Cliënten geven dienstverlening WMO voldoende

Zwolle – Een ruime voldoende. Dit is het cijfer dat mensen geven, die vorig jaar in Zwolle gebruik hebben gemaakt van de voorzieningen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Verantwoordelijk wethouder Erik Dannenberg vindt het een goed begin: ´2007 was het eerste WMO-jaar. De effecten van het WMO-beleid en de uitvoering vragen ruimte, tijd en ervaring om de dienstverlening te optimaliseren. Daar werken we hard aan.´ Een van de belangrijkste verbeterpunten is de kwaliteit van het collectief vervoer, vooral voor mensen met een verstandelijke beperking.

In het collegeakkoord is de prestatieafspraak gemaakt dat na invoering van de WMO, in 2009 85% van de klanten tevreden is over de manier waarop de wet wordt uitgevoerd. Op basis van de eerste tussentijdse meting van de klanttevredenheid over WMO-voorzieningen blijkt dat deze doelstelling eind 2007 ruimschoots is bereikt. De aangeboden ondersteuning voldoet bij 95% aan de verwachtingen van de deelnemers en bij 93% voldoet die ondersteuning aan de behoefte. Wethouder Dannenberg: ´92% van de deelnemers vindt dat de ondersteuning bijdraagt aan het zelfstandig blijven wonen en aan het meedoen in de maatschappij. Daar ben ik heel tevreden over, want dat is een van de belangrijkste doelen van de WMO.´

 

Gemeten is ondermeer de tevredenheid de over de aanvraagprocedure, de belangenbehartiging, de wachttijd na toekenning van de voorziening, de hulp in het huishouden, de hulpmiddelen, de bejegening van de hulp en de bekendheid van de WMOraad.

Verbeterpunten

Een aandachtspunt voor de verbetering is de kwaliteit van het (collectief) vervoer, vooral voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt ingezet op het vergroten van de bekendheid van de informatie- en adviesfunctie van het WMO-loket en het verbeteren van de klachtenprocedures, vooral bij het WMO-vervoer.

De gemeente Zwolle heeft de volgende actiepunten geformuleerd:

·  Hulp bij het huishouden

– De gemeente streeft ernaar om samen met de zorgaanbieders zoveel mogelijk vaste hulpen in te zetten en het aantal wisselingen tot een minimum te beperken.

·  Voorzieningen

– Samen met de leveranciers van de individuele voorzieningen is het de bedoeling de wachttijd na toekenning van een voorziening zoveel mogelijk te beperken.

     – Er komt een onderzoek om de klachtenprocedure van het WMO-vervoer te              verbeteren.

     – Er start een onderzoek naar de mogelijkheid van de oprichting van een vervoersraad.

·  Informatie en advies

   -In de eerste helft van 2008 wordt een evaluatie van het WMO-loket afgerond. Op basis van deze evaluatie zal het loket geprofessionaliseerd worden.

Drie toetsingsinstrumenten

De gemeente heeft het adviesbureau SGBO begin dit jaar onderzoek laten doen naar de klanttevredenheid over de uitvoering van de WMO in 2007.

Voor het verzamelen van informatie over de klanttevredenheid in 2007, is gekozen voor de vorm van een benchmarkonderzoek. Het voordeel van deze onderzoeksvorm is, naast een onafhankelijke toets, dat de resultaten met andere gemeenten vergeleken worden.

Als tweede indicator van de klanttevredenheid is er het Meldpunt WMO, waar ervaringen, vragen en klachten van cliënten en maatschappelijke organisaties geregistreerd worden. Tenslotte heeft de Regionale Federatie van Ouderverenigingen (RFvO) en MEE IJsseloevers een onderzoek gedaan naar problemen die personen met een verstandelijke beperking ondervinden bij het vervoer.

Artikel delen:

Reageer