VVD Zwolle stelt vragen over mislopen inburgeringspilot

VVD Zwolle stelt vragen over mislopen inburgeringspilot

Zwolle – 21 gemeenten krijgen dit jaar een uitkering voor innovatieve manieren om met inburgering aan de slag te gaan. In 2021 start het nieuwe inburgeringsstelsel en gemeenten krijgen geld om pilotprojecten op te zetten.

Zwolle valt buiten de boot, terwijl er wel een aanvraag is gedaan. De VVD stelt onderstaande vragen aan het College.

Geacht College

Nederland is het beste land ter wereld. Je mag hier in vrijheid zijn wie je bent, het geeft alle kansen om te bouwen aan een mooie toekomst en we hebben de beste gezondheidszorg ter wereld. We heten mensen die na zorgvuldige doorlichting een verblijfsvergunning krijgen van harte welkom in onze stad. Zij zijn onze nieuwe buren, collega’s en vrienden. Om mee te doen met de Nederlandse samenleving vindt de VVD het van het grootste belang dat inburgeraars de taal leren en zo snel mogelijk deelnemen aan de Nederlandse samenleving door te werken, of door onderwijs te volgen.

Het College legt de lat terecht hoog met het plan van aanpak statushouders. De VVD gelooft dat inburgering alleen slaagt als nieuwe Nederlands ook actief deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Met het plan van aanpak lopen we voor op het nieuwe inburgeringsstelsel, waar het rijk momenteel aan werkt. Daarbij stelt zij pilotruimte en pilotgeld voor gemeenten beschikbaar.

Tijdens het debat over het plan van aanpak sprak het college hoge verwachtingen uit over Zwolse deelname aan zo’n pilot. Per motie vroeg de raad het college op 6 mei jl. unaniem om aanmelding voor deelname aan een landelijke pilot. Toen de VVD via Binnenlands Bestuur vernam dat Zwolle ondanks aanmelding geen pilot kreeg toegewezen deed onze fractie dat de wenkbrauwen fronzen. Gemeenten als De Fryske Marren, Berkelland en Nederweert vielen wel in de prijzen.

Deze pilot had onze gemeente de kans en het geld kunnen bieden om het Zwolse ambitieuze plan van aanpak statushouders verder te brengen. Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van het artikel ‘4,4 miljoen euro voor pilots inburgering’ op Binnenlands Bestuur;
  2. Is het college reeds formeel op de hoogte gesteld van de afwijzing door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid voor deelname aan een van de pilots inburgering;
  3. Is het college net zo verbaasd over de afwijzing als de VVD-fractie, zeker gezien de door het college gewekte verwachtingen over deelname tijdens het debat over het plan van aanpak statushouders;
  4. Kan het college aangeven op grond waarvan het ministerie heeft besloten tot afwijzing van Zwolse aanmelding;
  5. Is het college het met de VVD eens dat geen Zwolse deelname aan een van de inburgeringspilots een tegenvaller is bij het plan van aanpak statushouders – ook gelet op de ambities zoals vastgesteld door de raad in de aangenomen motie ‘Deelname pilot gelijke kansen voor vrouwelijke statushouders;
  6. Op welke wijze geeft het college – ondanks de afwijzing voor deelname aan de pilot -binnen de gestelde financiële kaders, toch invulling aan de door college en raad gestelde ambities om mensen zo snel mogelijk in te laten burgeren en deel te laten nemen aan de Nederlandse samenleving door werk of onderwijs;
  7. Is het college bereid om de beantwoording van deze vragen ook te betrekken bij de in het najaar toegezegde stand van zaken ten aanzien van het plan van aanpak statushouders?

Wij kijken met belangstelling uit naar uw beantwoording van deze vragen.

Namens de VVD fractie,

Thom van Campen

Artikel delen: