Voorkeur dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst onder bestuurlijke hamer - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Voorkeur dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst onder bestuurlijke hamer

Zwolle – Op donderdag 12 september neemt het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een besluit over welke manier van dijkversterking de voorkeur heeft voor de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst.

Dit zogeheten Voorkeursalternatief (VKA) bestaat voor een groot deel uit een binnendijkse dijkversterking en een oplossing om te voorkomen dat bij hoogwater op de IJssel zand wordt meegevoerd door water dat onder de dijk doorstroomt. Dit mechanisme wordt piping genoemd. In het voorgestelde alternatief blijven alle woningen behouden. Afgelopen voorjaar is het concept-VKA besproken met bewoners, bedrijven en overheden. In vergelijking met het concept-VKA zijn er enkele aanpassingen. Bij een positief besluit van het waterschapsbestuur werkt WDODelta de komende jaren het ontwerp verder uit. Naar verwachting gaat de schop in 2023 de grond in. De IJsseldijk moet worden versterkt, omdat het niet meer voldoet aan de wettelijke normen.

Het voorkeursalternatief wordt, samen met de binnengekomen reacties, voorgelegd aan het bestuur. De aanpassingen ten opzichte van het concept bestaan uit een aanvullend onderzoek en zogeheten meekoppelkansen. Zo onderzoeken provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en het Rijk in samenwerking met het waterschap de haalbaarheid van een dijkverlegging voor het dijktraject Paddenpol.

Recente beleidsontwikkelingen geven nieuwe mogelijkheden voor financiering. Een dijkverlegging biedt kansen voor waterstandsdaling, ruimtelijke kwaliteit en natuurontwikkeling. De partijen onderzoeken of zij daarvoor de financiering rond kunnen krijgen. Het Voorkeursalternatief bestaat voor dit traject nu uit een dijkversterking, de optie voor een dijkverlegging wordt als mogelijkheid nu meegenomen in het Voorkeursalternatief. Of de dijkverlegging kansrijk is of vervalt wordt eind 2019 besloten.

Daarnaast werkt het waterschap een aantal ingediende meekoppelkansen verder uit. Dit zijn kansen op het gebied van verkeersveiligheid en recreatie. Twee meekoppelkansen worden niet verder onderzocht. Het gaat hierbij om het fietspad van Den Nul naar Wijhe en de parallelweg tussen Den Nul en Wijhe.

Dankzij de inbreng van veel betrokkenen en belanghebbenden zijn de afgelopen drie jaar verschillende oplossingsrichtingen voor de dijkversterking onderzocht. Hierbij zijn de invloed op de omgeving, technische voor- en nadelen en kosten in beeld gebracht en afgewogen. Voor een groot deel van de IJsseldijk bestaat het VKA uiteindelijk uit een binnendijkse dijkversterking en een ‘verticale oplossing’ om te voorkomen dat water onder de dijk doorstroomt en zanddeeltjes meeneemt. Daardoor ontstaan kleine tunneltjes (pijpjes) onder de dijk door, waardoor de dijk instabiel kan worden. Voorbeelden van een ‘verticale oplossing’ zijn het aanbrengen van een damwand of geo-textiel in de ondergrond.

Op de andere dijktrajecten bestaat het VKA uit een buitendijkse versterking richting de rivier of een constructieve oplossing, zoals een diepwand of een damwand. Dit is om effecten op binnendijkse woningen en monumenten te voorkomen. In het noordelijk deel van het traject, tussen Windesheim en Zwolle, moet de dijk worden verhoogd. In het voorgestelde Voorkeursalternatief blijven alle woningen en objecten met beschermde status in het projectgebied behouden.

De dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hiermee staan Rijkswaterstaat en de waterschappen komende jaren aan de lat van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 km dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 aangepakt worden. Verspreid over bijna 300 projecten in het hele land, langs kust, langs meren en langs grote rivieren. Meer informatie op www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.

Artikel delen: