Krakers Katwolderweg moeten activiteiten staken

De krakers van de Shell Panden aan de Katwolderweg ontvingen afgelopen week meerdere telefoontjes en een brief van de gemeente. Hierbij werd duidelijk gemaakt dat er met onmiddellijke ingang een einde moet worden gemaakt aan het organiseren van evenementen onder dreiging van bestuursrechtelijke maatregelen. De politie zal hierbij verscherpt gaan controleren of er evenementen plaatsvinden.

In het podium BROER CO9 aan de Katwolderweg werden regelmatig optredens van diverse bands en toonkunstenaars georganiseerd. Deze avonden werden als succesvol door het publiek ontvangen. Er is tot op heden geen enkele vorm van overlast geconstateerd. Het is de krakers een raadsel waarom dit stukje cultuur gestopt moet worden. De krakers kwamen de gemeente tegemoet door de eerstvolgende podium avonden af te lasten. Ook schreven zij een brief (lees verder) als reactie naar de gemeente. Op maandag 7 april hield de politie één van de bewoners aan toen hij thuiskwam. Hij moest zich legitimeren. Ook zijn er die dag een aantal mensen van een toneelgroep ter legitimatie aangehouden. Deze groep oefent al geruime tijd op het terrein.

Volgens de bewoners van katwolderweg 4 gaat de politie met deze aanhoudingen zijn boekje te buiten. De politie mag enkel naar legitimatie vragen als er sprake is van illegale activiteiten of verstoring van de openbare orde. Hiervan was op dat moment echter geen sprake, zeggen de krakers.

De krakers staan open voor een gesprek met de gemeente. Hiervoor wordt contact gezocht.

Brief:

Gemeente Zwolle

eenheid publiekzaken,

afdeling toezicht & handhaving

 

Datum: 9-4-2008

 

Onderwerp: Zienswijze op uw “preventieve bestuursdwang” aangaande podium Broer CO9.

Op het door ons in gebruik genomen terrein aan de Katwolderweg vinden diverse culturele uitingen plaats. Het biedt oefenruimte aan diverse bandjes, ateliers aan vele kunstenaars en ruimte aan een bekende Zwolse theatergroep. Ook is er een laagdrempelig muziekpodium ingericht waar diverse muzikanten kunnen optreden.

De grote groep aktieve vrijwilligers die dit alles zonder enige vorm van subsidie mogelijk maakt en het enthousiasme van het publiek, maken duidelijk dat er in Zwolle grote behoefte is naar deze plek. Het podium draagt op een originele wijze bij aan het culturele karakter van de stad. Het past daardoor zelfs prima binnen een plaatje geschetst door burgemeester H.J. Meijer op zijn nieuwjaarsrede (2008):

…De jonge kunstenaars die u net zag, zijn de basis van het creatieve fundament van de stad. Daarom willen we zo graag dat onze stad ook na hun studie bindt en boeit. Jonge, creatieve mensen, die Zwolle de moeite waard blijven vinden, we moeten ze koesteren! Ze voegen kleur toe, ze kruiden de smaak van onze samenleving. Ze zorgen zo af en toe voor een rafelrandje. Dank zij hen leven we niet uitsluitend in een keurig aangeharkte wereld. Het is me een lief ding waard om Zwolle voor hen aantrekkelijk te maken om te blijven…

De plek aan de Katwolderweg is een reden voor veel jongeren om in Zwolle te blijven. Er wordt een plek gecreëerd die aantrekkelijk is omdat hun eigen inbreng aan creativiteit, energie en tijd er werkelijk toe doet. Het is een plek waar (jonge) mensen samenwerken, vergaderen, organiseren, kunst en muziek maken en wonen en werken. Kortom, een initiatief waar Zwolle trots op kan zijn.

Daarom is het ons een raadsel waarom u als gemeente enkel aan komt zetten met regeltjes, handhaven en preventieve bestuursdwang.

Want dan gaan wij ons afvragen welke jonge, creatieve mensen door de burgemeester worden gekoesterd in zijn ‘nieuwjaarsrede’ . En wat zijn dan de voorwaarden om te kunnen behoren tot die zo gekoesterde categorie jonge mensen?

In uw brief zegt u dat ,”voor het houden van een evenement dient u op grond van artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle over een vergunning te beschikken”.

Uiteraard behoren wij als zwolse burgers de APV van onze stad te kennen.

