Zwolle opent de aanval op de school-uitval

Het aantal verzuimmeldingen is gedaald, maar dat is volgens Martin Knol, wethouder onderwijs niet simpel te verklaren: ‘Het succes is denk ik groter dan in de cijfers tot uiting komt. Scholen registreren en melden steeds beter het schoolverzuim. Maar er wordt ook intensiever samengewerkt om te voorkomen dat scholieren verzuimen of vroegtijdig de school verlaten.’ Knol doelt op het Zorg Advies Teams (ZAT) dat op bijna alle middelbare scholen is ingevoerd en de integrale aanpak op het Jongerenpunt de Lure.

‘De aanval op de uitval is goed op gang gekomen en dat krijgt een sterke impuls door het convenant dat we binnenkort sluiten met alle partners,’ aldus de wethouder. Tijdens de landelijke dag van de leerplicht 10 april presenteerde de wethouder van onderwijs het jaarverslag leerplicht 2006-2007. Het aantal verzuimmeldingen is gedaald met 3%. Knol ziet echter geen reden om achterover te leunen: ‘Elke leerling die verzuimt is er één te veel. We praten nog steeds over 297 meldingen, dat is echt te veel. Bovendien is verzuim een voorspeller van voortijdig schoolverlaten. We bundelen de krachten om te voorkomen dat leerlingen spijbelen en dat ze zonder diploma of kwalificatie in de uitzichtloze situatie van de werkloosheid belanden.’

ZAT

In Zwolle is die samenwerking gevonden in het Zorg en AdviesTeam in het Voortgezet Onderwijs en het Middelbare Beroepsonderwijs. Jongeren met problemen van bijvoorbeeld schoolverzuim worden besproken in het integrale team en afspraken gemaakt over de begeleiding van de ouders en de jongeren. ‘Het succes van deze samenwerking is, dat ingezet wordt op de preventie. Leerlingen spijbelen minder omdat er sneller ingegrepen wordt en, niet onbelangrijk, het voorkomt dat ze de school vroegtijdig verlaten.’ Knol vindt het nog niet genoeg en roept scholen op over hun eigen rol na te denken bij verzuim en uitval: ‘Ik ga graag met hen het debat aan over de kwaliteit van het onderwijs. Het is te makkelijk om alleen naar de ouders en de kinderen te kijken. Als je leerlingen niet aan je weet te binden, als je niet goed aansluit op hun behoefte, heb je als school een probleem waar je wat mee moet.’

Integrale aanpak Jongerenpunt de Lure

Voor een betere aansluiting van de jongere met de arbeidsmarkt werken het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) de Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC) en Vroegtijdige School Verlaters (VSV) sinds 2007 samen in het Jongerenpunt de Lure. Jongeren die de school voortijdig hebben verlaten, worden besproken en een passend traject aangeboden. Uitgangspunt is dat altijd eerst geprobeerd wordt de jongeren weer terug te leiden naar het onderwijs. Daarom is het Jongerenpunt een succesvolle samenwerking met verschillende scholen aangegaan. Knol benadrukt ook in dit verband het thema van de dag van de leerplicht: ‘We kennen een leerplicht, maar die bestaat niet zonder het recht op leren. Ook deze jongeren hebben recht op goed en passend onderwijs. En die is er ook voor de groep die bij het Jongerenpunt de Lure aanklopt.’

Aanval op de uitval bekrachtigd in convenant

Ondanks het treffen van (preventieve) maatregelen is schoolverzuim niet altijd te voorkomen. Verzuimgedrag kan met problemen op school te maken hebben, maar ook met gezinsproblemen. Zo is er in het schooljaar 2006-2007 een opvallende groei van het aantal leerlingen tot 13 jaar op Zwolse expertisecentra zoals de Ambelt. Deze leerlingen hebben gedragsproblemen of komen uit een problematische gezinssituatie. Knol: ‘Een stijging van 30% ten opzichte van het jaar daarvoor. Als we daarnaast de wachtlijstproblematiek leggen, dan hebben we nog een hele klus te klaren. Gelukkig zien alle partners dat in en gaan we gezamenlijk in de aanval op de uitval.’

 

Het ministerie van OCW maakt afspraken met gemeenten en scholen voor de periode 2008-2011 om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen en legt deze vast in convenanten. De bijdrage van OCW is € 2.000,– per elke schooluitvaller minder. Ingezet wordt op preventieve maatregelen. De afspraken gaan gepaard met een menulijst, waarin een aantal maatregelen is opgenomen, die kunnen worden ingezet om uitval te voorkomen; maatregelen zoals het ZAT, projecten voor doorstroming van het vmbo naar mbo, dagbesteding en opvangklassen. Gemeenten en scholen zijn vrij om maatregelen te kiezen of zelf andere maatregelen aan te dragen.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Concreet?
    Is in % te zeggen welke scholengemeenschap het meest met dit probleem te maken heeft? Of welke scholengemeenschap dit het effectiefst bestrijdt?

    Soooo:

    De bijdrage van OCW is ?? 2.000,– per elke schooluitvaller minder.    ⚠️ Meld

Reageer