Inloopbijeenkomst Perspectief Spoorzone Zwolle

Iedereen die wil weten wat het resultaat is van de verkenningen van de Spoorzone  èn wat de stappen zijn voor het komende jaar, is welkom op dinsdag 15 april tussen 16.00 en 20.00 uur in de Parkschool, Westerlaan 22. Zwolle organiseert dan een inloopbijeenkomst over het Perspectief Spoorzone. Dit is eind vorig jaar door B&W vastgesteld en in februari door de gemeenteraad besproken.

In juni vorig jaar hebben veel geïnteresseerden kennis genomen van en gereageerd op de eerste verkenningen van het Spoorzonegebied door bureau Jo Coenen & Co, die uiteindelijk hebben geresulteerd in het Dictionaire. Vervolgens is dit Dictionaire, in samenwerking met onder meer NS, Prorail, provincie, vastgoedontwikkelaars, instellingen en inwoners uit omliggende wijken, verder uitgewerkt tot het Perspectief Spoorzone.

Opgaven

Het Perspectief biedt richting voor het oplossen van een aantal opgaven, waarvoor de stad nu en in de komende jaren staat. Het gaat daarbij ten eerste om het verbeteren van het vervoersknooppunt bij het station. Ten tweede is het doel de routes tussen omliggende wijken versterken. Ten slotte wil de gemeente Zwolle vastgoedinitiatieven voor centrumstedelijk wonen, werken en voorzieningen kunnen toetsen en afstemmen met ontwikkelingen elders in de stad.

Hoe verder?

Het Perspectief Spoorzone is nadrukkelijk géén blauwdruk van de planvorming voor het gebied. Dit jaar vindt een verdere uitwerking van de mogelijkheden plaats. Er zijn namelijk nog veel aspecten, die nader moeten worden onderzocht, omdat bijvoorbeeld de haalbaarheid ervan nog onzeker is. Ook de gemeenteraad heeft gevraagd nog een aantal zaken verder uit te zoeken, met name over de bereikbaarheid van het gebied en de vraag of het busstation inderdaad naar de zuidzijde moet worden verplaatst.

Naar een visie

Op basis van al die onderzoeken wordt in het najaar van 2008 het Perspectief per deelgebied verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundige visie. Hier worden bewoners en andere belanghebbenden nauw bij betrokken. Als de deelvisies er liggen worden ze samengevoegd tot een integrale Structuurvisie, die een samenhangend beeld zal geven voor de toekomstige Spoorzone als geheel, met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma.

Meer informatie en inloopbijeenkomst

De genoemde stukken en meer informatie over het project Spoorzonevisie zijn te vinden (en te downloaden) op de site www.zwolle.nl/bouwen en wonen/project Spoorzone. Op de inloopbijeenkomst van 15 april wordt beeldmateriaal getoond dat de ideeën weergeeft die er voor het Spoorzonegebied bestaan. Ook de aanpak voor het komende jaar wordt zichtbaar gemaakt. Bezoekers kunnen daarop reageren en uiteraard ook vragen stellen aan de aanwezige projectmedewerkers.

Artikel delen:

Reageer