Echter in ‘BELEIDSREGEL EVENEMENTEN 2007 Artikel 1 Begripsbepaling’ kunnen we lezen:

In deze beleidsregel wordt verstaan onder

a. evenement: elke voor publiek toegankelijke vertoning of gebeurtenis (o.a. kunst, muziek, sport) in Zwolle, doelbewust georganiseerd en geprogrammeerd en gericht op een relatief groot publiek en/of aanwijsbaar voor het maatschappelijk welzijn in de gemeente Zwolle”

Door te stellen dat wij over een vergunning dienen te beschikken voor het houden van een evenement zou hetgene dat plaatsvindt op een podium aan de Katwolderweg een evenement zijn. Daarmee zegt u ook dat het gericht is op een relatief groot publiek en/of aanwijsbaar voor het maatschappelijk welzijn in Zwolle. Dat laatste is zeker een compliment, bij de grootte van het publiek mogen wij u erop wijzen dat het podium juist bedoeld is om kleinschalige muziek- en kunstgroepen een kans te geven waarbij de grootte van het publiek ook in die verhouding gezien moet worden.

Vergelijk dit met kleinschalige feesten als een opening van een expositie of optredens van bandjes in kroegen waarbij ook geen vergunning wordt aangevraagd. Daarbij lijkt de regelgeving m.n. te gaan om evenementen die buiten op openbare terreinen plaats vinden. Het terrein aan de Katwolderweg is een afgesloten terrein en concurreert niet met andere evenementen.

Mocht artikel 2.2.2. in uw ogen dan nog gelden, kan de burgemeester vrijstelling verlenen voor door hem aan te wijzen categorieën evenementen.(art 2.2.2 lid 3)

Artikel 3 van de horecawet: “Het is verboden zonder daartoe strekkende vergunning van B&W het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen”

Wij zijn geen horecabedrijf of slijter. Wij verkopen in tegenstelling tot deze geen alcohol met winstoogmerk. Onze doelstellingen zijn gericht op het faciliteren van vrije culturele en kunstzinnige uitingen. Het is echter wel gebruikelijk dat bij openingen van exposities, of de vertoning van podiumkunsten een drankje gedronken kan worden (zoals ook in een Schouwburg of galerie). Wij zijn bereid overleg aan te gaan met de gemeente om te kijken wat op dit gebied de mogelijkheden zijn.

U stelt dat de activiteiten van het podium volgens artikel 7.3.1. uit de bouwverordening 2008 in strijd zijn met het bestemmingsplan. Uw interpretatie van deze verordening is niet realistisch. Ter verduidelijking eerst uw citaat uit de bouwverordening 2008 (onderstreping van ons):

..dat het verboden is om bouwwerken in gebruik te geven of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de uit dat plan of die voorschriften voortvloeiende bestemming, nadatde bij het bestemmingsplan aangegeven bestemming is verwezenlijkt.

De aangegeven bestemming is nu nog niet verwezenlijkt. Het moge duidelijk zijn dat de eigenaar (Shell) de voormalig leegstaande panden wil gaan slopen, alvorens er mogelijkerwijs weer aan het bestemmingsplan voldaan kan gaan worden.

Volgens ons is leegstand trouwens meer in strijd met het bestemmingsplan dan hetgeen daar door ons word gerealiseerd. Leegstand is immers niet gelijk aan “Industriële- en handelsbedrijven”. Wij bieden daarentegen werkplaatsen en een podium waar regelmatig industriële geluiden te horen zijn. Hierbij houden wij uiteraard rekening met anderen door geluidsoverlast tot een minimum te beperken.

Momenteel zijn wij actief in onderhandeling met de eigenaar van de panden. Er bestaat dus “op korte termijn concreet zicht” op legalisatie. Hierdoor moet er dus een mogelijkheid zijn waardoor u van handhavend optreden kunt afzien.

Wij zijn u tegemoet gekomen door af te zien van diverse door u genoemde evenementen. Ook zijn wij bereid tot overleg met de gemeente. Wij verwachten wel dat de gemeente eindelijk eens onze positieve bijdrage aan de samenleving in gaat zien. Ook verwachten wij dat de gemeente onpartijdig blijft, en niet weer onder één hoedje met een pandeigenaar de krakers en hun initiatieven tracht weg te handhaven.

Binnenkort zal er iemand contact met u opnemen om deze zienswijze mondeling toe te lichten, en één en ander met u te bespreken.

Het Collectief Broer CO9

Artikel delen:
Reacties 22
 1. Wilbert, nog veel schadelijker dan Wilders ;)……..by the way, CO2 is het meest voorkomende gas in de lucht, bomen maken er in combinatie van water en licht glucose en zuurstof van…..niet schadelijk, maar broodnodig dus, mits juist gedoseerd. 😉


  Maak melding

 2. Geacht College,

  De fractie van GroenLinks/De Groenen vindt dat het culturele vestigingsklimaat in Zwolle aandacht verdient. Vandaar dat we er gelukkig mee zijn dat ook het college dit standpunt uitdraagt. Of toch niet?

