Gunstige financiële resultaten MPV Zwolle

Zwolle – De Meerjaren Prognose Vastgoed 2008 (MPV-2008) is deze week door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor behandeling in de gemeenteraad. De MPV geeft inzicht in de financiële resultaten van het grondbeleid van de gemeente Zwolle. Het grondbeleid gaat over de wijze waarop andere beleidsdoelen worden gerealiseerd, namelijk het produceren van bouwgrond voor woningen, kantoren, bedrijven en andere functies.

Sinds de start van het project “Transparant Grondbeleid”, vijf jaar geleden, kan er nu teruggeblikt worden op een succesvol en geslaagd project met een zeer solide financieel resultaat. Met de MPV 2008 wordt voor het vijfde achtereenvolgende jaar gerapporteerd over de financiële resultaten van het Grondbeleid. Het resultaat mag er zijn. Van het nog in de  “rode cijfers” verkerend Vastgoedresultaat in 2005, is er inmiddels sprake van een solide bedrijfsresultaat van bijna € 70 miljoen. Daarbij is er in de afgelopen vijf jaar is er een totaalbedrag van € 46,4 miljoen vanuit Vastgoed overgedragen aan de concernreserve.

Extra bestedingsruimte van 10 miljoen

Eind 2007 is een bedrag van € 10,6 miljoen overgeheveld naar de concernreserve. Bij de behandeling van de Perspectiefnota (juni 2008) zal het college aan de raad  voorstellen doen over besteding van het bedrag.

Bovenop dit bedrag, laat de MPV-2008 op langere termijn een begroot positief vermogensresultaat zien van € 59 miljoen. Dit is een ingeschat bedrag en moet nog wel worden verdiend, waarmede het resultaat nog niet zeker is en daarom kan fluctueren.

Ten opzichte van het resultaat van vorig jaar laat de huidige MPV een verbetering zien van ruim € 19 miljoen.

Gunstige ontwikkeling vermogensresultaat

Evenals voorgaande jaren is er weer sprake van een gunstige ontwikkeling van het vermogensresultaat van Vastgoed.

Het positieve resultaat ontstaat voornamelijk door de ontwikkeling van de uitleggebieden (woningbouw en bedrijventerreinen). Omdat de gemeente zelf de grond in eigendom heeft en ook de regie voert komen de positieve resultaten uit de grondontwikkeling direct ten gunste van de gemeente.

Nu gekozen is voor “eerst inbreiden en aanvullend uitbreiden”, zal dit vrijwel zeker niet kunnen zonder extra substantiële financiële inspanningen. Welke locaties exact gaan voorzien in de inbreidingstaakstelling is nog niet aan te geven. Komend jaar komt er met de inbreidingsstrategie meer duidelijkheid over deze financiële inspanning. In de MPV-2009 wordt hier op teruggekomen.

Stijgende vraag en stijgende prijzen

Een tweede reden van de gunstige ontwikkeling van de vermogenspositie van Vastgoed, is te verklaren uit de gunstige economische klimaat én ontwikkelingen waar Zwolle ook het afgelopen jaar van heeft kunnen profiteren. De vraag naar woningen blijft onverminderd groot, terwijl ook de prijzen van huizen in Zwolle blijven stijgen [1]. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat huizenprijzen sinds 2005 minder hard stijgen als het landelijk gemiddelde en dat de bouwkosten in 2007 sterker zijn gestegen dan de jaren daarvoor.

De uitgifte van de bedrijventerreinen verloopt volgens planning. De ligging van Zwolle en de gunstige economische ontwikkelingen maken Zwolle voor landelijke bedrijven en instellingen een gunstige vestigingsplaats. Vooral de kleinschalige bedrijven (Marslanden-G) worden sneller afgezet dan voorzien.[1]  Stijging huizenprijzen in 2007 in regio Zwolle 3%: bron: NVM

Artikel delen:

Reageer