpakken. Dat betekent dat agenten altijd serieus op een melding zullen reageren in het kader van het VOS project.

Kwaliteitsslag

Samen maken we de stad Schoon
Gemeente Zwolle, ROVA, bewonersvereniging BBZ, Winkeliersvereniging Citycentrum en Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Zwolle) slaan op zaterdagmiddag 26 april de handen ineen om de binnenstad een grote schoonmaakbeurt te geven. Bewoners, gebruikers en bedrijven van de binnenstad ontvangen binnenkort een brief waarin hen gevraagd wordt ook actief mee te doen aan deze dag. Tussen 13.00 en 16.00 uur trekt een feestelijke en ludieke schoonmaakkaravaan door de Zwolse binnenstad. Iedereen is van harte welkom om mee te helpen en zijn of haar eigen straatje schoon te vegen. Meer nieuws over deze dag volgt binnenkort via de reguliere media.

Zieke Catalpa´s worden gekapt op Meerminneplein
Op het Meerminneplein in de binnenstad heeft de gemeente vier prominente maar zieke Catalpa bomen (Trompetbomen) gekapt. Hiervoor in de plaats zijn er zes nieuwe bijzondere bomen terug geplaatst. Dit zijn Sophora bomen (Honingbomen) met een hoogte van zes meter. Ondergronds is er ook geïnvesteerd, er zijn een soort kratten aangebracht waar goede bomengrond in zit waarin de wortels gemakkelijker hun weg vinden. De bomen groeien hierdoor beter en blijven gezonder.

Bereikbare Binnenstad

Maagjesbolwerk
In het kader van onderhoud wordt de bestrating van de Jufferenwal in het voorjaar opnieuw gelegd. Hiervoor zal het doorgaande verkeer tijdelijk worden afgesloten. Voor de exacte datum en uitvoering wordt aansluiting gezocht bij de rioleringswerkzaamheden aan het Rodetorenplein.

Fietsparkeren
Het aantal gebruikers van de Zwolse fietsstallingen is gestegen van 120.000 in 2005 naar 163.000 in 2007. Dat is een toename van 35 procent. De stijging doet zich bij alle stallingen en op alle dagen voor. Aangezien de bezetting van de stallingen in 2005 ook al flink is gestegen, zet de trend duidelijk door. Zwolle wil het fietsparkeren in het centrum de komende jaren nog fors uitbreiden. In december 2007 hebben de Fietserbond, het Citycentrum en de gemeente Zwolle in een schouw de binnenstad verkend op mogelijkheden voor uitbreiding van fietsparkeerplaatsen. Op vijf plekken zal worden uitgebreid. Het betreft de Oude Vismarkt (266 plaatsen), het Gasthuisplein (128 plaatsen), de Nieuwstraat (84 plaatsen), het Meerminneplein (80 plaatsen) en de Pletterstraat (50 plaatsen). De capaciteitsvergroting wordt gerealiseerd door aanschaf en plaatsing van nieuwe fietsenklemmen, vervanging van verouderde, onbruikbare fietsenklemmen en door gebruik te maken van etagerekken. De uitbreiding van fietsparkeerplaatsen in de binnenstad draagt bij aan de wens van het college om de Grote Markt fietsvrij te maken. In de toekomst zal ook de fietsenkelder onder de Bankenlocatie aan de Melkmarkt voor meer parkeerplek moeten zorgen.

Artikel delen:

Reageer