  Op http://www.weblogzwolle.nl lezen wij zojuist een brief van ‘Het Collectief Broer CO9’, die anders doet vermoeden. Wat ons betreft is het citaat waarin ze een passage uit de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester aanhalen een schot in de roos:

  ??De jonge kunstenaars die u net zag, zijn de basis van het creatieve fundament van de stad. Daarom willen we zo graag dat onze stad ook na hun studie bindt en boeit. Jonge, creatieve mensen, die Zwolle de moeite waard blijven vinden, we moeten ze koesteren! Ze voegen kleur toe, ze kruiden de smaak van onze samenleving. Ze zorgen zo af en toe voor een rafelrandje. Dank zij hen leven we niet uitsluitend in een keurig aangeharkte wereld. Het is me een lief ding waard om Zwolle voor hen aantrekkelijk te maken om te blijven??

  Het heeft wat ons betreft geen lang betoog nodig dat bovenstaande ambitie van het college in de praktijk nog niet goed is uitgewerkt. GroenLinks/De Groenen roept het college dan ook op om het verzoek van ??Het Collectief Broer CO9?? te honoreren door met ze in gesprek te gaan over de zaken die ze in hun brief aan de orde stellen.

  Gezien de volgende passage uit de beantwoording van (toen nog) artikel 44 vragen betreffende de beleidsregel anti-kraak van 1 april 2006: ⤽Wij respecteren de wettelijke mogelijkheden die krakers na een bepaalde periode van leegstand hebben. In bepaalde gevallen kan waardering worden opgebracht voor de artistieke/kunstzinnige inbreng die krakers kunnen leveren aan de Zwolse cultuur,⤝ hebben we goede hoop dat u welwillend gehoor geeft aan ons verzoek.

  Namens de fractie van GroenLinks/De Groenen,
  Rana Berends  Maak melding

 3. Vertel… Ben sinds een gebleekte meneer niet meer zo’n oneliner-fan
  Mooie oneliner Wilbert

  CO9… Nog veel schadelijker dan CO2…

  , maar volgens mij weet je van de situatie net zoveel al ik. Vertel eens, wat gebeurd er in CO9 en wat is daar zoooo schadelijk aan? Mooi citaat DAARENTEGEN van GL

  De jonge kunstenaars die u net zag, zijn de basis van het creatieve fundament van de stad. Daarom willen we zo graag dat onze stad ook na hun studie bindt en boeit. Jonge, creatieve mensen, die Zwolle de moeite waard blijven vinden, we moeten ze koesteren! Ze voegen kleur toe, ze kruiden de smaak van onze samenleving. Ze zorgen zo af en toe voor een rafelrandje. Dank zij hen leven we niet uitsluitend in een keurig aangeharkte wereld. Het is me een lief ding waard om Zwolle voor hen aantrekkelijk te maken om te blijven?

  En CO9 wil zelf graag een gesprek, nixxx mis mee toch? Van een goed gesprek is nog nooit iemand minder geworden!


  Maak melding

 4. @ Larry; Die mooie knikjes en vriendelijk-lachmeneer mag idd wel eens kritisch benaderd worden. Uitstekende bijpassende clip.

  Wie had gedacht dat dat kon in de gemeente Zwolle  Maak melding

 5. Als je evenementen organiseert moet je aan strengere regels en veiligheidseisen voldoen dan wanneer je ergens alleen woont. Dat is niet zo vreemd lijkt me. Beetje flauw als je hier nu over iets klaagt wat je eigenlijk voor die tijd moet regelen.

  @ghehe: Meest voorkomende gas in de lucht is Stikstof (N2), niet CO2.


  Maak melding

 6. @ ZK: Volgens mij betwijfeld CO9 de stellingname van de gemeente en wil men daarover babbelen. Vanwaar je houding “beetje flauw”?


  Maak melding

 7. Als je evenementen organiseert moet je aan strengere regels en veiligheidseisen voldoen

  En dan vragen mensen zich ook nog eens af waarom alle evenementen en festivals en dergelijke tegenwoordig zo schrikbarend duur zijn om te bezoeken… :'(
  Allerlei achterlijke en niet terzake doende regelgeving verpesten de lol en het creatieve proces en voeren de prijzen onnodig op.
  Denk daarbij o.a. aan de belachelijke geluidsnorm die het straatfestival de das om aan het doen is.


  Maak melding

 8. ^^ Dat heeft niets met dit geval te maken. Als ik mensen georganiseerd in mijn pand toelaat moet ik er ook voor zorgdragen dat er bijvoorbeeld goede vluchtwegen zijn. Als je ook drank verkoopt moet je daar ook een vergunning voor hebben.

  Maargoed, ik ga er van uit dat iemand die activiteiten organiseert, zich realiseert dat er misschien wel wat regels of voorschriften zijn waar hij zich aan moet houden. Het kan diverse redenen hebben, maar ik denk dat de personen in kwestie dit bewust niet gedaan hebben (en daarmee een risico nemen om beboet te worden). Vandaar mijn reactie.


  Maak melding

 9. Het gespuis op legerkisten wil geen deel uitmaken van onze gereglde samenleving, geen sociale lasten betalen, maar wel geld vedienen aan illegale praktijken. ik zeg eruit knuppelen die gasten


  Maak melding

 10. v. Bokhoven, verdiep je eerst eens in zaken voordat je met geweld gaat smijten. Fouten maken in opvattingen mag, maar wanneer u meteen geweld achter je mening wilt zetten vind ik u wel een heel eng mannetje. U wilt een geregelde samenleving? De krakers maken gebruik van regelingen omtrent kraken……precies zoals u wenst.


  Maak melding

 11. Klaaggeest & hoe dan?
  Geluidsnormen overtreden heeft natuurlijk alles te maken met de lage tolerantiegrens tegenwoordig en de klaaggeest die ons te pakken heeft. Drankvergunningen en geen alcohol tappen onder bep.leeftijd. De aanwezigheid van vluchtwegen.
  Veiligheidseisen: tja, je wilt natuurlijk niet dat iets zomaar kan instorten of brandgevaarlijk is.
  Dus zoals Drukwerk in onze tijd al zong: Regels en wetten die moeten er wezen….
  Reken er trouwens ook op dat gemeentes goed gewaarschuwd zijn door dat in en in trieste wat er destijds in Volendam gebeurde.

  Maar idd de regelgeving slaat AL VELE JAREN te ver door! Hoe het om te draaien en praktischer te maken? Kan volgens mij alleen via de 2e kamer ONZE volksvertegenwoordigers. Echter is dat voornemen er bijv. tijdens alle JP-kabinetten al geweest…….het is eerder erger geworden als beter. Wie heeft dan de schuld?????? Tuurlijk JP, die skreeuwde het elke aanloop van de verkiezingen van de daken en is verantwoordelijk voor het Kabinet. Maar wat dacht je van ONZE volksvertegenwoordigers……jarenlang? Liggen slapen (zoals Eurlings gister werd kwalijk genomen; waar trouwens ONZE volksvertegenwoordigers ook niet opletten)???

  Wat nu: Degene die echt met iets zitten kunnen volgens mij het best een favoriet kamerlid uitkiezen, die mailen. Je krijgt vast antwoord (heb ik altijd en snel gehad tenminste); waarop je ze kunt afrekenen. Ideetje voor bijvoorbeeld Jan????? 8)

  Verder zwaar eens met ghehe om 09:33!  Maak melding

 12. Erg jammer dat dit ook weer de nek wordt om gedraaid, het is wel weer tekenend voor zwolle. Waar er problemen dan? Nee, de reguliere horica had er gewoon geen goed antwoord op… Weer een plek weg waar buiten de normale kaders werd gekeken… too bad :'(


  Maak melding

 13. Ongeloofelijk dat deze gemeentelijke overheid inclusief de politie op deze manier tijd kunnen besteden aan Broer CO-9.
  Geen respect voor deze vrijwilligers die het werken op deze manier onmogelijk wordt gemaakt. En, zo leert ons de ervaring, pas de waardering krijgen als ze zijn verdwenen.  Maak melding

 14. Vervolg
  Alex lijkt nogal een juridisch steekspel. Jullie komen met een zeer uitgebreide en gedetailleerde uiteenzetting waarom jullie denken wel t mogen blijven zitten. Preventieve bestuursdwang, is het onderwerp. Erg interessant, ben dan ook benieuwd naar het vervolg. Jullie

  Binnenkort zal er iemand contact met u opnemen om deze zienswijze mondeling toe te lichten, en één en ander met u te bespreken.

  De post is van 9/4, dus ik verwacht hier op het weblog binnenkort te lezen of er een gesprek is gekomen en hoe dat is verlopen?!


  Maak melding

Reageer